1. PUNCTE ECVET

Un document de lucru al staff-ului Comisiei din data de 31 octombrie 2006, primul document cuprinzător al Comisiei privind ECVET, a declarat „Principiile ECVET” după cum urmează:

– „ECVET este o metodă care permite descrierea calificărilor în ceea ce privește unitățile transferabile și acumulabile ale rezultatelor învățării (cunoștințe, abilități și competențe) la care sunt atașate punctele de credit;

– ECVET este destinat să faciliteze transferul și acumularea rezultatelor învățării dobândite de persoanele care se deplasează de la un context de învățare la altul, de la un sistem de calificare la altul;

– ECVET se va baza pe participarea voluntară a statelor membre și a părților interesate la sistemele de calificări respective și la formarea și formarea profesională;

– ECVET va fi un mecanism de stimulare și sinergie între furnizorii de formare prin sprijinul pe care îl va oferi cooperării între organizațiile partenere în vederea transferului și acumulării de credite individuale de învățare.

În conformitate cu Recomandarea Europeană ECVET, punctele ECVET „reprezintă reprezentarea numerică a ponderii globale a rezultatelor învățării într-o calificare și a ponderii relative a unităților în raport cu calificarea”.

 1. ALOCAREA DE PUNCTE ECVET CALIFICĂRILOR

Pentru o anumită calificare, un context formal de învățare este luat ca referință și pe o bază a 60 de puncte ECVET pe an de formare profesională continuă formală, numărul total de puncte ECVET este atribuit calificării respective[1].

Într-o serie de țări europene, descrierile calificărilor sunt independente de programul de pregătire pentru aceste calificări. În plus, este posibil ca aceeași calificare să poată fi pregătită prin diverse programe.

Prin urmare, ECVET alocă puncte de credit calificărilor și nu programelor de educație și formare profesională. Cu toate acestea, pentru a decide cu privire la numărul de puncte ECVET alocate unei calificări, un program de învățare formală este ales ca punct de referință. Depinde de instituțiile competente responsabile de proiectarea calificărilor să decidă ce program specific va fi ales ca punct de referință (de exemplu, EFP inițial sau cel mai comun program). Durata programului de referință selectat împreună cu convenția ECVET privind punctele ECVET va determina numărul de puncte ECVET alocate calificării[2].

Din numărul total de puncte ECVET alocate unei calificări, fiecare unitate este alocată unui număr de puncte ECVET pe baza ponderii sale relative în cadrul calificării. Greutatea relativă a unei unități este stabilită utilizând una sau o combinație a acestor abordări:

 1. importanța relativă a rezultatelor învățării care constituie unitatea pentru participarea pe piața muncii, pentru progresul către alte niveluri de calificare sau pentru integrarea socială: această metodă de alocare a punctelor ECVET se bazează pe modul în care diferiții actori „valorifică” diferitele unități care fac parte din calificare. De exemplu, unele unități pot fi de bază pentru profilul profesional la care conduce calificarea. Se poate decide că astfel de unități centrale ar avea un număr mai mare de puncte ECVET decât celelalte. De asemenea, este posibil ca unele unități să permită trecerea la alte niveluri de calificare (de exemplu, cunoștințe generale, abilități și competențe care să permită avansarea în învățământul superior).
 2. complexitatea, amploarea și volumul rezultatelor învățării în unitate: această abordare se bazează pe evaluarea complexității, a sferei de aplicare și a volumului de cunoștințe, competențe și competențe într-o unitate, în raport cu cei din calificare. Aceasta se poate baza pe indicatori precum nivelul de performanță pentru evaluarea rezultatelor învățării. De exemplu: corpul de cunoștințe tehnice, tehnologice, științifice și generale care trebuie mobilizați pentru a îndeplini competențele și competențele așteptate; numărul de proceduri sau metode de urmat, complexitatea combinațiilor acestor proceduri sau metode; varietatea și complexitatea resurselor materiale și de documentare utilizate.
 3. efortul necesar pentru ca elevul să dobândească cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru unitate: această metodă de alocare a punctelor ECVET se bazează pe programul de educație și formare utilizat ca punct de referință și pe estimarea efortului elevilor ( care poate fi tradusă și ca volum de muncă sau timp de învățare noțional) pentru a obține rezultatele așteptate de învățare[3].

 

 

 1. ENTITĂȚI ABILITATE SĂ ETRIBUIE PUNCTE ECVET

De obicei, alocarea punctelor ECVET face parte din proiectarea calificărilor și a unităților rezultatelor învățării. Alocarea punctelor ECVET calificărilor și / sau unităților de rezultate ale învățării este efectuată de instituția competentă pentru proiectarea calificărilor sau de instituția împuternicită să aloce punctele ECVET într-o țară sau într-un sistem de calificări.

 1. ALOCARE DE PUNCTE ECVET CURSANȚILOR

 

Recomandarea europeană ECVET stabilește că „realizarea cu succes a unei calificări sau a unei unități declanșează acordarea punctelor ECVET asociate, indiferent de timpul efectiv necesar pentru atingerea acestora.’[4]

Aceasta înseamnă că, atunci când cursantul atinge rezultatele învățării așteptate cu criteriile de performanță necesare unei anumite unități de rezultate ale învățării și aceste rezultate obținute în urma învățării sunt evaluate, validate și înregistrate în procesul-verbal personal, atunci punctele ECVET corespunzătoare sunt acordate cursantului.

 1. PUNCTE ECVET ȘI SISTEME DE TRANSFER ȘI ACUMULARE

 

De obicei, transferul unei unități implică transferul punctelor ECVET corespunzătoare, astfel încât acestea să fie incluse atunci când rezultatele învățării transferate sunt recunoscute, în acceptarea lor cu normele naționale sau regionale. Este de competența instituției competente să reanalizeze, atunci când este necesar, punctele ECVET care trebuie luate în considerare, atât timp cât normele și metodologiile stabilite în acest scop sunt transparente și sunt susținute de principiile de asigurare a calității.[5]

Transferul și acumularea punctelor de credit vizează validarea și recunoașterea rezultatelor învățării evaluate într-un context diferit, de exemplu într-o altă țară. Transcrierea punctelor ECVET în procesele-verbale personale urmează acest proces, însă subiectul transferului și acumulării de credite reprezintă rezultatele formărrii evaluate și validate, și nu punctele ECVET.Prin urmare, rolul punctelor ECVET este acela de a informa instituția responsabilă cu transferul rezultatelor învățării și recunoașterea acestora cu privire la ponderea relativă a unităților / calificărilor pe care cursantul le-a realizat deja (mai ales atunci când transferul are loc în afara contextului mobilității recunoscute).Când creditul cursanților este transferat și acumulat, numărul de puncte ECVET, împreună cu specificațiile unității și informațiile privind rezultatele învățării, sunt înregistrate în transcrierea personală.[6]

 

 

 

 1. METODOLOGIA DE ALOCARE A PUNCTELOR ECVET IN PROIECTUL EURSPACE

În contextul proiectului EURspace, pentru punerea în aplicare a proiectului-pilot, a fost necesar să se atribuie puncte ECVET la calificarea Bucătar în diferitele țări partenere.

În urma convenției europene, pentru calificarea de bucătar, contextul de învățare formală VET este luat ca referință în fiecare țară și pe baza a 60 de puncte ECVET pe an formal de formare profesională continuă, numărul total de puncte ECVET este atribuit acelei calificări.

În țările în care există deja un sistem de credit bazat în Recomandarea Europeană, sistemul de credite este urmat și convertit în puncte ECVET.

Este posibil ca aceeași calificare în diferite țări să aibă un număr total de puncte ECVET substanțial diferite de alte țări. În acest proiect pilot, însă, intenționăm să comparăm unitățile de rezultate ale învățării, cu accentul principal pe rezultatele învățării. După cum s-a menționat deja, numărul orelor din unitate este considerat ca fiind mai puțin relevant pentru această comparație, cu condiția ca aceleași rezultate ale învățării să fie obținute.

Punctele ECVET sunt atribuite unităților care constituie o calificare și în fiecare țară este alocat un sistem de credite, astfel încât să poată fi transferate și acumulate credite ale unităților de rezultate ale învățării dobândite în alte contexte. De exemplu, cursantul participă la o mobilitate Erasmus + și dobândește rezultate ale învățării în străinătate pe care le cunoaștem în legătură cu unitățile X și Y din țara de origine; atunci când se întoarce, intenționează să valideze și să recunoască rezultatele învățării dobândite și deja evaluate, astfel încât cursantul să poată acumula numărul de puncte de credit corespunzătoare unităților care conțin rezultatele învățării dobândite.

 1. EXEMPLE DE ALOCARE A PUNCTELOR ECVET IN PROIECTUL EURSPACE

Exemplul 1: Portugalia

În Portugalia, la 1 februarie 2017, s-a emis Ordonanța nr. 47/2017, prin care sa ținut cont de crearea unui sistem de credite care, în concordanță cu structura modulară a ofertei de formare existente, permite valorificarea coerentă a unităților de formare și o mai mare mobilitate și flexibilitate în căile de formare. Această ordonanță reglementează Sistemul Național de Credite al Educației și Formării Profesionale, având ca obiectiv promovarea flexibilității căilor de calificare, valorificarea căilor individuale de formare și învățare pe tot parcursul vieții și favorizarea lizibilității și recunoașterii sistemului educațional și instruirea diferiților actori , în special de către angajatori. Punctele de credit sunt alocate calificărilor care integrează CNC, în funcție de nivelul de calificare definit în NQF. Un an de formare profesională cu normă întreagă corespunde 60 de puncte de credit, astfel cum se prevede în Recomandarea ECVET. Calificările cu același nivel de calificare, conform NQF, au aceeași limită minimă a numărului de puncte de credit. Punctele de credit sunt distribuite între unitățile calificate care cuprind calificarea, ținând seama de următoarele criterii: (a) importanța relativă a rezultatelor învățării pentru piața forței de muncă; b) complexitatea rezultatelor învățării care trebuie realizate; c) cantitatea de muncă necesară pentru dobândirea rezultatelor învățării, în special orele de formare necesare în acest scop. Numărul minim de puncte de credit alocate calificărilor EQF de nivel 4 este de 180 de puncte de credit: 70 de puncte de credit pentru toate unitățile legate de componenta de bază de formare; 110 puncte de credit alocate tuturor unităților legate de componenta de formare tehnologică sau de competențele profesionale, dintre care 20 corespund stagiului, dacă este cazul. Tehnicianul  bucătar și patiser pentru calificarea VET, nivelul 4 al EQF, care figurează în CNC, are un total de 3 ani de formare profesională cu normă întreagă. Astfel, de exemplu, unitatea de rezultate a învățării „Pregătirea de supe”, cu un total de 25 de ore, are un total de 2,25 puncte de credit / puncte ECVET.

Exemplul 2: Turcia

Turcia nu are un cadru și / sau linii directoare pentru atribuirea punctelor ECVET și a creditelor în programele EFP. Prin urmare, atribuirea creditelor ECVET a fost pusă în aplicare prin intermediul recomandării generale ECVET, atribuind 60 de credite ECVET la fiecare an de studiu al calificării. Educația tehnicianului bucătar în școlile VET din Turcia este de 3 ani, iar absolvenții se află la nivelul 4 al EQF – cu un total de 180 de credite ECVET. Alocarea creditelor ECVET a fost, prin urmare, calculată pe baza acestor date. În cei 3 ani de învățământ VET, cursanții primesc un curs total de 4280 de ore, din care 2235 reprezintă componentele tehnice, iar restul 2045 sunt celelalte cursuri. A fost urmat un raport de 60% la 40% între cursurile tehnice și celelalte cursuri și s-au obținut următoarele rezultate:

PUNCTE ECVET PENTRU CURSURI TEHNICE % 60 din 180 108
PUNCTE ECVET PENTRU ALTE CURSURI % 40 din 180 72

So,

Nr .Puncte ECVET  corespunzând cu 1 oră de curs tehnic  este (1×108/2235) 0,048322

Pentru a evita abundența numerică, valoarea punctului ECVET obținut pentru 1 oră tehnică de curs a fost rotunjită cu 2 zecimale (0,048322 rotunjită până la 0,05).

Nr. Puncte ECVET  corespunzând cu 1 oră de curs tehnic  este 0,05

Exemplu  atribuire de puncte  ECVET pentru ZMD MTAL:

UNITATE DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII ORE ECVET CREDIT
Igienă și salubritate. 16 0,8 (16 x 0,05)
Sănătate și Securitate Ocupațională 8 0,4 (8 x 0,05)
Supe Internaționale 24 1,2 (24 x 0,05)

Examplul 3: Spania

În cazul Spaniei, țara nu are încă un cadru și / sau linii directoare pentru atribuirea punctelor și a creditelor ECVET în programele VET, deși acest lucru se află acum în dezbaterea grupului de discuții ECVET spaniol. În lipsa unei referințe naționale, pentru această experiență pilot am urmat Recomandarea generală ECVET, atribuind 60 de credite ECVET pentru fiecare an universitar al calificării. În acest caz, nivelul 3 al EQF de calificare VET pentru Tehnician în Culinărie și Gastronomie durează 2 ani, prin urmare, la programul general se atribuie 120 de credite ECVET. Pentru a aloca credite fiecărei unități de învățare am împărțit numărul total de credite ale programului (120) cu numărul total de ore ale programului (1967), ceea ce înseamnă că fiecare oră este înmulțită cu coeficientul 0,06. Ca și în cazul Spaniei, toate componentele din curriculum sunt tehnice, nu există diferențe între componentele tehnice și cele non-tehnice, ca în cazul altor țări precum Turcia, de exemplu.

Creditele ECVET ale fiecărei unități de învățare vor fi apoi obținute prin înmulțirea:

Orele Unității x 0,06 = număr de puncte ECVET  attribuite

Numărul total de ore al Cursului de gătit este de 1976 de ore.

Deci,

TOTAL PUNCTE ECVET pentru 2 ani 120
TOTAL PUNCTE ECVET pentru primul an 60
TOTAL PUNCTE ECVET pentru al 2-lea an 60
Exemplu atribuire de pucte ECVET în  Spania:
UNITATE DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII ORE CREDIT PENTRU O ORĂ ECVET CREDIT
Business and entrepreneurial initiative 63 0,06 3,84

Examplul 4: Italia

Atribuirea punctelor ECVET a fost calculată după cum urmează. Având în vedere că în Italia pentru un curs de trei ani se prevăd 3000 de ore în total și că pentru învățământul profesional nu există un sistem de credite, am luat în considerare cele 180 de credite ale sistemului european. Începând de acolo, am împărțit totalul orelor în cele trei componente principale: 1500 de ore pentru competențele profesionale / tehnice; 720 ore pentru stagiu; 780 de ore pentru competențele de bază în cei trei ani.

În acest fel, ponderea atribuită fiecărei componente a fost distribuită atribuind 60% competențelor tehnice și stagiului și 40% competențelor de bază. Am înmulțit apoi valoarea obținută prin numărul de ore din fiecare unitate de rezultat al învățării. Mai jos găsiți un exemplu concret, luând în considerare Unitatea de rezultate de învățare UC03: Planificarea nevoii de aprovizionare cui alimentele și vin.

Această unitate are 50 de ore și face parte din totalul de 1500 de ore de competențe profesionale / tehnice. Atribuirea unei ponderi de 60% la ore a acestei componente înseamnă obținerea la fiecare oră a unei valori de 0,06. Această valoare a fost apoi înmulțită cu numărul de ore (50 * 0,06) și, ca rezultat, au fost alocate 3 puncte ECVET acestei unități de rezultate de învățare.

Exemplul 5: România

Atribuirea punctelor ECVET pentru calificarea de Bucătar în România a fost calculată după cum urmează:

– ponderea atribuită fiecărei componente a fost distribuită atribuind 60% componentului tehnic și 40% componentei de bază;

– se acordă 1 punct ECVET pentru unitățile de competență care se așteaptă în mod rezonabil să fie obținute de cursant cu 20 de ore de formare;

– o unitate de rezultate de învățare poate avea între 0,5 și 2 puncte ECVET.

Calculele pentru a obține această concluzie sunt prezentate mai jos.

AN NUMĂR TOTAL DE ORE ANUAL COMPONENTA GENERALĂ  COMPONENTA TEHNICĂ
I 1238 ore 748 ore 490 ore
II 1326 ore 352 ore 974 ore
III 1290 ore 330 ore 960 ore
Total 3854 ore 1430 ore 2424 ore

Un total de 180 de puncte ECVET sunt alocate calificării.

Numărul total al punctelor ECVET alocate componentei generale: 180 * 0,4 = 72 puncte ECVET

Numărul total al punctelor ECVET alocate componentei tehnice: 180 * 0,6 = 108 puncte ECVET

Numărul de puncte ECVET, pe oră, pentru componenta tehnică: 108/2424 = 0,05 punct ECVET / oră

Exemplu:

UNITATE DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII ORE CALCUL ECVET CREDIT
Antre-uri și snacks-uei 30 30 * 0.05 = 1.5 1.5
Mâncăruri lichide 31 31 * 0.05 = 1.55 1.6

Exemplul 6: Lituania

În Lituania, în 2012, pe baza Fondului Social European al Uniunii Europene și a bugetului Republicii Lituania, în cadrul implementării numărului de proiect VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001, „Formarea calificărilor și dezvoltarea sistem modular de formare profesională „, un Centru de Dezvoltare a Calificărilor și Formării Profesionale a elaborat o metodologie pentru elaborarea programelor modulare de formare profesională, care a fost utilizat ca bază principală până în prezent.

Metodologia pentru dezvoltarea programelor modulare de formare oferită pentru utilizarea creditelor (nu a punctelor ECVET). În primul rând, creditele sunt alocate tuturor calificărilor, adică pentru întregul curriculum, după care un anumit număr de credite din numărul total de credite sunt alocate competențelor individuale, adică module, deoarece numărul de credite reflectă raportul de greutate al fiecărei competențe întreaga calificare.

Un credit este unitatea de volum de învățare pentru măsurarea atât a rezultatelor învățării cât și a timpului de lucru al elevului.

Un an universitar de formare profesională completă, compus din 1600 de ore, corespunde unui număr de 60 de puncte de credit.

Un an universitar este format din 60 de puncte de credit.

Puncte de credit ECVET LT: 1600 ore / 60 = 27 de ore

Astfel, 1 punct ECVET este alocat pentru 27 de ore de formare profesională.

Exemplu:

UNITATE DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII ORE CALCUL ECVET CREDIT
Pregătirea locului de muncă 108 1 * 108 / 27 = 4 4
Pregătirea, prezentarea și estimarea calității salatei 81 1 * 81 / 27 = 3 3

Exemplul 7: Franța

Alocarea punctelor ECVET la unitățile de rezultate ale învățării la calificarea Bucătar în Franța a fost calculată după cum urmează:

– Nivelul IV Calificarea Bucătar în Franța are un curs de trei ani, cu un total de 4700 de ore de formare profesională, astfel încât 180 de puncte ECVET sunt alocate calificării;

– componenta profesională / tehnică are un total de 1236 ore;

– ponderea atribuită fiecărei componente de instruire a fost distribuită atribuind 60% componentei profesionale / tehnice și 40% componentei de bază;

– un total de 108 puncte ECVET sunt alocate componentei tehnice: 180 * 0,6 = 108 puncte ECVET;

– un total de 72 de puncte ECVET sunt alocate componentei generale: 180 * 0,4 = 72 puncte ECVET;

– 0,09 Punctele ECVET sunt alocate pentru 1 ore de instruire în componenta tehnică:

108/1236 = 0,09 punct ECVET / oră;

– 1 punct ECVET se acordă pentru unitățile de competență care se așteaptă în mod rezonabil să fie obținute de către cursant cu 11 ore de formare profesională / tehnică.

Exemplu:

UNITATE DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII ORE CALCUL ECVET CREDIT
Prelucrarea materiilor prime 20 1 * 20 / 11 = 1.8 1.8
Gătirea Supelor 30 1 * 30 / 11 = 2.7 2.7

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Luxembourg: Office des publications. Cedefop panorama series; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). The development of ECVET in Europe (2011). Luxembourg: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Using learning outcomes: European qualifications framework series: Note 4. Luxembourg: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERINȚE WEBSITE-URI

 

http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1809/CP/duplacertificacao/811183_RefCP

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/04/1001930a.pdf

http://megep.meb.gov.tr/dokumanlar/Ders%20Bilgi%20Formlar%C4%B1/Eski%20Alanlar/Y%C4%B0YECEK%20%C4%B0%C3%87ECEK%20H%C4%B0ZMETLER%C4%B0_DBF.rar

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

http://tvet.ro/Anexe/OMECTS/OMECTS%203646%20din%2004.02.2011.zip

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1675#Baccalaureat-Professionnel-Cuisine

http://www.regione.umbria.it/documents/18/7460982/2016.07.18_Revisione+S.P.+Cuoco/09199634-7b58-4e7b-bb7e-2c144409c74d

 

 

ANEXA I – FOAIE TECHNICĂ

 1. Acest cadru își propune să ofere:
 2. Definiția punctelor ECVET;
 3. Metodologia privind alocarea punctelor ECVET la calificări și unități;
 4. Exemplificare privind alocarea punctelor ECVET.
 5. Acest cadru este destinat să fie utilizat pentru a determina:
 6. Punctele ECVET pentru rezultatele unităților de învățare.
 7. Acest cadru este destinat utilizării școlilor, a organismelor publice și a altor întreprinderi private care participă la proiecte europene de mobilitate.
 8. Acest cadru este destinat să fie aplicat în contextul implementării ECVET, în special pentru validarea și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite de cursanții VET într-o varietate de contexte de învățare, cum ar fi atunci când elevii participă la proiectele de mobilitate europene.
 9. Faza și stadiul Circuitului Pedagogic în care  instrumental trebuie folosit:

Faza 1: Inainte de e Mobilitate

Stadiul 2: Pregătire și Proces de  Recunoaștere

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0180

[2] www.cedefop.europa.eu/files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf

[3] www.cedefop.europa.eu/files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf

[4] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[5] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[6] www.cedefop.europa.eu/files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf