1. mesleki ve teknik yeterliklerin çalışma Ortamında değerlendirilmesi için araç

Öğrencinin Avrupa Hareketlilik Projesi dâhilinde bazı çalışma odaklı faaliyetlere iştirak etmesi olağandır.

Bu araç çalışma odaklı faaliyetler kapsamında, belirli bir Öğrenme Kazanımı Ünitesi ve İş Başı Eğitim dâhilinde yürütülen faaliyetler kapsamında, gerçek kurum ve ortamlarda yürütülen faaliyetleri değerlendirmek için kullanılabilir.

Bu araç öğrenciyi İş Başı Eğitim esnasında izlemekten sorumlu eğitmen ve diğer öğretmen veya gözetmenler tarafından kullanılmalıdır.

Bu araç şu yeterliklerin değerlendirilmesi kapsar: davranışsal ve ilişkisel yeterlikler; iş başı eğitim yeterlikleri; mesleki bilgi; beceri eğitimi esnasında edinilmesi beklenen temel mesleki kazanımlar ile doğrudan bağlantılı diğer beceri ve yeterlikler.

Yüzdelik bir değerlendirme ölçeği kullanılır. Yüzdelik değerlendirme ölçeği, hareketliliğin gerçekleştiği ülke ile gönderen ülkeye ait ölçeklerin dönüştürme tablolarının yanı sıra, basit bir dönüştürme tablosu aracılığı ile Europass ölçeğine bağlanır.

Öğrenci beceri eğitimine başladığında, mesleki bilgi, beceri ve yeterlikler ile iş piyasası için gerekli diğer becerileri de göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

İşbaşı Eğitim Değerlendirme Aracı, verilen değerlendirme göstergelerinin ve ağırlıklarının kategorilerinin değiştirilmesi yolu ile daha basit ya da daha karmaşık bir hale getirilebilen esnek ve dinamik bir araçtır.

Bu araç dört temel bölümden/sayfadan oluşur:

Davranışsal ve İlişkisel Yeterlikler: beceri eğitimi/öğrenme dönemi esnasında davranışsal ve ilişkisel yeterliklerin değerlendirilmesini kayıt altına almamıza yarayan bir excel belgesi –bunlar, ara değerlendirmelerin sayısına bağlı olarak gereken sayıda çoğaltılabilirler.

Araç, değerlendirilen temel mesleki kazanımlarla ya da beceri eğitimi faaliyetleri ile uyumlu olacak şekilde değiştirilebilen bir dizi davranışsal ve ilişkisel yeterlikler önermektedir.

Her bir yeterliğin ağırlıklandırılması bir değerlendirici tarafından yapılmalıdır (eğitici / öğretmen).

 

 

 

 

Şekil 1: Davranışsal ve İlişkisel Yeterliklere Örnek.

İşbaşı Eğitim Yeterlikleri: Beceri eğitimin gerçekleştirildiği yeterliliğin mesleki profili ile alakalı sosyal becerilerin değerlendirilmesinin kayıt altına alındığı bir excel belgesi – bunlar, ara değerlendirmelerin sayısına bağlı olarak gereken sayıda çoğaltılabilirler.

Bu araç, yeterliliğin mesleki profili uyarınca değiştirilebilen bir dizi yeterlik önerisi sunmaktadır.

Her bir yeterliğin ağırlıklandırılması bir değerlendirici tarafından yapılmalıdır (eğitici / öğretmen).

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Mesleki Bilgi, Beceri ve Yeterliklere örnek.

Mesleki Bilgi, Beceri ve Yeterlikler: Beceri eğitimin temel mesleki kazanımları ile alakalı mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin değerlendirilmesinin kayıt altına alındığı bir excel belgesi – bunlar, ara değerlendirmelerin sayısına bağlı olarak gereken sayıda çoğaltılabilirler.

Değerlendirici (eğitmen / öğretmen) değerlendirilen temel mesleki kazanımları, ilgili mesleki bilgi, beceri ve yeterlikleri değerlendirmek için performans kriterlerini ve her birinin nispi ağırlıklarını belirlemelidir.

 

 

 

 

Şekil 3: Mesleki Bilgi, Beceri ve Yeterliklere örnek.

Öğrencinin Kişisel Kayıtları: Önceki bölümlerin değerlendirme sonuçları ile bağlantılı bir excel belgesi (Davranışsal ve İlişkisel Yeterlikler, İş Başı Eğitim Yeterlikleri, Mesleki Bilgi, Beceri ve Yeterlikler). Bunlar; değerlendirici (eğitici / öğretmen) tarafından her bir kategori için tanımlanan ağırlık puanı uyarınca beceri eğitiminin değerlendirmesini sistematize eder.

Şekil 4: İş Başında Eğitim Değerlendirme Aracında Öğrenci Kişisel Kayıtları.

 

 

İş Başında Eğitim Değerlendirme Aracına erişim için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngü Evre ve Seviye:

Evre 2: Hareketliliğin uygulanması

Seviye 5: İzleme ve Değerlendirme

  1. değerlendirme ölçeği ve ölçekler arası dönüştürme

 

İş Başı Eğitimin Değerlendirilmesi Aracında yüzdelik bir değerlendirme ölçeği kullanılır.

Yüzdelik değerlendirme aracı Europass ölçeğine dayalı olarak, basit bir dönüştürme tablosu aracılığı ile nitel değerlendirme ölçeğine bağlıdır. Nitel değerlendirme ölçeğine dönüşüm Öğrenci Kişisel Kayıtları için otomatik olarak yapılır ve değerlendirme sonuçları her iki ölçekte de görülür.

Tablo 1 ölçekler arasında bir dönüşümü gösterir: hareketliliğin gerçekleştiği ülkedeki ölçeklerin dönüşümü ile gönderen ülkede kullanılan ölçeğin dönüşümünün yanı sıra, yüzdelik ölçek ve Europass nitel ölçek.

 

 

Tablo 1: Ölçekler arasında dönüşüm.

DEĞERLENDİRME DİĞER ÖLÇEKLERE DÖNÜŞTÜRME
ÖLÇEK 1 – 100 EUROPASS ÖLÇEĞİ ULUSAL ÖLÇEK GÖNDEREN ÜLKE ÖLÇEĞİ
 

0 – 49

Yetersiz: Ünitenin Temel Mesleki Kazanımını elde etmek için daha fazla çalışma gerekmektedir.  

 

 

50

Yeterli: Sonuçlar Ünitenin asgari performans kriterlerine uygundur.

 

 

51 – 65

Tatminkâr: Önemli eksiklileri olsa da, yeterli sayılabilecek bir performans.

 

 

66 – 79

İyi: Bazı küçük hatalar olsa da, genel olarak iyi bir performans.
 

80 – 90

Çok İyi: Bazı hatalar olsa da, ortalamanın üzerinde bir performans.

 

 

91 – 100

Mükemmel: Çok az hata payı ile birlikte, üstün bir performans