1. KOMPETENCIJŲ KATALOGAS – MOKINIŲ ATRANKOS MATRICA

Tarptautinio mobilumo rengimo etape pagrindiniai siunčiančių organizacijų iššūkiai yra mokinių atranka, numatomų mokymosi rezultatų apibrėžimas, mokinių profesinis parengimas, projektų administravimo klausimai (teisiniai aspektai, draudimai …), komunikacija tarp visų dalyvaujančių šalių, taip pat mokinių kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Nors jau teikdami projekto paraišką nurodėte projekto tikslinę grupę, gerai suplanuota mokinių atrankos strategija padės jums atrinkti tinkamiausius mokinius, tuo pačiu metu galėsite surinktą naudingą informaciją pateikti priimančioms organizacijoms.

Šis įrankis pateikia kompetencijų katalogą ir kai kurias gaires, skirtas sukurti mokinių atrankos matricą (kompetencijos vertinimo priemonė prieš išvykstant) ir vertinimą atvykus (Kompetencijos vertinimo priemonė po atvykimo), pateikiant veiklos komentarus apie tai, kaip per atranką surinktą informaciją integruoti į ECVET mokymosi sutartį.

Šį įrankį turi naudoti siunčianti organizacija, kuri tokiu būdu gali įvertinti mokinio veiklą ir pažangą.

  1. TARPTAUTINIO MOBILUMO KOMPETENCIJOS

Tarptautinis mobilumas užsienyje yra labai naudinga patirtis, kuri neabejotinai daro įtaką mokinio asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui ateityje.

Atsižvelgiant į kiekvieno projekto ypatumus, skirtingos kompetencijos gali būti pageidaujamos atankos metu, tačiau, be abejonės, į jas turi būti atsižvelgiama siekiant užtikrinti vieningą mobilumo kokybę ir norimų mokymosi rezultatų įgijimą.

Yra keturios pagrindinės kompetencijų kategorijos, kurias reikia įvertinti kartu su kitais tinkamumo kriterijais, konkrečiai nurodytais pasiūlyme (pvz., Specialiais poreikiais, socialiniais, ekonominiais ir kultūriniais pažeidžiamumais ir kt.):

  • Asmeninės/ socialinės kompetencijos

Motyvacija, atsakomybė, punktualumas / tvarkingumas, gebėjimas prisitaikyti, atsparumas, išradingumas.

  • Profesinės kompetencijos

Pateikiama arba bendra akademinė veikla, arba atsižvelgiama į tam tikrus kvalifikacinius vienetus (susijusius su mobilumu), taip pat kitus minkštuosius ir kietuosius įgūdžius, įgytus ankstesnio mokymosi darbo vietoje ir (arba) savanoriškos veiklos metu.

  • Kalbinės kompetencijos

Būtina vertinti pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (CEFR).Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

  • Skaitmeninės kompetencijos

Būtina įvertinti pagal bendrą Europos skaitmeninę sistemą (DIGICOMP) Common European Digital Framework (DIGICOMP)

Jei bendras visų šių kompetencijų vertinimas yra labai svarbus visapusiškam mobilumo kandidatų įvertinimui, taip pat svarbu planuoti ir vykdyti vertinimo veiklas taikant tinkamiausias atrankos metodikas ir priemones.

Pvz., Jei tarptautinis mobilumas bus įgyvendintas interneto rinkodaros srityje ir projekte nurodytos tikslinės grupės yra Grafinio dizaino profesinio mokymo mokiniai, greičiausiai jų profesinės kompetencijos vertinimas jau apima kai kurias „DIGICOMP“ temas (pvz., „turinio kūrimas“ ), o pakanka, kad būtų atsižvelgta į savęs vertinimą, pateiktą kandidatų CV paraiškos pateikimo metu.

Kita vertus, jei mobilumo projekto dalyvių tikslinė grupė yra profesinio rengimo virėjo specialybės mokiniai, bet kuriuo atveju galima įtraukti skaitmeninių kompetencijų testą, kurio procentinė dalis yra viena iš kandidatų įvertinimo kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninė kompetencija nėra svarbiausia jų srities kompetencija.

Tiesą sakant, „skaitmeninės technologijos yra pagrindinės naujovės, lemiančios augimą ir darbo vietų kūrimą pasaulinėje ekonomikoje. Vis dėlto ne visi turi žinių, įgūdžių ir reikiamą požiūrį, kad galėtų naudoti skaitmenines technologijas kritiškai, bendruomeniškai ir kūrybiškai. Ši skaitmeninė kompetencija tampa būtina įsidarbinimo ir aktyvaus pilietiškumo sąlyga. (…) ES 42% žmonių, neturinčių pagrindinių kompiuterių įgūdžių, darbo rinkoje neaktyvūs „(Erasmus +,“ DIGICOMP Brošiūra – bendra Europos piliečių skaitmeninės kompetencijos sistema „). “DIGICOMP Brochure –  A common European Digital Competence Framework for Citizens”)

Prisiminkite !!! Erasmus +mobilumo projekto tikslinė grupė yra ne tik tie, kurie bus atrinkti stažuotei užsienyje, bet ir tie, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaus rengiant, vertinant ir naudojant projekto rezultatus. Iš tikrųjų Europos kompetencijų sertifikavimo priemonių naudojimas, taip pat įtraukimas į atrankos procedūrą, turi būti laikomas puikiomis galimybėmis besimokančiųjų asmeniniam ir profesiniam augimui.

  1. MOKINIŲ ATRANKOS PLANAVIMAS

Planavimas ir įsipareigojimas yra du pagrindiniai elementai, užtikrinantys mobilumo projekto kokybę visais jos etapais. Jei esate atsakingas už projekto paraiškos rengimą, jau parodėte aukštą įsipareigojimų lygį, kurį turėtumėte išlaikyti visą projekto trukmę.

Viena iš pirmųjų veiklų, kurias reikia suplanuoti ir įgyvendinti parengiamajame etape yra mokinių atranka.

1 lentelėje rasite katalogą su svarbiausiomis kompetencijomis, kurias besimokantysis turėtų parodyti prieš išvykstant.

1 lentelė: Atrankos kriterijų katalogas.

Asmeninės/ socialinės kompetencijos
Motyvacija Kokie kandidato lūkesčiai dėl tarptautinio mobilumo patirties? Ar jis galėjo aiškiai pagrįsti priežastis, kodėl jis kreipiasi dėl mokymosi užsienyje?

Motyvacija paprastai atsiranda dėl savų planų ir prioritetų. Todėl besimokantieji turėtų gebėti argumentuoti, kaip jie gaus naudos iš mobilumo užsienyje, atsižvelgiant į jų mokymosi programą ir asmeninį bei profesinį tolesnį augimą.

Atsakingumas Pirminio profesinio rengimo mokiniai yra paaugliai. Bet kokiu atveju jų brandumo lygis gali labai skirtis priklausomai nuo daugybės skirtingų aspektų. Ši kompetencija turėtų būti vertinama atsižvelgiant į mobilumo ypatumus (trukmę, lydinčiojo asmens buvimą, stažuotojų užduotį) ir paprastai vertina mokytojai / mentoriai.
Punktualumas Punktualumas yra gebėjimas atlikti reikalingą užduotį arba įvykdyti įsipareigojimą anksčiau arba nustatytu laiku. Būdamas punktualus klasėje / darbo vietoje, mokinys geba valdyti laiką, o tai yra kompetencija, kurią galima lengvai įvertinti pagal bendrą besimokančiojo elgseną mokykloje
Lankstumas Kiek žmogus gali susidoroti su aplinkybių pokyčiais ir galvoti apie problemas bei užduotis naujai, kūrybiškai. Kitaip tariant, kandidato kūrybinio mąstymo įgūdžiai. Vėlgi, lengvai vertinamas pagal besimokančiojo požiūrį ir elgseną mokykloje, bet ir atsižvelgiant į ankstesnę panašią patirtį (jaunimo mainus, daugiakultūrines šeimas, studijų keliones ir tt)
Išradingumas Kokie yra mokinio pageidavimai, lūkesčiai, baimės susiję su mobilumu? Kodėl jis / ji mano, kad yra tinkamas asmuo vykti į užsienį?

Nors parengimo veiklos gali paskatinti mokinių smalsumą, teigiamą požiūrį ir gebėjimą spręsti problemas, tačiau šias kompetencijas kandidatas jau turėtų turėti jau atrankos etape.

Profesinės kompetencijos
Academinė veikla Galbūt norėsite atlyginti mokinius, kurie pasiekė geresnių rezultatų per egzaminus ir nuolatinį jų mokymosi pasiekimų patikrinimą.
Kvalifikaciniai vienetai Alternatyviai ir (arba) papildant, mokiniai gali būti atrenkami atsižvelgiant į tai, kiek jie pasiekė tam tikruose kvalifikaciniuose vienetuose, kurie ypač susiję su mobilumu.
Neformalus mokymasis Ar kandidatas besimokydamas jau turėjo darbinės patirties? Jei taip, verta ištirti profesines kompetencijas, kurias jis gali tobulinti/ gilinti, ir kodėl jis mano, kad tai yra naudinga patirtis.
Kalbinės kompetencijos
Profesinė kalba Svarbiausias vertinamas kalbinės kompetencijos aspektas yra žinios ir sugebėjimas naudoti kalbą, kuri bus reikalinga užsienyje stažuotės metu. Europos Komisija reikalauja, kad mobilumas būtų ilgesnis nei vienas (1) mėnuo, kad dalyvis atliktų internetinį vertinimą prieš ir po mobilumo vizito per internetinę kalbinę (OLS), platformą, kuri taip pat siūlo internetinius kursus įvairiomis ES kalbomis. Bet kokiu atveju OLS platforma neužtikrina (dar) mokinių priėmimo / atmetimo, o licencijas galima priskirti tik po dalyvių atrankos.
Priimančios šalies kalba Kitas besimokančiųjų atrankos aspektas gali būti priimančios šalies kalbos mokėjimas.
Skaitmeninės kompetencijos
Susiję su darbu/ projektu Norint atlikti stažuotės užduotis, gali būti reikalingos skaitmeninės kompetencijos, taip pat ir norint tinkamai atlikti projekto vertinimo veiklas.
Susiję su mobilumu Buvimo užsienyje metu besimokantieji turės skirtingus poreikius ir problemas, kurios gali būti geriau patenkintos ir išspręstos skaitmeninėmis priemonėmis. Galimybė įsigyti bilietus internetu, naudoti „Skype“, kad palaikytų ryšius su draugais ir šeima, sukurti skaitmeninį vaizdo įrašą su išmaniuoju telefonu, kad dokumentuotų patirtį, žinotų apie galimus skaitmeninius pavojus ir išspręstų paprastas aparatūros problemas; tai kompetencijos, kurios, leis mokiniui visą mobilumo patirtį padaryti sklandesnę ir dar labiau įsimintiną!
  1. ATRANKOS KOMPETENCIJŲ BALANSAS

Atsižvelgiant į mobilumo projekte aprašytus tikslus ir metodiką, turėtumėte priskirti ttam tikrą svorį kiekvienai iš anksčiau išvardintų keturių kompetencijų kategorijų. Tai gali būti atliekama atsižvelgiant į procentinę vertę, tokiu būdu sudarant palankesnes sąlygas parengti lentelę, kai tik bus baigtos visos atrankos veiklos.

2 lentelėje atsižvelgiama į skirtingus vertinimo tipus, ir pabrėžiama, kaip galite panaudoti surinktą informaciją vėlesniame projekto įgyvendinimo etape.

2 lentelė: Atrankos kompetencijų balansas.

VIDINIS VERTINIMAS CV/SERTIFIKATAI INTERVIU / VIDEO TESTAS RAŠTU / LAIŠKAS Kaip panaudoti mokinių atrankos metu surinktą informaciją
Asmeninės kompetencijos (pvz. 35%)
Motyvacija Atitikimas mokykloms / įmonėms ir 4 skyrius ECVET mokymosi sutartyje
Atsakingumas Training to empower learners Mokymas suteikiant mokiniams daugiau galimybių
Punktualumas
Lankstumas Atitikimas mokykloms / įmonėms
Išradingumas
Profesinės kompetencijos (pvz. 35%)
Akademinė veikla 3 skyrius ECVET mokymosi sutartyje
Kvalifikaciniai vienetai
Neformalus mokymasis
Kalbinės kompetencijos (pvz. 20%)
Profesinė kalba Mokymas suteikiant mokiniams daugiau galimybių ir 3/4 skyriai ECVET mokymosi sutartyje
Priimančios šalies kalba
Skaitmeninės kompetencijos (pvz. 10%)
Susiję su darbu/ projektu Mokymas suteikiant mokiniams daugiau galimybių ir 3/4 skyriai ECVET mokymosi sutartyje
Susiję su mobilumu

Prisiminkite!!! Turėtumėte ne tik subalansuositi paramos gavėjų atrankos kompetencijas, bet ir parengti kiekvieną vertinimo veiklą taip, kad rezultatusi būtų galima įvertinti nuo 0 iki 10.

  1. LENTELĖS PARENGIMO MATRICA

Naudodami programinę įrangą galite nustatyti automatinius skaičiavimus ir kitas naudingas duomenų formavimo (pvz., „LibreOffice“) formules, galite sukurti skaičiuoklę, kuri  apskaičiuotų ir susumuotų įvairių vertinimo veiklų rezultatų vidurkį.

Toliau pateiktame pavyzdyje mokiniai buvo pasirinkti pagal jų asmenines, profesines ir kalbines kompetencijas.

3 lentelė: Atrankos kriterijų paskirstymo pavyzdys

ATRANKOS KRITERIJAI % PAŽYMYS   PAŽYMYS %
ASMENINĖS/ SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS 51% 8 = 4,1
MOTYVACIJA 10
ATSAKINGUMAS 8
PUNKTUALUMAS 8
LANKSTUMAS 7
IŠRADINGUMAS 7
PROFESINĖS KOMPETENCIJOS 30% 5 = 1,5
AKADEMINĖ VEIKLA 8
NEFORMALUS MOKYMASIS 2
KALBINĖS KOMPETENCIJOS 19% 5 = 0,95
PROFESINĖ KALBA 5
GALUTINIS PAŽYMYS 6,5

Prisiminkite!!! Naudodami skaičiuokles galite taip pat susieti langelius tarp skirtingų lapų ar netgi skirtingų failų. Sukūrę vidinę programinę įrangą, tai palengvinsite esamų ir būsimų projektų administracinį darbą.

  1. KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PRIEMONĖ

Kompetencijų vertinimo priemonę galima atsisiųsti.

Priemonė yra parengta taip, kad būtų lanksčios kompetencijų atrankos sritys ir lanksčios atrankos kriterijų suskirstymo sritys. Įrankį galima tiesiogiai pateikti pagal partnerystes, kad įtraukus reikiamą informaciją nedelsiant būtų galima gauti kompetencijų vertinimo rezultatus.

Kompetencijų vertinimo priemonė yra suskirstyta į 3 dalis:

Kompetencijų vertinimo priemonė – prieš stažuotę: kurią siunčianti organizacija turi taikyti atrankos procese, siekdama atrinkti mokinius mobilumo programai ir susipažinti su dalyvių informacija bei jų kompetencijomis prieš mobilumo vizitą.

Čia yra tiesioginė nuoroda, kad galėtumėte naudotis kompetencijų vertinimo priemone – prieš stažuotę

Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

1 etapas: prieš mobilumą

3 žingsnis – Mobilumo dalyvių atranka

Kompetencijų vertinimo priemonė – po stažuotės: kurią siunčianti organizacija turi taikyti dalyviams grįžus iš stažuotės, siekiant sužinoti dalyvių pažangą po jų dalyvavimo mobilumo programoje.

Čia pateikiama tiesioginė nuoroda į prieigą prie kompetencijų vertinimo priemonės – po stažuotės.

Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

3 etapas: Po mobilumo

6 žingsnis– Kompetencijų patikrinimas

Atrankos kriterijų katalogas: tai kompetencijų katalogas, suskirstytas į keturias pagrindines grupes, skirtas siunčiančiai organizacijai, atliekant kandidatų kompetencijų vertinimą.

Čia pateikiama tiesioginė nuoroda į atrankos kriterijų katalogą.

 

 

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517.

Erasmus+ Programme of the European Commission (2018). Erasmus+ Programme Guide. Version 2 (2018): 15/12/2017.

 

 

 

INTERNETINĖS NUORODOS

 

https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/DIGCOMP%20brochure%202014%20.pdf

https://europass.cedefop.europa.eu/