1. KAS YRA SAVITARPIO SUPRATIMO MEMORANDUMAS?

Savitarpio supratimo memorandumas, dokumentas, rekomenduojamas ECVET, pateikiantis sutarties formą tarp partnerių organizacijų, iš dviejų ar daugiau šalių, patvirtinantis bendradarbiavimo susitarimus ir procedūras. Savitarpio sutarimo memorandumas nustato bendradarbiaujančių šalių vaidmenis ir sąlygas, kuriomis mokymosi rezultatai gali būti pasiekti, įvertinti ir perkelti.

Pagrindiniai aspektai, kuriuos reikia aptarti ir išdėstyti Savitarpio supratimo memorandume prieš mobilumo vizitą:

 • Savitarpio supratimo memorandumą pasirašančių šalių informacija;
 • Kvalifikacijos ir kvalifikaciniai vienetai: tinkami mobilumo vizito dalyviams;
 • Vertinimo, dokumentavimo, patvirtinimo ir pripažinimo procedūros: atsakingi asmenys, priemonės, metodai, lentelės.

Savitarpio supratimo memorandum partneriai turėtų:

 • patvirtinti, kad jie pritaria kokybės užtikrinimo, vertinimo, tvirtinimo ir pripažinimo kriterijams bei procedūroms, tinkamoms kreditų perkėlimui;
 • susitarti dėl partnerystės sąlygų, įskaitant tikslus, numatomą būsimų mobilumų trukmę (minimalią, maksimalią) ir mechanizmus, skirtus vertinti ir persvarstyti memorandumą;
 • susitarti dėl kvalifikacinių vienetų, kurie atitiktų mobilumo programos ir kreditų perkėlimo poreikius (taip pat žiūrėkite: Nustatykite kvalifikacinius vienetus);
 • identifikuoti visus kitus subjektus ir institucijas, susijusias su mobilumu, patvirtinimu ir pripažinimu, jų vaidmenis ir pareigas.

Kadangi tai yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, jį pasirašančios šalys gali laisvai pridėti ką nors, kas jų manymu yra svarbu paaiškinti apibrėžiant savo santykius.

 1. KAS JĮ PILDO?

Dokumentą pildo visos organizacijos partnerės, kurios nori sukurti bendrą sistemą, skirtą jų santykių valdymui mobilumo projektuose. Partneriai turėtų susitarti, kokį turinį jie nori pridėti, kokius vaidmenis, atsakomybę ir prievoles jie turės ir kokia yra susitarimo trukmė.
Kai dokumentas bus užpildytas, jį turi pasirašyti ir antspauduoti kiekviena iš dalyvaujančių šalių.

 

 

 1. kur jį gauti?

ECVET tinklapyje yra Savitarpio supratimo memorandumo forma ir pildymo gairės: http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/prepare-memorandum-understanding

Šis šablonas gali būti naudojamas kaip pagrindas, tačiau jis turėtų būti pritaikytas kiekvienam konkrečiam atvejui, įtraukiant kiekvieno partnerio pageidavimus ir lūkesčius.

 1. SAVITARPIO SUPRATIMO MEMORANDUMO PAVYZDYS

EURspace projekto partneriai sukūrė savitarpio supratimo memorandumo pavyzdį.

Savitarpio supratimo memorandumas tarp EURspace projekto partnerių

 

 

 1. Savitarpio supratimo menorandumo ir su juo susijusio mobilumo projekto aprašas

 

2009 m. Liepos 8 d. Europos Komisijos paskelbtoje rekomendacijoje (COM (2009) 329) skelbiama, kad tarptautinis mobilumas- tai galimybė jauniems žmonėms įgyti naujų įgūdžių ir gebėjimų, stiprinti jų asmeninį tobulėjimą ir jų įsidarbinimo galimybes.

Komisija tikisi, kad besimokančiųjų mobilumas turėtų  paskatinti sukurti Europos įgūdžius ir suteikti galimybę diegti naujoves ir konkuruoti tarptautiniu mastu.

Mokymo mobilumas turėtų tapti natūraliu europietišku bruožu ir suteikti galimybę visiems jauniems žmonėms Europoje. Tokiu būdu jis gali labai prisidėti užtikrinant Europos Sąjungos konkurencingumą ir sanglaudą ateityje.

Partnerių organizacijos, pasirašiusios šį Savitarpio supratimo memorandumą, vykdomu mobilumo projektu siekia prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo.

 1. Savitarpio supratimo memorandum uždaviniai

 

Bendras Savitarpio supratimo memorandumo tikslas – sukurti partnerių organizacijų sistemą, pagal kurią būtų nustatomi tarpusavio supratimu ir pasitikėjimu grindžiami santykiai, aiškiai apibrėžtos sąvokos ir vaidmenys bei paskirstytos užduotys ir atsakomybė.

Visų pirma Savitarpio supratimo memorandumu ketinama užtikrinti šių uždavinių įgyvendinimą:

 • Sukurti pagrindą partnerių organizacijų ir dalyvių mobilumo tikslų nustatymui.
 • Nustatyti dokumentus, kurie bus naudojami įvairiuose mobilumo projekto etapuose.
 • Nustatyti ir susitarti dėl mokymosi rezultatų, kuriuos turi pasiekti dalyvis mobilumo veikloje.
 • Nustatyti mobilumo projekte įgytų mokymosi rezultatų vertinimo, pripažinimo, akreditavimo ir sertifikavimo mechanizmus.
 1. Sutartį pasirašančių organizacijų duomenys

 

Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL

Name Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL
Country Portugal
Address Avenida António Feijó – Casa da Graciosa

4990 – 029 Ponte da Lima

Legal representative (name and function) Rui Manuel da Torre Vieito, Director
Contact person (name and function) Célia Nunes
Phone 00 351 258520327
e-mail celianunes@epralima.pt

Heziketa Teknikoko Elkartea

Name Heziketa Teknikoko Elkartea
Country Spain
Address C/ Andra Mari, 5, bajo. 48200, Durango (Spain)
Legal representative (name and function) Julen Elgeta, President
Contact person (name and function) Tamara Rodríguez, coordinator of international projects
Phone 0034 946 202 350
e-mail international@hetel.org

 

Associazione CNOS FAP Regione Umbria

Name Associazione CNOS FAP Regione Umbria
Country Italy
Address Via Don Bosco, 5. 06121, Perugia.
Legal representative (name and function) Altheo Valentini, CEO
Contact person (name and function) Altheo Valentini
Phone 00 393 471299123
e-mail altheo.valentini@egina.eu

Vilnius Tourism and Commerce School

Name Vilnius Tourism and Commerce School
Country Lithuania
Address Zirmunu g. 143, Vilnius LT-09128
Legal representative (name and function) Ramune Vadeikyte
Contact person (name and function) Ramune Vadeikyte
Phone 00 370 61492799
e-mail ramuneva@gmail.com

Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu

Name Coleiul Tehnic Gheorghe Cartianu
Country Romania
Address B-dul Traian Nr. 31,
Piatra Neamţ
Legal representative (name and function) Eleonora Dragomir
Contact person (name and function) Eleonora Dragomir
Phone 00 407 54603119
e-mail budureleonora@yahoo.com

Sustainable Development Management Institute

Name Sustainable Development Management Institute
Country France
Address 18 Avenue des Champs Lasniers, 91910, Les Ulis, France
Legal representative (name and function) Bala Ganessane
Contact person (name and function) Bala Ganessane
Phone 00 336 15137504
e-mail dogcontact@sdmi-edu.fr

 

ZEYNEP MEHMET DONMEZ VOCATIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOL

Name

ZEYNEP MEHMET DONMEZ VOCATIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOL

Country Turkey
Address Didim
Legal representative (name and function) Mehmet Dogan
Contact person (name and function) Mehmet Dogan
Phone 00 905 062485407
e-mail doganmehmet55@yahoo.com

 

Inercia Digital ,S.L.

Name

InerCIA Digital, s.l.

Country Spain
Address Parque Científico y Tecnológico de Huelva (PCTH) Edificio 2000. C/ Caucho, 1. 21110, Aljaraque, Huelva
Legal representative (name and function) Caridad Martinez
Contact person (name and function) Caridad Martínez
Phone 00 905 062485407
e-mail caridadcarrillo@inerciadigital.com

 

 

 1. Organizacijų, pasirašiusių šį savitarpio supratimo memorandumą, užduotys ir įsipareigojimai

Nuo 2018 11 01 iki 2020 12 31 partneriai veiks pagal sąlygas ir tikslus, numatytus savitarpio supratimo memorandumo 2 skyriuje, siekdami sėkmingai vykdyti apsibrėžtą veiklą ir suteikti profesinį tobulėjimą profesinio rengimo mokiniams.
Partnerių vaidmenys

Visi partneriai veiks kaip siunčiančios ir/arba priimančiosios organizacijos, skirtos keistis profesinio rengimo mokiniais įvairiose profesinio mokymo programose, ypač tose, kurios susijusios su 3-4 lygio pagal EKS virėjo, konditerio, padavėjo-barmeno kvalifikacijomis.

 • Partnerių užduotys

Siunčiančioji organizacija įsipareigoja atlikti šias užduotis:

 • Atrinkti mobilumų dalyvius;
 • Prieš vizitą suteikti dalyviams kultūrinį parengimą;
 • Prieš mobilumą pateikti dalyviams reikiamus dokumentus, juos surinkti ir patikrinti;
 • Organizuoti mobilumo dalyvių draudimą;
 • Nustatyti būtinus mobilumo metu įgytų mokymosi rezultatų pripažinimo mechanizmus.

Priimančioji organizacija įsipareigoja atlikti šias užduotis:

 • Susisiekite su priimančiaja įmone iš anksto, kad patikrintumėte galimybę priimti stažuotojus, susitartumėte dėl datos ir veiklos;
 • Suteikti siunčiančiajam partneriui ir mobilumo gavėjui visą būtiną informaciją apie mokymą ar stažuotės laikotarpį;
 • Palaikykite ryšį su siunčiančiuoju partneriu;
 • Vykdyti stebėseną ir vertinimą per visą stažuotės laikotarpį;
 • Aprūpinti būstu ir užtikrinti, kad su būstu susijusios išlaidos būtų padengtos;
 • Remti bet kokį specialų stažuotojų poreikį;
 • Esant poreikiui organizuoti praktikantams vietinį transportą;
 • Pateikti galutines ataskaitas, kaip numatyta projekte;
 • Skatinti stažuotojų integraciją vietos bendruomenėje organizuojant kultūrines ir pramogines veiklas;
 • Užtikrinti stažuotojo projekte numatytą draudimo formą;
 • Pameistrystės atveju, paskirti kontaktinį asmenį ir atsakingą asmenį už mokymo proceso stebėjimą;
 • Atlikti bet kokius tolesnius teisinius įpareigojimus, galiojančius priimančiojoje šalyje, jeigu tai numatyta stažuotei.

 

 

 1. Mokymosi rezultatai. Apibrėžimas ir vertinimas

Mobilumo tikslas – sukurti žinių, įgūdžių ir kompetencijų rinkinį, suskirstytą į mokymosi rezultatus, kuris padidins dalyvio kvalifikaciją mobilumo srityje.

Partnerinės organizacijos, pasirašančios savitarpio supratimo memorandumą, sutaria dėl mokymosi rezultatų. Šis susitarimas bus įformintas mokymosi sutartyje ir pasirašytas visų šalių prieš vizitą.

Minėtų pasiektų mokymosi rezultatų vertinimą atliks priimanti organizacija. Mobilumo dalyvis taip pat galės atlikti savęs vertinimą ir mokymosi rezultatų tarpusavio vertinimą.

Partnerės organizacijos susitars dėl konkrečių rodiklių, skirtų įvertinti kiekvieno mokymosi rezultato pasiekimo / vystymosi lygį, bet turės atsižvelgti į šiuos aspektus:

 • Koks yra dalyvio žinių, įgūdžių ir gebėjimų lygis prieš mobilumo vizitą?
  – Kokių naujų žinių, įgūdžių ir gebėjimų dalyvis įgijo mobilumo metu?
  – Kokiose dalyvio atliekamose užduotyse buvo pastebimas gebėjimų, žinių ir kompetencijų ugdymas?
 1. Pripažinimas, patvirtinimas, akreditavimas ir sertifikavimas

Savitarpio supratimo memorandumą pasirašančios organizacijos sutaria, kaip dalyvio pasiekti mokymosi rezultatai bus patvirtinti, akredituojami, sertifikuojami ir pripažinti (kiek įmanoma, kiekvienu atveju), ir nusprendžia, kad:

 • Mobilumo dalyviui nereikės laikyti tam tikro egzamino, kad būtų įrodyti įgyti mokymosi rezultatai, nes juos vertins priimantis partneris.
 • Mobilumo dalyvis gali įgyti papildomų kreditų, jei pasiekiami mokymosi rezultatai ir, jei tai įmanoma, atsižvelgiant į siunčiančiosios organizacijos mokymo programas.
 • Mobilumo dalyvis gaus Europass diplomo priedėlį, kurį išduoda siunčianti organizacija ir patvirtina atitinkamos institucijos (nacionalinės Erasmus +agentūros, regioninės valdžios institucijos). Daugiau informacijos apie Europass:

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility

 1. Asmens duomenys

Šalys įsipareigoja tvarkyti subjekto asmens duomenis, susijusius su mobilumo projekto įgyvendinimu, laikantis galiojančių įstatymų nacionaliniu ir Europos lygiu.

 1. Baigiamosios nuostatos

Bet kokie šio Savitarpio supratimo memorandumo pakeitimai neįvyks ir negali būti įrodyti, išskyrus rašytinį dokumentą.

Peržiūrėta, perskaityta ir pasirašyta:

Data and vieta

Organizacijos A pavadinimas

Teisinis atstovas

Data and vieta

Organizacijos B pavadinimas

Teisinis atstovas

Data ir vieta

Organizacijos C pavadinimas

Teisinis atstovas

Data ir vieta

INTERNETINĖS NUORODOS

 

http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/prepare-memorandum-understanding

http://www.ecvet-toolkit.eu/tools-examples-more/ecvet-toolkit-tools

 

 

I PRIEDAS: ECVET KOKYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAS

Erasmus + PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO

KOKYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAS

 

Siunčiančios organizacijos įsipareigojimai

 

 • Parinkti tinkamas tikslines šalis ir priimančiosios šalies partnerius, projektų trukmę ir stažuotės turinį, siekiant užsibrėžtų mokymosi tikslų.
 • Atrinkti stažuočių dalyvius mokinius ar mokytojus ir kitus specialistus, nustatant aiškiai apibrėžtus ir skaidrius atrankos kriterijus.
 • Apibrėžti numatytus mobilumo laikotarpio mokymosi rezultatus žinių, įgūdžių ir gebėjimų požiūriu, kurie turi būti įgyti.
 • Jei siunčiate mokinius ar mokytojus ir kitus profesionalus, kurie susiduria su mobilumo kliūtimis, jiems turi būti suteiktos specialios  priemonės (pvz., Tiems, kurie turi specialių mokymosi poreikių arba turi fizinę negalią).
 • Parengti dalyvius bendradarbiaujant su partnerių organizacijomis priimančiosios šalies praktiniam, profesiniam ir kultūriniam gyvenimui, ypač suteikiant kalbų mokymą, pritaikytą profesiniams poreikiams.
 • Valdyti praktinius mobilumo aspektus, pasirūpinant kelionių organizavimu, būstu, būtinu draudimu, saugumu ir apsauga, prašymais išduoti vizą, socialinę apsaugą, globą ir paramą, parengiamuosius vizitus vietoje ir kt.
 • Sudaryti mokymosi sutartį su dalyviu mokiniu arba mokytoju ir priimančia organizacija, kad numatyti mokymosi rezultatai būtų skaidrūs visoms dalyvaujančioms šalims.
 • Sukurti vertinimo procedūras kartu su priimančia organizacija, kad būtų užtikrintas įgytų žinių, įgūdžių ir gebėjimų patvirtinimas ir pripažinimas.
 • Pasirašyti kompetentingų institucijų savitarpio supratimo memorandumus, jei mobilumuose taikytsite ECVET.
 • Numatyti tinkamus komunikacijos būdus, kurie bus naudojami mobilumo metu, ir aiškiai išdėstyti dalyviams ir priimančiajai organizacijai.
 • Sukurti mobilumo projekto stebėsenos sistemą per visa projekto laikotarpį.
 • Jei būtina dėl dalyvių, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių ar fizinę negalią, siųskite lydinčiuosius asmenis, kurie galėtų pasirūpinti praktiniais klausimais stažuotės metu.
 • Organizuoti ir dokumentuoti kartu su priimančia organizacija, mokymosi rezultatų vertinimą, prireikus įtraukite neformalųjį ir savaiminį mokymąsi. Pripažįnti mokymosi rezultatus, kurie iš pradžių nebuvo planuoti, tačiau buvo pasiekti mobilumo metu.
 • Įvertinti su kiekvienu dalyviu jų asmeninę ir profesinę pažangą po stažuotės užsienyje.
 • Pripažintisukauptus mokymosi rezultatus per ECVET, Europass arba kitus sertifikatus
 • Skleisti kuo plačiau mobilumo projektų rezultatus.
 • Įsivertinti mobilumą kaip visumą, kad sužinoti ar jis pasiekė savo tikslus ir norimus rezultatus.

 

Siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų įsipareigojimai

 

 • Aptarti kiekvienam dalyviui individualią mokymo programą (jei įmanoma, parengiamųjų vizitų metu).
 • Apibrėžti siektinus mokymosi rezultatus žinių, įgūdžių ir gebėjimų požiūriu, kurie turi būti įgyti mobilumo metu.
 • Sudaryti mokymosi sutartį su dalyviu mokiniu arba mokytoju ir priimančia organizacija, kad numatyti mokymosi rezultatai būtų skaidrūs visoms dalyvaujančioms šalims.
 • Numatyti tinkamus komunikacijos būdus, kurie bus naudojami mobilumo metu, ir apie tai informuoti dalyvius.
 • Sutarti dėl monitoring (stebėsenos) ir mentorystės (konsultavimo) tvarkos.
 • Vertinti mobilumo pažangą nuolat ir prireikus imtis atitinkamų veiksmų.
 • Organizuoti ir dokumentuoti mokymosi rezultatų vertinimą, prireikus įtraukite neformalųjį ir savaiminį mokymąsi. Pripažinti mokymosi rezultatus, kurie iš pradžių nebuvo planuoti, tačiau buvo pasiekti mobilumo metu.

 

Priimančiosios organizacijos įsipareigojimai

 

 • Skatinti priimančiosios šalies kultūros ir mentaliteto supratimą
 • Priskirti dalyviams užduotis ir atsakomybę, atitinkančius jų žinias, įgūdžius ir kompetencijas bei mokymo tikslus, išdėstytus mokymosi sutartyje, taip pat užtikrinti tinkamą įrangą ir paramą.
 • Paskirti mokytoją ar mentorių, kuris stebės dalyvio mokymosi pažangą.
 • Teikti praktinę paramą, jei reikia, taip pat ir dalyviams, kurie susiduria su sunkumais.
 • Patikrinti ar kiekvienas dalyvis turi tinkamą draudimą.

Dalyvio įsipareigojimai

 • Sudaryti mokymosi sutartį su siunčiančia organizacija ir priimančia organizacija, kad numatyti mokymosi rezultatai būtų skaidrūs visoms dalyvaujančioms šalims.
 • Laikytis visų sutartų sąlygų ir padaryti viską, kad stažuotė būtų sėkminga.
 • Laikytis priimančios organizacijos taisyklių ir nuostatų, įprastų darbo valandų, elgesio kodekso ir konfidencialumo taisyklių.
 • Bendrauti su siunčiančia organizacija ir priimančia organizacija dėl bet kokių su stažuote susijusių problemų ar pakeitimų.
 • Pateikti ataskaitą nurodytu formatu kartu su reikalaujamais patvirtinamaisiais dokumentais, susijusiais su išlaidomis, pasibaigus stažuotei.

Tarpinės organizacijos įsipareigojimai

 

 • Parinkti tinkamas priimančias organizacijas ir užtikrinti, kad jos galėtų pasiekti stažuotės tikslus
 • Pateikti visų dalyvaujančių šalių kontaktinius duomenis ir užtikrinti, kad viskas būtų suorganizuota prieš dalyviams išvykstant iš savo šalies.

Parašai

Siunčianti organizacija, pavadinimas, data

Priimanti organizacija, pavadinimas, data

Tarpinė organizacija (pasirinktinai), pavadinimas, data

Dalyvis, vardas, pavardė, data

ANNEX II – TECHNINIS LAPAS

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. Išsamus Savitarpio supratimo memorandumo suvokimas;
  2. Savitarpio supratimo memorandumo pildymo patarimai;
  3. Savitarpio supratimo memorandumo dokumemtas;
  4. Pavyzdys kaip užpildyti Savitarpio supratimo memorandumą.
 • Šis aprašas bus naudojamas norint apibrėžti:
  1. Savitarpio supratimo memorandumo tikslus;
  2. Sutartį pasirašančių organizacijų duomenis;
  3. Savitarpio supratimo memorandumą pasirašančių organizacijų užduotis ir įsipareigojimus;
  4. Siektinų Mokymosi rezultatų identifikavimą;
  5. Vertinimo proceso susitarimus;
  6. Siektinų mokymosi rezultatų pripažinimo, patvirtinimo, akreditavimo ir sertifikavimo susitarimus;
  7. Asmeninius duomenis;
  8. Kitas sąlygas.
 • Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • . Šiuo aprašu bus galima naudotis taikant ECVET, organizuojant profesinio rengimo mokinių mobilumo pripažinimo procesą.
 • Pedagoginio komplekto fazė ir pakopa, kurioje įrankis turėtų būti naudojamas:

1 fazė: Prieš mobilumą

4 pakopa: Sutarčių sudarymas