1. FORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ ŽINIŲ, ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PRIEMONĖ

Pradėjus mokytis, bus vertinamos mokinių atskirų kvalifikacinių vienetų techninės žinios ir gebėjimai bei profesinės / techninės kompetencijos, kaip numatyta Mokymosi sutartyje.

Kvalifikacinių vienetų vertinimo priemonė buvo parengta atsižvelgiant į vieno kvalifikacinio vieneto sudedamąsias dalis. Tai yra galutinis registro įrankis, nepriklausomai nuo to, kokį vertinimą naudoja mokytojas (testas raštu, praktinis testas, stebėjimas ir kt.).

Priemonė yra labai lanksti ir dinamiška, todėl vartotojai ją gali supaprastinti arba padaryti sudėtingesnę. Joje yra keli lapai, kurie yra susiję su atskirais kvalifikaciniais vienetais, po to visi duomenys yra sumuojami.

Kvalifikacinių vienetų vertinimo priemonė susideda iš Excel dokumento, sudaryto iš dviejų pagrindinių dalių:

Vertinimas pagal kvalifikacinį vienetą: susideda iš Excel lentelių, kad būtų galima užregistruoti kiekvieno kvalifikacinio vieneto rezultatus, kuriuos galima pakartoti tiek, kiek reikia, priklausomai nuo vertinamų kvalifikacinių vienetų skaičiaus.

Čia pateikiama tiesioginė nuoroda į vertinimą pagal kvalifikacinį vienetą.

Mokinio asmeninis įrašas: susideda iš Excel lentelių, susietų su kvalifikacinių vienetų vertinimo rezultatais, kurie sistemina mokymosi laikotarpio užsienyje vertinimą – mokinio asmeninis įrašas.

Čia pateikiama tiesioginė nuoroda į mokinio asmeninį įrašą.

Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

2 fazė: Mobilumo metu

5 etapas: Stebėsena ir vertinimas

  1. vertinimo skalė ir skalių konversija

Procentinė vertinimo skalė naudojama kvalifikacinių vienetų vertinimo priemonėje.

Procentinė vertinimo skalė yra susieta su kokybine vertinimo skale, pagrįsta Europass skale, per paprastą konversijos lentelę. Perskaičiavimas į kokybinę vertinimo skalę atliekamas mokinio asmeniniamme įraše, kuriame vertinimo rezultatai rodomi abiejose skalėse.

1 lentelėje pateikiama konversija tarp skalių: procentinė skalė, Europaso kokybinė skalė, taip pat skalių konversija tarp šalies, kurioje vyksta mobilumas ir kilmės šalies.

 

1 lentelė: Konversija tarp skalių

VERTINIMAS KONVERSIJA Į KITAS SKALES
SKALĖ 1 – 100 EUROPASS SKALĖ NACIONALINĖ SKALĖ KILMĖS ŠALIES SKALĖ
 

0 – 49

Nepakankamai – reikia daugiau dirbti, kad būtų pasiekti kvalifikacinio vieneto mokymosi rezultatai  

 

 

50

Pakankamai– rezultatas atitinka minimalius kvalifikacinio vieneto vertinimo kriterijus
 

51 – 65

Patenkinamai – geba dirbti,bet daro grubių klaidų
 

66 – 79

Gerai – bendrai geras atlikimas, nor sir yra keletas klaidų ar neatitikimų

 

 

80 – 90

Labai gerai – aukštesnis už vidutinį atlikimas, nor sir yra keletas neatitikimų

 

 

91 – 100

Puikiai – an outstanding performance, with little inexactitudes

 

 

  1. VERTINIMO PAGAL KVALIFIKACINĮ VIENETĄ PRIEMONĖS PAVYZDYS

Siekiant geriau suprasti, čia pateikiamas vertinimo pagal kvalifikacinį vienetą priemonės pavyzdys, sukurtas EURspace projekto metu.

Įsivaizduokite, kad tam tikras mokinys įvykdė Europos mobilumą užsienyje:

  • Kilmės šalis: Portugalija
  • Šalis, kur vyko mobilumas: Italija
  • Siunčianti organizacija: Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL
  • Priimanti organizacija: Associazone CNOS FAP Regione Umbria
  • Kvalifikacinis vienetas, kurį mokinys mokysis priimančioje organizacijoje (numatyta mokymosi sutartyje):

Darbo vietos ir darbų sekos virtuvėje organizavimas

Naudojant projekte taikytą suderinimo metodiką, tikimasi, kad jei mokinys gaus teigiamą įvertinimą,už modulį Darbo vietos ir darbų sekos virtuvėje organizavimas, tai siunčiančioje šalyje jo mokymosi rezultatai bus pripažinti ir sertifikuojami, atitinkamai priskiriant 2,25 ECVET kredito taškus.

1 paveikslas: Vertinimo pagal kvalifikacinį vienetą priemonė– vertinimo pagal kvalifikacinį vienetą pavyzdys.

2 paveikslas: Vertinimo pagal kvalifikacinius vienetus priemonėmokinio asmeninio įrašo pavyzdys.

EURspace rojekto metu sukurtas kvalifikacinis vienetas buvo naudojamas kaip pavyzdys virėjo profiliui. Žinoma, kvalifikacinių vienetų vertinimo priemonę galima lengvai pritaikyti pagal poreikį ir profilius.