EURspace Pedagoginis komplektas

EURspace Pedagoginį komplektą sudaro Metodinis vadovas profesionalams (aprašoma naudota metodika) ir Priemonių rinkinys, parengtas remiantis pilotinio projekto metu naudota metodika ir Europos Komisijos rekomendacijomis dėl ECVET. Pedagoginio komplekto priemonės paaiškina pripažinimo ir patvirtinimo procesus, kreditų priskyrimą, ECVET taškų priskyrimą, mokymosi rezultatų (žinių, įgūdžių ir kompetencijų), įgytų formalaus mokymosi kontekste, dalyvaujant Europos mobilumo projektų programose, vertinimą ir sertifikavimą.