1. DEFINIREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

În conformitate cu Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului European al Calificărilor pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții:”Rezultatele învățării” se referă la declaratii despre ceea ce un cursant știe, înțelege și este capabil să facă la finalizarea unui proces de învățare, care sunt definite în termeni de cunoștințe, abilități și competențe. Acești termeni au fost definiți ca indici în aceeași Recomandare:

 • cunoștințe” înseamnă rezultatul asimilării informațiilor prin învățare. Cunoștințele reprezintă totalitatea de fapte, principii, teorii și practici care sunt legate de un domeniu de lucru sau de studiu;
 • abilități ” înseamnă capacitatea de a aplica cunoștințe și de a folosi know-how pentru a îndeplini sarcini și pentru a rezolva probleme. În contextul Cadrului European al Calificărilor, abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive sau practice;
 • competență” înseamnă capacitatea dovedită de utilizare a cunoștințelor, abilităților și abilităților personale, sociale și/sau metodologice, în situații de muncă sau de studiu și în dezvoltarea profesională și personală.

Rezultatele învățării pot fi descrise ca întreg într-un cadru care poate fi împărțit în elemente individuale de cunoștințe, aptitudini și competențe. O descriere detaliată a rezultatelor învățării sub forma unei matrice are avantajul că permite o mai bună comparare cu programul și este structurată mai clar în ceea ce privește evaluarea ulterioară a rezultatelor învățării. Are dezavantajul că poate duce la suprapuneri și surplusuri atunci când descrie mai multe unități de rezultate ale învățării. Definiția rezultatelor învățării variază între instituții, sectoarele învățământului și formării profesionale și țăril – nu există încă un limbaj comun.

 • Structurarea descrierilor rezultatelor învățării variază.
 • Nu există un format comun pentru descrierea rezultatelor învățării, care să reducă comparabilitatea.
 • Nivelul de detaliere variază dramatic, reducând transparența și comparabilitatea.
 1. PUNCTE DE CONSIDERAT ÎN DEFINIREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

 

Rezultatele învățării unui curs/unități trebuie să fie compatibile cu obiectivele și calificările programului. Această definiție poate fi rezumată pur și simplu ca în diagrama de mai jos

Rezultatele învățării ar trebui, de asemenea, să fie formulate astfel încât să fie ușor de înțeles și astfel „administrabile” pentru toți cei implicați.

Următoarele puncte ar trebui luate în considerare la formularea rezultatelor învățării:

 • Rezultatele învățării se referă la calificările profesionale (în sensul competențelor vocaționale evaluabile), nu la dezvoltarea specifică a competenței profesionale a individului.
 • Rezultatele învățării care urmează a fi descrise se bazează pe rezultatele învățării unui cursant obișnuit.
 • Rezultatele învățării sunt descrise din perspectiva cursantului (nu din perspectiva instructorului).
 • Rezultatele învățării nu descriu ținta de învățare sau calea de învățare, ci rezultatul final al unui proces de învățare.
 • Rezultatele învățării trebuie să fie verificabile și evaluabile.
 • Rezultatele învățării ar trebui descrise în termeni cât mai concreți, astfel încât să se poată stabili în cadrul unui proces de evaluare dacă cursantul a obținut rezultatele învățării.
 • Rezultatele învățării ar trebui, totuși, să fie formulate astfel încât să permită cursantilor să decidă dacă rezultatele au fost efectiv realizate.
 • Natura procesului de învățare și metoda de învățare în sine nu sunt rcursantante pentru descrierea rezultatelor învățării.

Ca principiu general, nu ar trebui să fie nici prea multe, nici prea puține rezultate ale învățării.

 1. SFATURI PENTRU DEFINIREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

 

Următoarele principii de bază pot facilita definirea rezultatelor învățării:

 • Utilizarea verbelor active, ușor de înțeles

Verbele ar trebui să descrie acțiuni măsurabile sau observabile, de ex. „explica”, „reprezenta”, „aplica”, „analiza”, „dezvolta” etc. Poate fi convenabil sa se foloseasca o clasificare a unei liste pre-determinate de cuvinte in aceasta faza, ex. Lista verbelor bazate pe Taxonomia lui Bloom. (Bloom 1975, Anderson, Krathwohl 2001)

 • Specificarea și contextualizarea verbului activ

Ar trebui să se descrie la ce se referă cunoaștințele și abilitatea în termeni concreți sau ce tip de activitate este implicată. Formularea rezultatelor învățării ar trebui să cuprindă un verb și obiectul legat de acesta, precum și o (parte a unei) propoziție suplimentară care descrie contextul.

 • Evitarea formulărilor vagi, deschise

Rezultatele învățării ar trebui descrise pe scurt și precis, propozițiile complicate ar trebui evitate, rezultatele învățării nu ar trebui formulate prea general sau prea concret; trebuie să se utilizeze o terminologie clară (simplă și lipsită de ambiguitate) pe cât posibil. Nu: El / ea cunoaște produsele regionale și poate pregăti mese simple.

 • Orientarea spre cerințele minime pentru atingerea rezultatelor învățării

Rezultatele învățării trebuie să descrie în mod cuprinzător cerințele minime pentru realizarea /validarea unei unități de rezultate ale învățării, adică toate rezultatele învățării necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în sensul unei activități profesionale complete trebuie enumerate.

 • Nivelul calificărilor / competențelor este descris în mod comprehensiv.

Formularea, în special verbele și adjectivele ar trebui să reflecte nivelul de calificare / competență (EQF sau cadrul sectorial) al unei unități de rezultate de învățare. Descrierea rezultatelor învățării ar trebui să arate în mod comprehensiv dacă competențele profesionale pot fi, de exemplu, aplicate sub supraveghere, în mod autonom, responsabil și competent.

 1. METODOLOGIE UTILIZATĂ ÎN PROIECTUL EURSPACE PENTRU A DEFINI REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII

Ținând cont de faptul că scopul general al proiectului Eurspace este de a facilita mobilitatea studenților IVET în Europa și de a contribui la dezvoltarea educației și formării profesionale fără frontiere, precum și transparența în recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în străinătate, produsele EURspace vor extinde, în consecință, scara națională la scară europeană.

Implementarea Proiectului Pilot care urmărește să standardizeze recunoașterea, validarea și certificarea unităților de rezultate ale învățării în rândul țărilor europene, concentrându-se pe componentele tehnice ale cursurilor de Management al Hotelurilor și Restaurantelor.

Odată ce Proiectul Pilot este implementat de alte țări sau instituții, se așteaptă să fie un număr mai mare de parteneri – probabil din diferite țări cu diferite rezultate ale învățării pentru unități specifice. Prin urmare, rezultatele învățării trebuie definite pe baza Recomandării Parlamentului European – și, în același timp, eliminând diferențele dintre participanți.

În acest concept, Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 a constituit baza pentru definirea rezultatelor învățării și a elementelor individuale (cunoștințe, abilități și competențe) în cadrul proiectului Eurspace. In aceea:

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008   În contextul proiectului EURspace
Rezultatele învățării sunt definite în termeni de cunoștințe, abilități și competențe, adică declarații despre ceea ce un cursant știe, înțelege și este capabil să facă la finalizarea unui proces de învățare. Rezultatele învățării sunt definite în termeni de cunoștințe, abilități și competențe, adică declarații despre ceea ce un cursant știe, înțelege și este capabil să facă la finalizarea unui proces de învățare.
Cunoștințele reprezintă rezultatul asimilării informațiilor prin învățare. Cunoștințele sunt totalitatea de fapte, principii, teorii și practici care sunt legate de un domeniu de lucru sau de studiu. În contextul Cadrului European al Calificărilor, cunoștințele sunt descrise ca fiind  teoretice și / sau practice. Cunoștințele sunt descrise în termenii a ceea ce știe și înțelege cursantul.
 
Abilități înseamnă capacitatea de a aplica cunoștințe și de a folosi know-how pentru a îndeplini sarcini și a rezolva probleme. În contextul Cadrului European al Calificărilor, priceperile și deprinderile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (care implică dexteritate manuală și utilizarea metodelor, materialelor, uneltelor și instrumentelor). Priceperile si deprinderile sunt descrise în termenii a ceea ce este capabil să facă cursantul.
Competence means the proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/or methodological abilities, in work or study situations and in professional and personal development. In the context of the European Qualifications Framework, competence is described in terms of responsibility and autonomy. Competență înseamnă abilitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, abilități și priceperi și deprinderi personale, sociale și / sau metodologice, în situații de lucru sau de studiu și în dezvoltarea profesională și personală. În contextul cadrului european al calificărilor, competența este descrisă în termeni de responsabilitate și autonomie.
 • Exemplu de tabel pentru o unitate specifică și rezultatul învățării cu elementele sale
 DOMENIUL DE PEGĂTIRE: GASTRONOMIE
UNIT. REZ ÎNV. REZULTAT TEHNIC CHEIE CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI COMPETENȚE
SUPE INTERNAȚIONALE Pregătește supe internaționale Cursantul știe și înțelege:

– Diferite precepte internaționale despre gătit ;

– Cultura supei din diferite culturi;

–  Caracteristicile supei internaționale;

– Varietăți internaționale de supă din culturi diferite;

– Ornarea, prepararea și servirea supelor internaționale ca în culturile din care provin.

Cursantul este capabil să:

–  Prepare supe internaționale;

–  Prepare garnitura;

–  Pregătească produsele pentru servire.

Cursantul:

–  Pregătește echipamente și ingrediente pentru supele international

–  Gătește supe internaționale conform caracteristicilor și tipului;

–   Pregătește garnitura conform caracteristicilor și tipului de supe international

–   Pregătește supe internaționale pentru servicii

–  Respectă procedurile de sănătate și siguranță și procedurile de igienă;

 1. FORMULAR PENTRU DEFINIREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
DOMENIUL DE PEGĂTIRE:
UNIT. REZ ÎNV. REZULTAT TEHNIC CHEIE CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI COMPETENȚE
 

Cursantul știe și înțelege:

 

 

 

 

 

Cursantul este capabil să:

 

 

 

 

 

Cursantul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. LISTA DE VERIFICAE

 

– După finalizarea definiției Rezultatelor Învățării, ar fi util să parcurgeți lista de verificare de mai jos pentru a confirma coerența rezultatelor învățării. Pentru ca un rezultat al învățării să fie definit corect, toate răspunsurile trebuie să fie Da.

Rezultatele Învățării, Da / Nu
Ø  Sunt în concordanță cu obiectivele generale ale cursului / programului.
Ø  Reflectă cunoștințele, abilitățile și competențele necesare domeniului respectiv;
Ø  Sub-rezultatele sunt determinate atunci când este necesar.
Ø  Nu se concentrează asupra procesului, ci asupra rezultatelor și finalităților.
Ø  Sunt pregătite în favoarea cursantului.
Ø  Sunt exprimate clar și comprehensibil (fără termeni cum ar fi să știe, să înțeleagă, să învețe).
Ø  Sunt observabile și verificabile.
Ø  Un singur verb este folosit pentru a descrie fiecare Rezultat al Învățării.

 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

 

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

Office for Official Publications of the European Communities (2008). The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2011). Referencing National Qualifications Levels to the EQF, European Qualifications Framework Series: Note 3. Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2011). Using Learning Outcomes, European Qualifications Framework Series: Note 4. Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2017). Defining, writing and applying learning outcomes, A European handbook. Luxembourg.

Bloom, B.S. (1975). Taxonomy of Educational Objectives: Book 1 Cognitive Domain.  New York, USA. Longman.

Anderson, L.W. , Krathwohl D.R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York, USA, Longman.

Kennedy, D. (2007). Writing and using learning outcomes: a practical guide. Cork, University College Cork.

Writing Learning Outcomes. [Online: University of Dublin, Trinity College].

Existente la adresa web: <https://www.tcd.ie/CAPSL/assets/pdf/Academic%20Practice%20Resources/Writing%20Learning%20Outcomes.pdf[accesate la 27 Aprilie 2018].

ANEXA I – FOAIE TECHNICĂ

 1. Acest cadru își propune să ofere:
  1. Definiția Rezultatelor Învățării;
  2. Definiția Cunoștințelor, Abilităților și Competențelor;
  3. Puncte de luat în considerare la definirea Rezultatelor Învățării;
  4. Metodologia utilizată în proiectul Eurspace pentru definirea Rezultatelor Învățării;
  5. Un model pentru definirea Rezultatelor Învățării.
 2. Acest cadru este destinat să fie utilizat pentru a determina următoarele prin formuar:
 3. Domeniul de instruire;
 4. Unități;
 5. Rezultatele Învățării;
 6. Ceea ce știe și înțelege cursantul (cunoștințele);
 7. Ce este capabil cursantul să facă (abilități);
 8. Ce este pregătit cursantul să facă (competența).
 9. Acest cadru este destinat utilizării de către școli, instituții publice și alte întreprinderi private care participă la proiecte de mobilitate.
 10. Acest cadru este destinat să se aplice cursanților particianți la mobilitate din instituțiile participante pentru a determina rezultatele învățării pe care se așteaptă să le atingă.
 11. Faza și stadiul Circuitului Pedagogic în  care  instrumental trebuie folosit:

Faza 1: Inainte de e Mobilitate

Stadiul 1: Identificarea Rezultatelor Învățării așteptate