1. ECVET PUANLARI

ECVET hakkındaki en kapsamlı komisyon çalışması olan 31 Ekim 2006 tarihli Komisyon belgeleri “ECVET İlkeleri’ni aşağıda verilen şekilde belirtmiştir:

 • ‘ECVET, yeterliliklerin, kredi puanları eklenmiş öğrenme kazanımı ünitelerinin (bilgi, beceri ve yeterlik) toplanması ve transfer edilebilmesi açısından tanımlanabilmesini sağlayan bir yöntemdir.
 • ECVET, bir öğrenme ortamından diğerine, bir yeterlilik sisteminden diğerine hareket eden insanların elde ettiği öğrenme kazanımlarının aktarımını ve birikimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır;
 • ECVET, Üye Devletlerin ve paydaşların kendi yeterlilik sistemleri ile mesleki eğitim ve öğretimlerine gönüllü katılımına dayanacaktır;
 • ECVET, bireysel öğrenme kredilerinin transferi ve biriktirilmesi amacını güderek ortak kurumlar arasında işbirliği oluşmasını sağlayacak destek aracılığı ile eğitim sağlayıcıları arasındaki sinerjiyi teşvik edecek bir mekanizma olacaktır.’[1]

ECVET Avrupa Tavsiye Kararı’na göre, ECVET puanları ‘bir yeterliliğe ait öğrenme kazanımlarının toplam ağırlığı ile yeterlilikle ilgili ünitelerin göreceli ağırlıklarının sayısal bir temsilini ifade eder.[2]

 1. YETERLİLİKLERE ECVET PUANLARININ TAHSİS EDİLMESİ

Belirli bir yeterlilik için, bir örgün öğrenme ortamı referans olarak alınır ve resmi, tam zamanlı bir Mesleki Eğitim ve Öğretim’e yıllık 60 ECVET puanı tahsisine dayanarak, ECVET puanlarının toplam sayısı bu yeterliliğe tahsis edilir.[3].

Bazı Avrupa ülkelerinde yeterliliklerin tanımları, bu yeterliliklere hazırlanan eğitim ve öğretim programından bağımsızdır. Ayrıca, aynı yeterliliklerin çeşitli programlarla hazırlanabilmesi de mümkündür.

Bu nedenle ECVET, kredi puanlarını eğitim ve öğretim programlarına değil, yeterliliklere ayırır. Ancak, bir yeterlilik için tahsis edilen ECVET puanlarının sayısına karar vermek için, referans noktası olarak bir resmi öğrenme programı seçilmiştir. Hangi özel programın bir referans noktası olarak seçileceğine karar vermek yeterliliklerin tasarlanmasından sorumlu yetkili kurumların inisiyatifindedir. (örneğin temel mesleki eğitim veya en yaygın program). Seçilen referans programının ECVET noktalarına ilişkin ECVET sözleşmesi ile birlikte süresi, yeterliliğe tahsis edilen ECVET puanlarının sayısını verecektir.[4]

Bir yeterliliğe tahsis edilen toplam ECVET puan sayısından, her üniteye yeterlilik içindeki nispi ağırlığına dayalı olarak bir dizi ECVET puanı tahsis edilir. Bir ünitenin göreceli ağırlığı, aşağıdaki yaklaşımların bir ya da birkaç tanesinin kombinasyonu kullanılarak belirlenir:

 1. İşgücü piyasasına katılıma yönelik veya üst yeterlilik seviyelerine ilerlemeye yönelik ya da sosyal entegrasyona yönelik üniteleri oluşturan öğrenme kazanımlarının göreceli önemi: ECVET puanlarının tahsis edilmesi için bu yöntem, farklı aktörlerin, yeterliliğin bir parçası olan farklı üniteleri nasıl “değerlendirdiklerine” dayanmaktadır. Örneğin, bazı üniteler, yeterliliğin yöneldiği mesleki profil için çekirdek olabilir. Bu çekirdek ünitelerin diğerlerinden daha yüksek sayıda ECVET puanına sahip olacağı kararlaştırılabilir. Bazı ünitelerin diğer yeterlilik seviyelerine ilerlemeyi mümkün kılması da mümkündür (örneğin, yükseköğrenime ilerlemeyi mümkün kılacak genel bilgi, beceri ve yeterlik).
 2. Ünitedeki öğrenme kazanımlarının karmaşıklığı, kapsamı ve hacmi: Bu yaklaşım, yeterliliğe ait diğer ünitelere göre, bir ünite içindeki bilgi, beceri ve yeterliğin, karmaşıklığını, kapsamını ve hacmini değerlendirmeye dayanmaktadır. Öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi için performans düzeyi gibi göstergelere dayanabilir. Örneğin; beklenen beceri ve yeterlikleri yürütmek için harekete geçirilmesi gereken mesleki, teknolojik, bilimsel ve genel bilgi; takip edilecek prosedürlerin veya yöntemlerin sayısı, bu prosedürlerin veya yöntemlerin kombinasyonlarının karmaşıklığı; kullanılacak malzeme ve dokümantasyon kaynaklarının çeşitliliği ve karmaşıklığı.
 3. Bir öğrencinin ünite için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği elde etmek için göstereceği çaba: ECVET puanlarının tahsisi için bu yöntem, bir referans noktası olarak alınan eğitim ve öğretim programına ve öğrencilerin beklenen öğrenme kazanımlarına ulaşmak için göstereceği çabanın tahminine dayanır. (iş yükü veya kavramsal öğrenme zamanı olarak da tercüme edilebilir)[5].

 

 1. ECVET puanı vermek için yetkilendirilen merciler

ECVET puanlarının tahsisi, genelde yeterliliklerin ve öğrenme kazanımı ünitelerinin hazırlanmasının bir parçasıdır. ECVET puanlarının yeterliliklere ve / veya öğrenme kazanımı ünitelerine tahsisi, yeterliliklerin hazırlanmasında yetkili olan kurum veya ECVET puanlarının bir ülke veya yeterlilik sistemi içinde tahsis edilmesi için yetkilendirilmiş kurum tarafından gerçekleştirilir.

 1. ÖĞRENCİLERE ECVET PUANI TAHSİSİ

ECVET Avrupa Tavsiye Kararı, bir yeterlilik ya da bir ünitenin başarılı bir şekilde elde edilmesinin, elde etmek için gerekli gerçek süreden bağımsız olarak, ilgili ECVET puanlarının verilmesine zemin hazırladığını tespit eder.’[6]

Bu, öğrencinin belirli bir öğrenme kazanımı ünitesinin beklenen öğrenme kazanımlarını, gerekli performans kriterleri ile birlikte elde ettiğinde ve kazanılan bu öğrenme kazanımları değerlendirilip, onaylanıp, kişisel transkripte kaydedildiğinde, bu kazanımlara karşılık gelen ECVET puanlarının öğrenciye verileceği anlamına gelmektedir.

 1. ECVET PUANLARI ve TRANSFER – BİRİKTİRME SİSTEMLERİ

 

Genellikle bir ünitenin transferi, ilgili ECVET puanlarının aktarılmasını gerektirir, böylece transfer edilen öğrenme kazanımları tanındığında, ulusal ve bölgesel kurallara uygun olarak, ilgili ECVET puanları da dahil edilir. Bu amaca yönelik olarak ortaya konan kurallar ve metodolojiler şeffaf ve kalite güvence ilkeleriyle desteklendiği sürece, hesaba katılacak ECVET puanlarının gerekirse tekrar gözden geçirilmesi yetkili kuruma kalmıştır.[7]

Kredi puanlarının transferi ve birikimi farklı bir ortamda, örneğin başka bir ülkede, ölçme-değerlendirmesi yapılan öğrenme kazanımlarının onaylanması ve tanınması ile ilgilidir. Kişisel transkriptlerde ECVET puanlarının kayıt edilmesi bu süreci takip eder, ancak kredi transferi ve biriktirilmesinde tema ECVET puanları değil, değerlendirilmiş ve onaylanmış öğrenme kazanımlarıdır.

Bu nedenle, ECVET puanlarının rolü, öğrenme kazanımlarının transferinden ve tanınmasından sorumlu kurumu,  öğrencinin başarmış olduğu ünitelerin yeterlilik içindeki göreceli ağırlığı hakkında bilgilendirmektir. (özellikle transfer, tanınan bir hareketlilik bağlamı dışında gerçekleşiyorsa).

Öğrencilerin kredisi transfer edildiğinde ve hesaba eklendiğinde, ECVET puanı sayısı, ünite özellikleri ve öğrenme kazanımları hakkındaki bilgiler ile birlikte kişisel transkripte kaydedilir.[8]

 

 

 1. EURSPACE PROJESİNDE ECVET PUANLARININ TAHSİS EDİLMESİ İÇİN KULLANILAN METODOLOJİ

EURspace Projesi kapsamında, Pilot Projenin uygulanması için, farklı ortak ülkelerdeki Aşçılık Yeterliliğine ECVET Puanlarının atfedilmesi gerekliydi.

Avrupa sözleşmesini takip ederek, Aşçılık Yeterliliği için her bir ülkedeki resmi örgün mesleki eğitim (VET) içeriği referans alınarak, her bir resmi, tam zamanlı resmi öğretim yılı için 60 ECVET puanı temelinde, yeterliliğin toplam ECVET puanı atanmaktadır.

Avrupa Tavsiye Kararına dayanan bir kredi sisteminin hali hazırda mevcut olduğu ülkelerde, mevcut kredi sistemi takip edilmekte ve ECVET Puanlarına dönüştürülmektedir.

Aynı yeterliliğin farklı ülkelerde diğerlerinden büyük ölçüde farklı bir ECVET Puanına sahip olması mümkündür. Ancak bu pilot projede, öğrenme kazanımları ana odak noktası olmak üzere, öğrenme kazanımı ünitelerini karşılaştırmayı amaçlamaktayız. Daha önce de belirtildiği gibi, aynı öğrenme kazanımlarının elde edilmesi koşuluyla, bu karşılaştırma için ünitenin saat sayısı daha az dikkate alınmaktadır.

Her bir ülkede, bir yeterliliği oluşturan ünitelere ECVET puanları tahsis edilir ve bir kredi sistemi oluşturulur. Böylece diğer ortamlarda başarılan öğrenme kazanımı ünitelerinin kredilerini transfer etmek ve biriktirmek mümkün olur. Örneğin, öğrenci bir Erasmus + hareketliliğine katılır ve kendi ülkesinde X ve Y ünitelerine denk gelen öğrenme kazanımlarını yurtdışında elde eder; geri döndüğünde, başardığı ve değerlendirmesi yapılmış olan bu öğrenme kazanımlarının ülkesinde onaylanmasını ve tanınmasını amaçlamaktadır, böylece öğrenci, edindiği öğrenme kazanımlarını içeren ünitelere karşılık gelen kredi puanları sayısını toplama ekleyebilir.

 1. EURSPACE PROJESİNDE KREDİLERİN VE ECVET PUANLARININ TAHSİS EDİLMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

Örnek 1: Portekiz

Portekiz’de, 1 Şubat 2017’de, Mevcut eğitim arzının modüler yapısına uygun olarak, eğitim ünitelerinin tutarlı bir şekilde birikime eklenmesine ve eğitim yollarında daha fazla hareketlilik ve esnekliğe olanak tanıyan bir kredi sisteminin oluşturulmasını açıklayan 47/2017 no’lu tüzük yayınlanmıştır. Bu tüzük, özellikle işverenler başta olmak üzere çeşitli aktörlerin sunduğu eğitimin ve eğitim sistemlerinin anlaşılırlığını ve tanınmasını desteklemek, yeterliliğe giden yolların esnekliğini teşvik etmek ve eğitimin ve hayat boyu öğrenmenin bireysel yollarını aktifleştirmek amaçlarıyla “Mesleki Eğitim ve Öğretim Kredileri Ulusal Sistemi”ni düzenler. Kredi notları NQF’de (Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi) tanımlanan yeterlilik seviyesine göre NQC’yi (Ulusal Yeterlilikler Kataloğu) oluşturan yeterliliklere tahsis edilmiştir. Tam zamanlı bir örgün eğitim yılı, ECVET Tavsiye Kararında belirtildiği üzere 60 kredi puanına karşılık gelir. NQF’ye göre aynı yeterlilik seviyesine sahip olan yeterlilikler, aynı minimum kredi puanı limitine sahiptir. . Kredi puanları, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yeterliliği kapsayan üniteler arasında dağıtılmaktadır: (a) İşgücü piyasası için öğrenme kazanımlarının göreceli önemi; b) elde edilecek öğrenme kazanımlarının karmaşıklığı; c) öğrenme kazanımlarını elde etmek için gerekli iş miktarı ve özellikle bu amaç için gerekli olan eğitim saatleri. EQF seviye 4 yeterliliklerine tahsis edilen minimum kredi puanı sayısı 180 kredi puanıdır: temel eğitim bileşenine ilişkin tüm üniteler için 70 kredi puanı; uygulanabilen yerlerde 20 tanesi stajlara ait olmak üzere teknolojik eğitim bileşeni veya mesleki becerilerle ilgili tüm birimlere tahsis edilen 110 kredi puanı. NQC’de yer alan EQF seviye 4 Aşçılık ve Pastacılık Teknisyenliği MEÖ yeterliliği toplam 3 yıllık tam zamanlı eğitime sahiptir. Bu nedenle, toplam 25 saatlik “Çorba Hazırlığı” öğrenme kazanımı ünitesi toplamda 2.25 kredi puanı / ECVET puanına eşittir.

Örnek 2: Türkiye

Türkiye, ECVET puanlarının ve VET programlarındaki kredilerin atfedilmesi için bir çerçeve ve / veya yönergeye sahip değildir. Bu nedenle, ECVET kredilerinin tahsisi, genel ECVET Tavsiyesinin izlenmesi yoluyla uygulanmış olup, yeterliliklerin her akademik yılına 60 ECVET kredisi tahsis edilmiştir. Türk MEÖ okullarında Aşçılık Teknisyeni Eğitimi 3 yıl sürer ve öğrenciler toplam 180 ECVET kredisi ile EQF 4. Seviyesinde mezun olur. ECVET kredilerinin tahsisi bu veriler ile hesaplanır. VET eğitiminin 3 yıllık döneminde, öğrencilere toplam 4280 saat eğitim verilir. Bunların 2235’i Mesleki Unsurlar ve 2045 ise Diğer Derslerdir. Mesleki Dersler ve Diğer Dersler arasında% 60’a %40 oranında bir denge izlenmiştir ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

MESLEKİ DERSLER İÇİN ECVET PUANI 180’’in % 60’ı 108
DİĞER DERSLER İÇİN ECVET PUANI 180’’in % 40’ı              72

Bu nedenle,

1 Mesleki Ders Saatine denk gelen ECVET puanı (1×108/2235) 0,048322

Sayısal karmaşayı önlemek için, 1 teknik ders saati için elde edilen ECVET puan değeri 2 ondalık basamağa yuvarlanmıştır (0,048322 sayısı 0,05’e yuvarlanmıştır).

1 Mesleki Ders Saatine denk gelen ECVET puanı 0,05

ZMD MTAL kurumu için örnek ECVET puanı tahsisi:

ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTESİ SAAT ECVET KREDİSİ
Hijyen ve Sanitasyon 16 0,8 (16 x 0,05)
Mesleki Sağlık ve Güvenlik 8 0,4 (8 x 0,05)
Uluslararası Çorbalar 24 1,2 (24 x 0,05)

Örnek 3: İspanya

İspanya örneğinde ise ECVET tartışma grubunun konuyu inceliyor olmasına rağmen, ECVET puanlarının ve kredilerinin VET programları dâhilinde tahsisine yönelik bir çerçeve ve / veya yönergeye sahip değildir. Ulusal bir referansa olmadığı için, bu pilot projede genel ECVET Tavsiyesini izledik ve yeterliliklerin her akademik yılına 60 ECVET kredisi tahsis ettik. Bu durumda, VET yeterlilik EQF seviyesi 3 – Aşçılık ve Gastronomi Teknikeri için 2 yıl sürer. Bu nedenle genel programa 120 ECVET kredisi tahsis edilir. Her bir öğrenim ünitesine kredi tahsis etmek için, programın toplam kredi sayısı (120) programın toplam ders sayısına (1967) bölünür ve çıkan sonuç olan (0,06) ile her bir ünitenin toplam ders saati ile çarpılır. İspanya örneğinde olduğu gibi müfredattaki tüm unsurlar meslekidir. Türkiye vb. diğer ülkelerdeki gibi mesleki ve mesleki olmayan derslere ayrılmazlar.

Her bir öğrenme ünitesinin ECVET kredisi toplam ders saatinin katsayı (0,06) ile çarpılması ile elde edilir.

Ünitenin ders saati x 0,06 = Üniteye tahsis edilen ECVET puanlarının sayısı

Toplam Aşçılık Ders Saati sayısı 1967 saattir.

Bu nedenle,

2 yıllık TOPLAM ECVET PUANI 120
1. yıla ait toplam ECVET puanı                   60
2. yıla ait toplam ECVET puanı 60
İspanya için örnek ECVET Puanı tahsisi:
ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTESİİ SAAT 1 SAATLİK KREDİ ECVET KREDİSİ
İş ve girişimcilik inisiyatifi 63 0,06 3,84

Örnek 4: İtalya

ECVET puanlarının tahsisi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: İtalya’da üç yıllık bir mesleki kurs için toplam 3000 ders saati öngörüldüğü ve mesleki eğitim için bir kredi sisteminin bulunmadığı göz önüne alındığında, Avrupa sisteminin 180 kredisini dikkate aldık. Buradan başlayarak, toplam saatleri üç ana bileşene ayırdık: mesleki / teknik yeterlikler için 1500 saat; Staj için 720 saat; Üç yıldaki toplam temel yetkinlikler için 780 saat.

Bu şekilde, her bir bileşene atfedilen ağırlık; % 60 mesleki yeterlilik / staj, % 40’ı da temel yetkinliklere dağıtılmıştır. Daha sonra, her bir öğrenme kazanımı ünitesinin saat sayısı ile elde edilen katsayı değerini çarptık. Daha somut bir örnek için öğrenme kazanımı ünitesi UC03: Yiyeceklerin, içeceklerin ve tedarik malzemelerinin düzenlenmesi ünitesine bakalım.

Bu ünite 50 saattir ve 1500 saatlik mesleki / teknik yetkinliklerin bir parçasıdır. Bu bileşenin saatlerine% 60 ağırlık verilmesi, her ders saatine 0,06 değer verilmesi anlamına gelir. Bu değer daha sonra ünitenin toplam saat miktarı ile çarpılmıştır (50 * 0,06) ve sonuç olarak bu Öğrenme Kazanımı Ünitesine ’ne 3 ECVET puanı tahsis edilmiştir.

Örnek 5: Romanya

ECVET puanlarının Romanya Aşçılık yeterliliği dahilinde tahsisi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

– Her bileşene tahsis edilen ağırlıklı puanlar; % 60’ı mesleki bileşenlere ve % 40’ı temel bileşenlere olacak şekilde dağıtılmıştır;

– 20 saat süren eğitimle öğrenci tarafından makul olarak elde edilmesi beklenen yetkinlik üniteleri için 1 ECVET puanı verilir;

– Bir öğrenme kazanımı ünitesi 0,5 ile 2 arasında bir ECVET puanına sahip olabilir.

Bu sonucu elde etmek için hesaplamalar aşağıda özetlenmiştir.

.YIL YILLIK TOPLAM SAAT GENEL BİLEŞENLER TEKNİK BİLEŞENLER
I 1238 saat 748 saat 490 saat
II 1326 saat 352 saat 974 saat
III 1290 saat 330 saat 960 saat
Total 3854 saat 1430 saat 2424 saat

Yeterlilik için toplam 180 ECVET puanı tahsis edilmiştir.

Genel bileşenler için tahsis edilen ECVET puanları: 180 * 0,4 = 72 ECVET puanı

Teknik bileşenler için tahsis edilen ECVET puanları: 180 * 0,6 = 108 ECVET puanı

Teknik bileşenler için saatlik ECVET puanlarının sayısı: 108 / 2424 = 0,05 ECVET puan/saat

Örnek:

ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTESİ SAAT SAYISI HESAPLAMA ECVET PUANI
Başlangıçlar ve atıştırmalıklar 30 30 * 0.05 = 1.5 1.5
Sulu Yemekler 31 31 * 0.05 = 1.55 1.6

Örnek 6: Litvanya

Litvanya’da, 2012 yılında, Avrupa Birliği Sosyal Fonu ve Litvanya Cumhuriyeti bütçesine dayanarak, VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001 no’lu “Yeterliliklerin oluşturulması ve modüler mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi”, projesinin uygulanması kapsamında, Yeterlilikleri ve Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi, bugüne kadar ana çerçeve olarak kullanılan modüler Mesleki Eğitim Programlarının geliştirilmesi için bir metodoloji geliştirdi.

Modüler eğitim programlarının geliştirilmesi için metodoloji, kredi puanlarının kullanılmasını teklif etti. (ECVET puanları değil). Öncelikle, krediler tüm yeterliliklere tahsis edilir (tüm müfredata). Bundan sonra, toplam kredi sayısından belirli sayıda kredi her bir yetkinliğe tahsis edilir. (modüllere). Bu kredi puanları her bir yetkinliğin toplam yeterlilik içindeki ağırlığını yansıtır.

Kredi, hem öğrenme kazanımlarını hem de öğrencinin çalışma süresini ölçmek için öğrenme hacmi birimidir.

Tam zamanlı mesleki eğitimin bir akademik yılı, 1600 saatten oluşur, 60 kredi puanına karşılık gelir.

1 akademik yıl 60 kredi puanından oluşur.

1 ECVET kredi puana karşılık gelen ders saati: 1600 saat / 60 = 27 saat

Bu nedenle, 1 ECVET puanı 27 saatlik mesleki eğitime tahsis edilir..

Örnek:

ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTESİ SAAT SAYISI HESAPLAMA ECVET PUANI
Çalışma ortamının hazırlanması 108 1 * 108 / 27 = 4 4
Hazırlık, sunum ve salatanın kalitesi 81 1 * 81 / 27 = 3 3

Örnek 7: Fransa

Fransa’daki Aşçılık Yeterliliğinde ECVET puanlarının öğrenme kazanımı ünitelerine tahsis edilmesi şu şekilde hesaplanmıştır:

– Fransa’da seviye 4 aşçılık yeterliliği, toplam 4700 saat mesleki eğitim ile 3 yıllık kurs süresini kapsar, bu nedenle, yeterliliğe 180 ECVET puanı ayrılmıştır;

– mesleki / teknik bileşenlerin toplamı 1800 saattir;

– Her bir eğitim bileşenine atfedilen ağırlık; % 60’ı mesleki / teknik bileşene ve% 40’ı temel bileşene atayarak dağıtılmıştır;

– Teknik bileşene toplam 108 ECVET puanı ayrılmıştır: 180 * 0,6 = 108 ECVET puanı;

– Genel bileşene toplam 72 ECVET puanı ayrılmıştır: 180 * 0,4 = 72 ECVET puanı;

– Teknik bileşende 1 eğitim saatine 0,06 ECVET puanı ayrılmıştır: 108/1800 = 0,06 ECVET puanı

– 11 saatlik mesleki / teknik eğitim ile öğrenci tarafından makul olarak elde edilmesi beklenen yetkinlik ünitesi için 1 ECVET puanı verilir.

Örnek:

ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTESİ SAAT SAYISI HESAPLAMA ECVET PUANI
Çorba Yapımı 30 30*0,06 = 1.8 1.8

 

BİBLİYOGRAFYA / KAYNAKÇA

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Luxembourg: Office des publications. Cedefop panorama series; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). The development of ECVET in Europe (2011). Luxembourg: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Using learning outcomes: European qualifications framework series: Note 4. Luxembourg: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB SİTESİ REFERANSLARI

 

http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1809/CP/duplacertificacao/811183_RefCP

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/04/1001930a.pdf

http://megep.meb.gov.tr/dokumanlar/Ders%20Bilgi%20Formlar%C4%B1/Eski%20Alanlar/Y%C4%B0YECEK%20%C4%B0%C3%87ECEK%20H%C4%B0ZMETLER%C4%B0_DBF.rar

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

http://tvet.ro/Anexe/OMECTS/OMECTS%203646%20din%2004.02.2011.zip

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1675#Baccalaureat-Professionnel-Cuisine

http://www.regione.umbria.it/documents/18/7460982/2016.07.18_Revisione+S.P.+Cuoco/09199634-7b58-4e7b-bb7e-2c144409c74d

 

 

EK I – TEKNİK VERİ

 • Bu çerçeve plan aşağıdakileri sağlamayı amaçlar:
  1. ECVET Puanlarının tanımlanması;
  2. Yeterlilik ve Ünitelere ECVET Puanlarının tahsisindeki Metodoloji;
  3. ECVET Puanlarının tahsisinin örneklendirilmesi.
 • Bu çerçeve plan aşağıdakilerin belirlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  1. Öğrenme Kazanımı Üniteleri için ECVET Puanları.
 • Bu çerçeve plan, Avrupa hareketlilik projelerine katılan okullar, kamu kurumları ve özel kurumlarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Bu çerçeve plan, ECVET uygulaması kapsamında ve özellikle öğrencilerin Avrupa hareketlilik projelerine iştirak ettiklerinde olduğu gibi çeşitli öğrenme ortamlarında bulunan Mesleki Eğitim (VET) öğrencilerinin edindikleri öğrenme kazanımlarının onaylanması ve tanınması için uygulanabilir.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:
 1. Aşama: Hareketlilik Öncesi
 2. Basamak – Tanınma-Onaylanma Sürecinin Hazırlanması

[1] Commission of the European Communities (2006). European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. Brussels, 31.10.2006, SEC(2006) 143, p. 3. Available from Internet: https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en

[2] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0180

[4] www.cedefop.europa.eu/files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf

[5] www.cedefop.europa.eu/files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf

[6] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[7] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[8] www.cedefop.europa.eu/files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf