1. KREDITO TAŠKŲ PRISKYRIMAS

Pagal ECVET Europos rekomendaciją[1], mokymosi rezultų kreditai (kreditai) – tai asmens mokymosi rezultatų rinkinys, kuris buvo įvertintas ir kuris gali būti sukauptas kvalifikacijai arba perkeltas į kitas mokymosi programas ar kvalifikacijas. ”

Europos lygmeniu ECVET įgyvendinimui pagrindiniai kreditų perkėlimo sistemos komponentai buvo nustatyti kaip vienetai. Vienetas suprantamas kaip elementarioji (arba mažiausia) mokymo programos dalis ir orientuota į rezultatus.

Kredito taškai parodo mokymosi rezultatų, įtrauktų į kiekvieną kvalifikacinį vienetą kiekį ir leidžia kreditus perkelti ir kaupti, siekiant įgyti kvalifikaciją arba įgyti kitose srityse pasiektų mokymosi rezultatų pripažinimą.

Kredito taškų priskyrimas kvalifikacijai grindžiamas susitarimu, pagal kurį 60 taškų skiriama tiems mokymosi rezultatams, kurie, kaip tikimasi, bus pasiekti per metus dieninių studijų.

Kaip nurodyta ECVET Europos rekomendacijoje, „tam tikros kvalifikacijos atveju atskira oficiali mokymosi aplinka laikoma nuoroda, o remiantis konvencija bendras taškų skaičius priskiriamas šiai kvalifikacijai. Iš šios sumos ECVET taškai paskirstomi kiekvienam vienetui pagal jų santykinį svorį pagal kvalifikaciją. „[2]

 

 1. KREDITŲ PERKĖLIMAS

Kreditų perkėlimas yra „procesas, kurio metu į viename kontekste pasiektus mokymosi rezultatus gali būti atsižvelgiama kitame kontekste. Kredito perkėlimas remiasi vertinimo, patvirtinimo ir pripažinimo procesu „.[3]

Kalbant apie organizuotą Europos judumą, yra pildoma mokymosi sutartis, jei mokymosi rezultatų vertinimas yra teigiamas, kreditas turėtų būti patvirtintas ir automatiškai pripažįstamas.
Kvalifikacinių vienetų kreditų perkėlimas galimas, kai individualūs mokymosi būdai apima judumo laikotarpius skirtingose profesinio mokymo sistemose arba tarp jų. Vienetai, už kuriuos pervedami kreditai, turėtų būti išreikšti susitarimo memorandume.

„ECVET grindžiamas kreditų perkėlimas, pritaikytas mokymosi rezultatams, pasiektiems formalaus mokymosi kontekste, turėtų būti palengvintas steigiant partnerystes ir tinklus, kuriuose dalyvauja kompetentingos institucijos, kurios suteikia kvalifikacijas arba kvalifikacinius vienetus, arba suteikia kreditus už pasiektus mokymosi rezultatus perkėlimui ir patvirtinimui”.[4]

1 paveikslas: Mokymosi rezultatų patvirtinimas, pripažinimas ir kaupimas bei kreditų kaupimas.

 1. KREDITŲ KAUPIMAS

Kreditų kaupimas yra procesas, kurio metu besimokantieji gali kaupti kreditus ir palaipsniui įgyti kvalifikaciją. Šis procesas reiškia nuoseklų kvalifikacinių vienetų vertinimą, patvirtinimą ir pripažinimą. Kvalifikacinės sistemos apibrėžia, kokie mokymosi rezultatai gali būti kaupiami, pagal kokią kvalifikaciją ir kaip mokymosi rezultatai yra patvirtinti. Pagal tam tikrą kvalifikaciją gali būti keli kvalifikaciniai vienetai susiję su kita kvalifikacija, tačiau vieneto kreditų skaičius gali skirtis nuo vienos kvalifikacijos kitoje.

Kreditų kaupimo principas yra įmanomas, nes tuos pačius mokymosi rezultatus galima pasiekti skirtingais mokymosi būdais.

Kreditų kaupimą apsprendžia kompetentinga institucija, atsakinga už kvalifikacijos kėlimą. Kai besimokantysis sukaupė reikalaujamą kreditų skaičių  ir kai įvykdytos visos kvalifikacijos suteikimo sąlygos, besimokančiajam suteikiama kvalifikacija.

Galima sujungti kiekvieno kvalifikacinio vieneto vertinimą ir toliau kaupti galutiniam vertinimui. Tokio galutinio vertinimo paskirtis – patikrinti, ar besimokantieji gali sujungti mokymosi rezultatus, pasiektus skirtinguose padaliniuose, kad galėtų atlikti sudėtingas užduotis arba kurti produktus ar projektus.[5]

Atsižvelgiant į tai, kad besimokantieji pasiekia kvalifikacinius vienetus, jau pasiektų kvalifikacinių vienetų kreditas gali būti užregistruotas ir sukauptas  norint gauti reikiamą kvalifikaciją.

Patvirtinamos nuostatos, kad būtų nustatytas suteiktų kvalifikacinių vienetų galiojimo laikotarpis, per kurį asmuo gali naudoti kreditą, skirtą prisidėti prie pilnos (jei įmanoma) arba dalinės kvalifikacijos reikalavimų. Šias nuostatas nustato kompetentinga institucija, atsakinga už kvalifikaciją ar jos įgyvendinimą.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

 

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Luxembourg: Office des publications. Cedefop panorama series; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). The development of ECVET in Europe (2011). Luxembourg: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Using learning outcomes: European qualifications framework series: Note 4. Luxembourg: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

INTERNETINĖS NUORODOS

http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PRIEDAS – TECHNINIS LAPAS

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. Kreditų sistemos aprašymas;
  2. Informacija apie kredito taškų priskyrimą kvalifikacijai ir kvalifikaciniams vienetams;
  3. Informacija apie kreditų prekėlimą;
  4. Informacija apie kreditų kaupimą.
 • Šis aprašas bus naudojamas norint apibrėžti:
  1. Kredito taškų priskyrimą kvalifikacijai ir kvalifikaciniams vienetams, kreditų perkėlimą ir kaupimą.
 • Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • Šiuo aprašu galės naudotis įgyvendinant ECVET, ypač patvirtinant ir pripažįstant mokymosi rezultatus, kuriuos profesinio rengimo mokiniai įgyja įvairiuose mokymosi kontekstuose, kaip pavyzdžiui dalyvaudami Europos mobilumo projektuose.
 • Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

1 etapas: prieš mobilumą

2 žingsnis: Pasiruošimas pripažinimo ir patvirtinimo procesui

[1] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

[2] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

[3] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

[4] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[5] http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

[6] European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.