1. KAS YRA EUROPASS KALBŲ PASAS ?

Kalbų pasas yra dokumentas, Europos įgūdžių paso dalis, kaip ir Europass Mobilumo dokumentas. Visus dokumentus, esančius Europos įgūdžių pase galima rasti paspaudus šią nuorodą:

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport

Kalbų pasas yra savo kalbinių įgūdžių ir kompetencijų  įsivertinimo ir registravimo priemonė, kuriai nereikia patvirtinimo. Norint gauti oficialų kalbos lygio įvertinimą ir sertifikatą, reikia kreiptis į kalbų centrą.

Paspaudę šią nuorodą, rasite instrukcijas kaip užpildyti Kalbų pasą: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europass_lp_instructions_en.pdf, ir patarimus, kaip įsivertinti kiekvieną kalbinę kompetenciją: supratimą (klausymas ir skaitymas), kalbėjimo (bendravimas žodžiu ir informacijos perdavimas žodžiu) ir rašymą.

Kompetencijos lygiui įvertinti naudojama Bendrųjų kalbų metmenų Europoje vertinimo skalė, nuo A1 (minimumas) iki C2 (maksimumas).

 1. KAS JĮ PILDO?

Kadangi tai savo kompetencijų įsivertinimo priemonė, kiekvienas asmuo Kalbų pasą pildo savarankiškai.

 1. KUR JĮ GAUTI?

 

Kalbų paso šablonai pateikiami šioje nuorodoje: https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions.

Kalbų pasai yra visomis ES kalbomis.

 

 

 

 1. KALBŲ PASO PAVYZDYS

Įsivaizduokite, kad jūs esate Ispanijos profesinė mokykla ir jūsų mokyklos virėjo specialybės mokinys nori vykti 3 mėnesių stažuotę Portugalijoje.

Kai mokinys grįžta, nori atnaujinti savo Europos įgūdžių pasą ir šalia gauto Europass Mobilumo dokumento, užsipildo Kalbų pasą.

KALBŲ PASAS

Ekain Ugalde
Gimtoji kalba (-os) Kita kalba (-os)
Ispanų

Euskera (Baskų)

Anglų

Portugalų

Anglų
Kalbų įgūdžių įsivertinimas
Supratimas Kalbėjimas Rašymas

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos pateikimas žodžiu

Rašymas

B2

(Pažengęs vartotojas)

B2

(Pažengęs vartotojas)

B2

(Pažengęs vartotojas)

B2

(Pažengęs vartotojas)

B2

(Pažengęs vartotojas)

Sertifikatai ir diplomai
Pavadinimas Sertifikatą išdavusi institucija  Data Lygis*
First Certificate in English Cambridge English 01/12/2016 B2
Lingvistinė ir tarpkultūrinė patirtis
Aprašymas Trukmė
Naudojau anglų kalbą mokymosi ir darbo laikotarpiu Portugalijoje, dirbdamas tarptautinėje komandoje su 4 skirtingų tautybių žmonėmis (airių, suomių, portugalų ir italų) Nuo 01/03/2017 iki 31/05/2017
Portugalų
Kalbų įgūdžių įsivertinimas
Supratimas Kalbėjimas Rašymas

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos pateikimas žodžiu

Rašymas

A2

(Pradedantis vartotojas)

A2

(Pradedantis vartotojas)

A2

(Pradedantis vartotojas)

A1

(Pradedantis vartotojas)

A1

(Pradedantis vartotojas)

Sertifikatai ir diplomai
Pavadinimas Sertifikatą išdavusi institucija  Data Lygis*
Netaikoma Netaikoma Netaikoma Netaikoma
Lingvistinė ir tarpkultūrinė patirtis
Aprašymas Trukmė
3 mėnesius mokiausi ir dirbau Portugalijoje. Dirbau tarptautinėje komandoje su 4 skirtingų tautybių žmonėmis (airių, suomių, portugalų ir italų). Nors daugiausiai bendravome angliškai, aš taip pat turėjau galimybę pabendrauti su portugalais, su kuriais aš turėjau kalbėti portugališkai (restorano kolegomis).

Atlikau Erasmus+ programos suteiktus OLS kalbos kursus, kurso pabaigoje gavau A2 lygį.

Nuo 01/03/2017 iki 31/05/2017
A1

Pradedantis vartotojas

A2

Pradedantis vartotojas

B1

Pažengęs vartotojas

B2

Pažengęs vartotojas

C1

Įgudęs vartotojas

C2

Įgudęs vartotojas

Supratimas

Klausymas

Gebu suprasti žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save, šeimą bei artimiausią aplinką, jeigu žmonės kalba lėtai ir aiškiai. Gebu suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis, pvz.: paprastą informaciją apie asmenį ir šeimą, apsipirkimą, gyvenamąją vietą, įsidarbinimą. Suprantu trumpų, aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų prasmę. Gebu suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti darbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan. Gebu suprasti daugelio radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai kalbėjimo tempas santykinai lėtas, o tarimas aiškus. Gebu suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Gebu suprasti daugumą TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus. Gebu suprasti daugumą filmų bendrine kalba. Gebu suprasti išplėtotą kalbą, net jei jos struktūra nėra visiškai aiški, o ryšiai tik numanomi, bet nepateikiami akivaizdžiai. Gebu be didelių pastangų suprasti televizijos programas ir filmus. Nesunkiai suprantu bet kokią sakytinės kalbos atmainą, tiek girdimą tiesiogiai, tiek transliuojamą, net kai kalbama natūraliai greitu tempu, jeigu turiu šiek tiek laiko priprasti prie akcento.

Skaitymas

Gebu suprasti įprastinius pavadinimus, žodžius ir labai paprastus sakinius, pvz., iš skelbimų, plakatų ar katalogų. Gebu skaityti labai trumpus, paprastus tekstus. Gebu rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniuose tekstuose: skelbimuose, reklaminiuose lapeliuose, meniu, tvarkaraščiuose, ir gebu suprasti trumpus, paprastus asmeninius laiškus.  Gebu suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatinių formų bei konstrukcijų, susijusių su kasdieniu gyvenimu ar darbu. Gebu suprasti įvykių, jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose. Gebu skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiamas tam tikras rašytojo požiūris ir nuomonė. Gebu suprasti šiuolaikinę prozą. Gebu suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius ar grožinės literatūros tekstus, suvokti stilių skirtumus. Gebu suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su mano veiklos sritimi. Gebu lengvai skaityti beveik visų rašytinės kalbos atmainų tekstus: santraukas, struktūriškai ar kalbos atžvilgiu sudėtingus tekstus, pvz.: vadovėlius, specialybės straipsnius ar grožinės literatūros tekstus.
Kalbėjimas

Bendravimas žodžiu

Gebu bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau ir padėti suformuluoti mintį. Gebu klausti ir atsakyti į paprastus klausimus apie būtiniausius poreikius arba gerai žinomus dalykus. Gebu bendrauti atlikdamas (-a) įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Gebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada suprantu tiek, kad galėčiau palaikyti pokalbį. Gebu bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galiu patekti keliaudamas po šalį, kurioje kalbama ta kalba. Gebu nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis  arba kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie šeimą, darbą, keliones ir naujausius įvykius. Gebu gana laisvai ir spontaniškai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Gebu aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Gebu bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas (-a) posakių. Gebu veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Gebu tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai susieti savo ir pašnekovų nuomones. Gebu be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje ir diskutuoti vartodamas (-a) idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Gebu laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Jei iškyla sunkumų, gebu pradėti iš naujo ir lengvai pasakyti kitaip, kad pašnekovas net nepastebėtų sutrikimo.

Informacijos pateikimas žodžiu

Gebu vartoti paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai vietai ir pažįstamiems žmonėms apibūdinti. Gebu vartoti paprastų frazių ir sakinių rinkinį apibūdindamas (-a) savo šeimą ir kitus žmones, gyvenimo sąlygas, savo išsilavinimą ir dabartinį arba buvusį darbą. Gebu paprastai sieti frazes, kad apibūdinčiau patirtį, įvykius, svajones, viltis ir siekius. Gebu trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus. Gebu pasakoti arba atpasakoti knygos ar filmo siužetą, išreikšti savo požiūrį. Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti daug dalykų, susijusių su savo interesų sfera. Gebu paaiškinti požiūrį į tam tikrą sritį, pateikti įvairių nuomonių privalumus ir trūkumus. Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti sudėtingus reiškinius, sujungti smulkesnes temas, išskirti specifinius aspektus bei apibendrinti, pateikdamas atitinkamas išvadas. Gebu aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ar argumentuoti, pasirinkdamas stilių, kuris atitinka situaciją ir tinkamą, logišką struktūrą, todėl pašnekovas gali pastebėti ir įsiminti svarbiausius dalykus.
Rašymas

Rašymas

Gebu užrašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą. Gebu rašyti trumpas, paprastas pastabas ar žinutes. Gebu parašyti labai paprastą asmeninį laišką, pvz., kam nors už ką nors padėkoti. Gebu parašyti paprastą rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis. Gebu rašyti asmeninius laiškus, apibūdinti patirtį ir įspūdžius. Gebu parašyti aiškų detalų tekstą daugeliu temų, susijusių su mano interesais. Gebu parašyti rašinį ar ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis, kurios paremia ar paneigia tam tikrą požiūrį. Gebu rašyti laiškus ir pabrėžti įvykių ir patirties svarbą man. Gebu išreikšti savo mintis aiškiais ir gerai struktūrizuotais tekstais bei gana išsamiai apibūdinti savo požiūrį. Gebu rašyti apie sudėtingus dalykus laiškuose, rašiniuose ir ataskaitose, pabrėžti, mano nuomone, svarbiausius dalykus. Gebu rašyti įvairius tekstus, atsižvelgdamas (-a) į skaitytoją. Gebu parašyti aiškų, sklandų tinkamo stiliaus tekstą. Gebu rašyti sudėtingus laiškus, ataskaitas ar straipsnius, kuriuose aiškiai išdėstyta tema, jie yra tinkamos, logiškos struktūros, todėl skaitytojas gali pastebėti ir įsiminti svarbiausius dalykus. Gebu rašyti specialybės ar grožinės literatūros tekstų santraukas ir apžvalgas.

Bendrieji kalbų metmenys Europoje- įsivertinimo lentelė

 

INTERNETINĖS NUORODOS

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport

 

 

 

 

I PRIEDAS – TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

 • Šioje priemonėje pateikiama:
  1. Išsamus Europass Kalbų Paso paaiškinimas;
  2. Europass Kalbų Paso pildymo aspektai;
  3. Pavyzdys kaip pildyti Europass Kalbų Pasą.
 • Ši priemonė bus naudojama nustatant šią informaciją:
  1. Asmeninė informacija: vardas, pavardė, gimtoji kalba(-os), kita kalba (-os);
  2. Kalbinių įgūdžių įsivertinimas;
  3. Sertifikatai ir diplomai;
  4. Lingvistinė ir tarpkultūrinė patirtis.
 • EURspace pedagoginiame komplekte ši priemonė bus naudojama dalyviui sugrįžus iš Europos mobilumo, įrašant ir dokumentuojant mokinio įgytas kalbines žinias ir patirtį.
 • EURspace pedagoginiame komplekte, šia priemone galės naudotis taikant ECVET, ypač patvirtinant, pripažįstant ir įrašant mokymosi rezultatus, kuriuos mokinys įgijo įvairiose mokymosi aplinkose, pavyzdžiui dalyvaudamas Europos mobilumo projektuose.
 • Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

3 fazė: po mobilumo

8 pakopa: Mokymosi rezultatų įrašymas