• reketlilik faaliyetlerinde yer alacak katılımcı / yararlanıcılarının seçimi;
 • Alıcı ortak ile irtibat kurmak;
 • Katılımcılara hareketlilikten önce kültürlerarası eğitim sağlamak;
 • Katılımcılara hareketlilikten önce doldurmaları için gerekli belgeleri tedarik etmek, toplamak ve kontrol etmek;
 • Hareketlilikteki katılımcılar için sigorta düzenlemelerini yapmak;
 • Hareketlilik sırasında edinilen öğrenme kazanımlarının tanınması için gerekli mekanizmaları ayarlamak.

Alıcı / Ev sahibi kuruluş rolü dahilinde, ilgili ortak aşağıdaki görevleri yerine getirmeyi taahhüt eder:

 • Şirketlerde stajyerlik dönemlerinde, tarih ve faaliyetlerde anlaşmaya varırken, stajyerler almak için uygunluğu kontrol etmek üzere alıcı şirket ile önceden iletişime geçilmesi;
 • Eğitim veya stajyerlik dönemi ile ilgili gerekli tüm bilgileri, gönderen ortak ve hareketliliğin faydalanıcısına tedarik etmek;
 • Gönderen ortak ile birlikte hareket etmek;
 • Staj süresinin tamamı için izleme ve değerlendirme yapmak / yürütmek
 • Konaklama tedarik etmek ve ilgili masrafların karşılanmasını sağlamak;
 • Stajyerlerin her türlü özel ihtiyacını desteklemek;
 • Kursiyerler için projenin uygulanmasına dair yerel ulaşımın organize edilmesini sağlamak;
 • Proje tarafından öngörülen nihai raporu sunmak;
 • Kültür ve eğlence etkinliklerinin organizasyonu aracılığıyla yerel topluma kursiyerlerin entegrasyonunu teşvik etmek;
 • Stajyerin sigorta kapsamının, proje tarafından sağlanan ve uygun biçimde olduğundan emin olmak;
 • Staj hususunda, eğitim sürecini izlemek için sorumlu bir kişiyi ve bir irtibat kişisini sağlamak;
 • Staj için alıcı ülkede yürürlükte olan diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek.

 

 

 1. Öğrenme Kazanımları: Öğrenme Kazanımları

Hareketliliğin amacı, katılımcıların hareketlilikteki yeterliliğini arttıracak, öğrenme kazanımlarında gruplandırılmış, bir dizi bilgi, beceri ve yeterlik geliştirmektir.

Bu öğrenme kazanımları, Mutabakat Metnini imzalayan ortak kuruluşlar ve katılımcı tarafından hareketlilikten önce kararlaştırılacaktır. Bu anlaşma, hareketlilik gerçekleşmeden önce tüm taraflarca imzalanacak bir “Öğrenim Anlaşması” nda belgelenecektir.

Bahsedilen öğrenme kazanımlarının elde edilmesinin değerlendirilmesi, alıcı kuruluş tarafından yapılacaktır. Hareketliliğe katılan katılımcı, ayrıca öğrenme kazanımları hakkında kendi kendini değerlendirme ve akran değerlendirmesini de yapabilecektir.

Ortak kuruluşlar, her bir öğrenme kazanımının başarı / gelişme düzeyini değerlendirmek için belirli göstergeler üzerinde hemfikir olacaklardır, ancak aşağıdaki hususları göz önünde bulunduracaklardır:

 • Hareketlilikten önce katılımcının bilgi, beceri ve yeterlik düzeyi nedir?
 • Katılımcının hareketlilikten sonra edindiği ve / veya geliştirdiği yeni bilgi, beceri ve yeterlikler nelerdir?
 • Katılımcı tarafından gerçekleştirilen hangi görevlerde bu beceri, bilgi ve yeterlik gelişimi fark edilmiştir.
 1. Tanınma, onaylanma, akreditasyon ve belgelendirme

İmzalayan kuruluşlar, katılımcı tarafından elde edilen öğrenme kazanımlarının nasıl onaylanacağını, akredite edileceğini, belgelendirileceğini ve (her durumda mümkün olduğu ölçüde) ne şekilde kabul edileceğini Mutabakat Metni içinde yazarak ve şunları da ekleyerek anlaşmaya varır:

 • Hareketliliğe katılan katılımcı, alıcı ortak tarafından değerlendirildiği için, edinilen öğrenme kazanımlarını gösterme konusunda belirli bir sınava girmeye ihtiyaç duymayacaktır.
 • Hareketliliğe katılan katılımcı, öğrenme kazanımlarını elde etmesi ve kendini gönderen kurumun çerçeve programında mümkün olması durumunda fazladan krediler kazanabilir.
 • Hareketliliğe katılan katılımcı, gönderen kurum tarafından verilen ve ilgili otorite (Erasmus+ fonlarını yöneten ulusal ajanslar, bölgesel yetkililer…) tarafından onaylanmış bir Europass eki alacaktır. Europass hakkında daha fazla bilgi için:

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility

 1. Kişisel veri

Taraflar, ulusal ve Avrupa düzeyinde mevcut yasalara uygun olarak hareketlilik projesinin uygulanmasında yer alan konuyla ilgili kişisel verileri işlemeyi üstlenirler.

 1. Son hüküm ve koşullar

İşbu Mutabakat Metninde, yazılı belgeler olmadan, herhangi bir değişiklik gerçekleştirilemez ve kanıtlanamaz.

Okudum ve anladım

İmza

Tarih ve Yer

A Kuruluşunun Adı

Yasal Temsilcisi

Tarih ve Yer

B Kuruluşunun Adı

Yasal Temsilcisi

Tarih ve Yer

C Kuruluşunun Adı

Yasal Temsilcisi

Tarih ve Yer

WEBSITE REFERENCES

 

http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/prepare-memorandum-understanding

http://www.ecvet-toolkit.eu/tools-examples-more/ecvet-toolkit-tools

 

 

EK I – ECVET KALİTE TAAHHÜTÜ

Erasmus+ MEÖ HAREKETLİLİĞİ

KALİTE TAAHHÜTÜ

 

Gönderen Kurumun Yükümlülükleri

 

 • İstenen öğrenme hedeflerine ulaşmak için uygun hedef ülkeleri ve ev sahibi ülke ortaklarını, proje sürelerini ve yerleştirme içeriğini seçmek.
 • Açıkça tanımlanmış ve şeffaf seçim kriterleri belirleyerek katılımcı kursiyerleri veya öğretmenleri ve diğer profesyonelleri seçmek.
 • Hareketlilik döneminin öngörülen öğrenme kazanımlarını, geliştirilecek bilgi, beceri ve yeterlikler açısından tanımlamak.
 • Hareketlilik açısından engellerle karşılaşan öğrenci veya öğretmenler ve diğer profesyoneller gönderildiğinde, bu kişiler için özel düzenlemeler yapılmalıdır (örneğin; Özel öğrenme ihtiyaçları olan veya fiziksel engelli olanlar).
 • Katılımcıları, ev sahibi ülkenin günlük, mesleki ve kültürel yaşamı için, özellikle mesleki ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak hazırlanmış dil eğitimi yoluyla ve ortak kuruluşlarla iş birliği halinde hazırlamak.
 • Seyahat organizasyonu, konaklama, gerekli sigortalar, güvenlik ve koruma, vize başvuruları, sosyal güvenlik, danışmanlık ve destek, yerinde hazırlık ziyaretleri vb. konularda, hareketlilik çerçevesindeki unsurları yönetmek.
 • Öğrenme çıktılarını tüm taraflar için şeffaf hale getirmek amacıyla katılımcı stajyer veya öğretmenle ve ev sahibi kuruluşla Öğrenme Anlaşması düzenlemek.
 • Edinilen bilgi, beceri ve yeterliklerin doğrulanmasını ve tanınmasını sağlamak için ev sahibi kuruluş ile birlikte değerlendirme prosedürleri düzenlemek.
 • Hareketlilik için ECVET kullanıyorsanız, yetkili kurumlar arasında Mutabakat Metni düzenlemek.
 • Hareketlilik süresince kullanılacak uygun iletişim kanalları oluşturmak ve bunları katılımcı ile Alıcı Kuruluşa açık bir şekilde vermek.
 • Hareketlilik projesini tüm süreçte izlemek için bir sistem kurmak.
 • Özel öğrenme ihtiyaçları veya fiziksel engelliler için gerekli olduğunda, ev sahibi ülkede kaldıkları süre boyunca pratik düzenlemelere dikkat ederek refakatçi kişiler ayarlamak.
 • Mümkün olduğu hallerde örgün ve yaygın eğitimde kazanılanları da ekleyerek, edinilen öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesini sağlamak. Başlangıçta planlanmayan ancak hareketlilik sırasında elde edilen öğrenme kazanımlarını onaylamak. Bunları ev sahibi kurum ile birlikte hareket ederek organize etmek ve belgelemek.
 • Yurtdışındaki dönemin sonunda, her katılımcı ile kişisel ve mesleki gelişimlerini ölçmek, değerlendirmek.
 • Tahakkuk eden öğrenme kazanımlarını ECVET, Europass veya diğer sertifikalarla tanımak.
 • Hareketlilik projelerinin sonuçlarını mümkün olduğunca geniş ölçüde yaygınlaştırmak.
 • Amaçlarını ve istenen sonuçları elde edip edemediğini görmek için hareketliliği bir bütün olarak değerlendirmek.

 

Gönderici ve Alıcı Kurumların Yükümlülükleri

 

 • Her katılımcı için özel olarak hazırlanmış bir eğitim programı (eğer mümkünse hazırlık ziyaretleri sırasında) düzenlemek.
 • Hareketlilik döneminin öngörülen öğrenme kazanımlarını, geliştirilecek bilgi, beceri ve yeterlikler açısından tanımlamak.
 • Edinilmesi beklenen öğrenme kazanımlarını tüm taraflar için şeffaf hale getirmek amacıyla katılımcı stajyer veya öğretmen ile Öğrenme Anlaşması oluşturmak.
 • Hareketlilik süresince kullanılacak uygun iletişim kanalları oluşturmak ve bunları katılımcılara açık bir şekilde vermek.
 • İzleme ve danışmanlık düzenlemelerini ayarlamak.
 • Hareketliliğin ilerleyişini sürekli olarak değerlendirmek ve gerekirse uygun önlemleri almak.
 • Mümkün olduğu hallerde örgün ve yaygın eğitimde kazanılanları da ekleyerek, edinilen öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesini sağlamak. Başlangıçta planlanmayan ancak hareketlilik sırasında elde edilen öğrenme kazanımlarını onaylamak.

 

Ev Sahibi Kurumun Yükümlülükleri

 

 • Ev sahibi ülkenin kültür ve zihniyetinin anlaşılmasını teşvik etmek.
 • Öğrenim Anlaşmasında belirtilen bilgi, beceri ve yeterlik ve eğitim hedefleriyle eşleşecek katılımcı görev ve sorumluluklarını belirlemek ve uygun ekipman ve desteğin mevcut olduğundan emin olmak.
 • Katılımcının eğitim ilerlemesini izlemek için bir öğretmen veya danışman belirlemek.
 • Zorluk çeken kursiyerler için açık bir iletişim-buluşma noktası da dahil olmak üzere, pratik destek sağlamak.
 • Her katılımcı için uygun sigorta kapsamını kontrol etmek.

Katılımcının Yükümlülükleri

 • Edinilmesi beklenen öğrenme kazanımlarını tüm taraflar için şeffaf hale getirmek amacıyla gönderen kurum ve ev sahibi kurum ile Öğrenme Anlaşması oluşturmak.
 • Eğitim/staj yerleştirmesi için müzakere edilen tüm düzenlemelere uyum sağlamak ve stajı/eğitimi başarılı bir hale getirmek için elinden geleni yapmak.
 • Alıcı Kuruluşun kurallarına ve yönetmeliklerine, normal çalışma saatlerine, davranış kurallarına ve gizlilik kurallarına uymak.
 • Eğitim/staj yerleştirmesi ile ilgili herhangi bir sorun veya değişiklik hakkında gönderici ve ev sahibi kuruluş ile iletişim kurmak.
 • Eğitim/staj yerleştirmesinin sonunda, belirtilen formatta, talep edilen destekleyici belgelerle birlikte maliyetler hakkında bir rapor göndermek.

Aracı Kurumun Yükümlülükleri

 

 • Uygun ev sahibi kuruluşları seçmek ve eğitime/staja yerleştirme hedeflerine ulaşabileceklerinden emin olmak.
 • İlgili tüm tarafların iletişim bilgilerini tedarik etmek ve katılımcıların kendi ülkelerinden ayrılmasından önce, hareketliliğin yapılacağı yerde tüm ayarlamaların yapıldığından emin olmak

İmzalar

Gönderen Kuruluş, İsim, Tarih

Ev Sahibi Kuruluş, İsim, Tarih

Aracı Kurum (seçeneğe bağlı), İsim, Tarih

Katılımcı, İsim, Tarih

EK II – TEKNİK VERİ

 • Bu çerçeve plan aşağıdakileri sağlamayı amaçlar:
  1. Mutabakat Metni’nin kapsamlı bir anlayışı;
  2. Mutabakat Metni’nin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar;
  3. Mutabakat Metni için bir şablon;
  4. Mutabakat Metni’nin doldurulması örneği.
 • Bu çerçeve plan, şablon yardımıyla aşağıdakilerin belirlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  1. Mutabakat Metninin Hedefleri;
  2. Metni imzalayan kuruluşlara ait bilgiler;
  3. Mutabakat Metnini imzalayan kuruluşlara ait görev ve sorumluluklar;
  4. Öğrenme Kazanımları;
  5. Değerlendirme Süreci;
  6. Tanınma, onaylanma, akreditasyon ve belgelendirme;
  7. Kişisel veri;
  8. Son hüküm ve koşullar.
 • Bu çerçeve plan, Avrupa hareketlilik projelerine katılan okullar, kamu kurumları ve özel kurumlarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Bu çerçeve plan, ECVET uygulaması kapsamında ve özellikle Mesleki Eğitim (VET) öğrencilerinin Avrupa hareketlilik projelerine iştirakleri öncesinde, edindikleri öğrenme kazanımlarının onaylanması ve tanınması sürecinin hazırlanması için uygulanabilir.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:
 1. Aşama: Hareketlilik Öncesi
 2. Basamak – Anlaşmaların Kurulması