1. Profesinių ir techninių kompetencijų vertinimo priemonė

Europos mobilumo metu mokinys turės atlikti įvairias darbines veiklas.

Ši priemonė gali būti naudojama vertinant mokymo darbo vietoje veiklas, tam tikrus kvalifikacinius vienetus.

Šią priemonę turėtų naudoti praktikos vadovas arba kiti mokytojai arba vadybininkai tiesiogiai atsakingi už mokinio stebėseną mokymosi darbo vietoje laikotarpiu.

Ši priemonė skirta vertinti: elgesio ir santykių kompetencijas; profesines kompetencijas; technines žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kurios tiesiogiai susiję su siektinais mokymosi rezultatais.

Naudojama procentnė vertinimo skalė, susijusi su vertinimų palyginimo lentelėje pateikiama Europass skale, taip pat konvertuojant priimančios šalies vertinimo skalę į siunčiančios šalies vertinimo skalę.

Praktikos metu bus vertinami mokinių žinios, įgūdžiai, profesinės/ techninės kompetencijos ir kitos darbo rinkai reikalingos bendrosios kompetencijos.

Praktikos vertinimo priemonė yra labai lanksti ir dinamiška, gali būti naudotojų lengvai supaprastinta arba papildyta, keičiant pasiūlytas vertinimo kategorijas, rodiklius ir įvertinimus.

Priemonė sudaryta iš keturių pagrindinių sekcijų:

Elgesio ir santykių kompetencijos: ekselio lentelėje registruojamos elgesio ir santykių praktikos metu kompetencijos, kuri gali būti padauginta pagal poreikį, priklausomai nuo tarpinių vertinimų skaičiaus.

Siūlomas elgesio ir santykių kompetencijų rinkinys, kuris gali būti keičiamas priklausomai nuo specifinio kvalifikacinio vieneto, kuris bus vertinamas arba praktikos veiklų.

Kiekvienos kompetencijos įvertinimus turi užpildyti vertintojas (praktikos vadovas/ mokytojas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelė: Elgesio ir santykių kompetencijų pavyzdys.

Verslumo kompetencijos: ekselio lentelėje registruojami minkštieji verslumo įgūdžiai, atitinkantys profesinį profilį ir praktiką, kuri gali būti dauginama pagal poreikį, priklausomai nuo tarpinių vertinimų skaičiaus.

Siūlomas kompetencijų rinkinys, gali būti keičiamas priklausomai nuo kvalifikacijos profesinio profilio.

Kiekvienos kompetencijos įvertinimus turi užpildyti vertintojas (praktikos vadovas/ mokytojas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė: Verslumo žinių, įgūdžių ir kompetencijų pavyzdys.

Saugumo ir higienos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos: ekselio lentelėje registruojamos saugumo ir higienos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, susiję su specifiniais praktikos mokymosi prezultatais. Lentelė gali būti dauginama pagal poreikį, priklausomai nuo tarpinių vertinimų skaičiaus.

Vertintojas (praktikos vadovas/ mokytojas) turėtų nustatyti siektinus mokymosi rezultatus, kurie bus vertinami ir jų vertinimo kriterijus. Kiekvienos kompetencijos įvertinimus turi užpildyti vertintojas (praktikos vadovas/ mokytojas).

 

 

 

 

 

 

3 lentelė: Saugos ir higienos žinių, įgūdžių ir kompetencijų pavyzdys.

Mokinio vertinimo lapas: ekselio lentelė, susieta su ankstesniais vertinimo rezultatais (elgesio ir santykių kompetencijos, verslumo kompetencijos, saugos ir higienos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos), kuri susistemina praktikos vertinimą pagal vertintojo (praktikos vadovo/ mokytojo) kiekvienai kategorijai nustatytus vertinimo balus.

4 lentelė: Mokinio vertinimo lapas praktikos vertinimo priemonėje.

Čia pateikiama Praktikos vertinimo priemonė.

Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

2 fazė: Mobilumo metu

5 etapas: Stebėsena ir vertinimas

  1. VERTINIMO SKALĖ IR SKALIŲ KONVERTAVIMAS

Praktikos vertinimo priemonėje naudojama procentinė skalė.

Paprastoje konvertavimo lentelėje pateikiama procentinė vertinimo skalė susieta su kokybine vertinimo skale, paremta Europass skale. Mokinio vertinimo lape konvertavimas į kokybinę vertinimo skalę atliekamas automatiškai, kur vertinimo rezultatai atsiranda abiejose skalėse.

1 lentelėje pristatomas skalių konvertavimas: procentinė skalė, Europass kokybinė skalė, taip pat priimančios ir siunčiančios šalių vertinimų konvertavimas.

1 lentelė: Skalių konvertavimas.

VERTINIMAS KONVERTAVIMAS Į KITAS SKALES
SKALĖ 1 – 100 EUROPASS SKALĖ NACIONALINĖ SKALĖ PRIIMANČIOS ŠALIES SKALĖ
 

0 – 49

Nepakankamai – Nepakankamai – reikia daugiau dirbti, kad būtų pasiekti kvalifikacinio vieneto mokymosi rezultatai  

 

 

50

Pakankamai – rezultatas atitinka minimalius kvalifikacinio vieneto vertinimo kriterijus
 

51 – 65

Patenkinamai – geba dirbti, bet daro grubių klaidų
 

66 – 79

Gerai – bendrai geras atlikimas, nors ir yra keletas klaidų ar neatitikimų

 

 

80 – 90

Labai gerai – aukštesnis už vidutinį atlikimas, nor sir yra keletas neatitikimų
 

91 – 100

Puikiai – išskirtinai puikus atlikimas, su mažais neatitikimais