1. YETERLİLİKLER, ÜNİTELER VE KREDİ PUANLARI

ECVET Avrupa Tavsiye Kararında[1],  öğrenme kazanımları “öğrencinin, bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından, bildiği, anladığı ve yapabildikleri anlamına gelir ve bilgi, beceri, yeterlik terimleri aracılığı ile tanımlanır”.

Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (Cedefop-2004) tanımına göre öğrenme kazanımları “bireyin bir öğrenme sürecini tamamlamasının ardından kazanım gösterdiği ve/veya sergilediği bilgi, beceri ve/veya yeterlikler bütünüdür”[2]. Bu tanım edinilen öğrenme kazanımlarının istihdam edilebilirlik ve iş piyasası bakımından boyutlarına odaklanmaktadır. Belirli bir VET (Mesleki Eğitim) çalışma programı ya da bir eğitim-öğretim sürecine bağlı beklenen ya da öngörülen öğrenme kazanımlarından ayrı tutulabilirler.

Tissot’a göre (2004)2, öğrenme kazanımları öğrencinin kredileri başarılı bir şekilde kazanmasının ardından yapabileceklerinin kesin bir ifadesidir.

Öğrenme kazanımları seviyeleri tanımlayan bir yeterlilik çerçeve planına sabitlenmiş olarak düşünülebilir. (Anglo-Sakson geleneğine göre değerlendirilebilir):

 • Kredileri ya da asgari sayıdaki kredileri, bir yeterlilik çerçeve planı dahilindeki belirli seviyelere sabitlemek uygun olabilir.
 • Bu durum, kredilerin tanımlanmasında yeni bir niteliksel (seviye) boyut kazandırmanın yanı sıra, kredilerin seviyeler içinde sabitleneceği ve kredilerin biriktirilmesi ile ilgili kurallara doğrudan etki edeceği anlamına da gelir.

2005 yılında Kredi Transferi Teknik Çalışma Grubu Raporu “bir kredi sisteminin, onaylanma süreçlerinin kalitesinin geliştirilmesine ve özellikle de mesleki eğitimin onaylanmasının geliştirilmesine katkıda bulunduğuna değinir. Böyle bir sistem, yeterlilik sistemi ile işgücü piyasası arasındaki bağları güçlendirir. Ayrıca, okul dışı öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesini ve onaylanmasını sağlar”[3].

Krediler temel olarak bir bütün içerisindeki parçaların nicel olarak ölçülmesi anlamına gelir.

Avrupa Komisyonu[4] tanımına göre bir kredi sistemi, bir eğitim programını bileşenlerine kredi ekleyerek tanımlamanın sistematik bir yoludur.

Bir eğitim programı, yatırım yapılan belirli sayıda kaynak ile karakterize edilir ve öğrenci iş yüküne göre hesaplanır. ECVET temel yaklaşımında odak noktası, öğrencinin bir mesleki profile karşılık gelen belirli bir bilgi, beceri ve yeterlikler kombinasyonu üzerinde iyi bir hâkimiyet sağlamasına olanak tanıyan VET (Mesleki Eğitim) Programı üzerine kuruludur.

“Öğrenme kazanımlarının kredisi, bireyin değerlendirilen ve bir yeterlilik doğrultusunda biriktirilen ya da başka öğrenme programlarına ya da yeterliliklere transfer edilebilen öğrenme kazanımlarını belirler” [5]

Kredi puanları ECVET uygulamalarının ulusal seviyede ya da Avrupa seviyesinde gerçekleştirilmesine katkıda bulunan ECVET teknik özelliklerinden biridir. Kredi puanları yetkililer, VET sağlayıcıları, yetkili kuruluşlar ve öğrenciler tarafından, bir yeterliliğe yönelik öğrenme kazanımlarının onaylanarak biriktirilmesi sürecindeki düzenlemeleri desteklemek için ve uluslararası hareketlilikler için kullanılır. Kredi puanları yeterliliklere ve ayrıca bu yeterlilikleri oluşturan set ünitelere tahsis edilir.[6]

Kredi puanları öğrenme kazanımı ünitesi kredileri gibi öğrenme şekline bakılmaksızın verilir. Kredi puanları;

 • Öğrenme kazanımı üniteleri ile aynı zamanda,
 • Gerekirse öğrenme kazanımı ünitesinin bir parçası olan öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesinden sonra verilir.

Belirli bir yeterlilik için yine belirli sayıda kredi puanı tahsis edilir. Bu yeterliliği oluşturan ünitelerin belirli sayıda bir kredi puanı değeri vardır ve bu değerlerin toplamı yeterliliğe ait kredi puanı toplamına karşılık gelmelidir.

Tablo 1: Bir yeterlilik ve ünitelerine tahsis edilen kredi puanlarına örnek.

Yeterlilik / üniteler Kredi Puanı
Yeterlilik 60 puan
Ünite 1 20 puan
Ünite 2 15 puan
Ünite 3 10 puan
Ünite 4 15 puan

(Kaynak: Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (2005) VET için Avrupa Kredi Sistemi (ECVET) Teknik Özellikler (Kredi Transferi Teknik Çalışma Gurubu Raporu, s.13, 2005), Brüksel.)

Kredi puanları bir EQF (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) – Seviyesi ile tanımlanır.

Tablo 2: EQF Seviyesi aracılığı ile bir yeterliliğe tahsis edilen kredi puanlarına örnek

EQF (AYÇ) Seviyesi Kredi Puanı Seviyesi
4 L4 Puanı
3 L3 Puanı
2 L2 Puanı
1 L1 Puanı

(Kaynak: Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (2005) VET için Avrupa Kredi Sistemi (ECVET) Teknik Özellikler (Kredi Transferi Teknik Çalışma Gurubu Raporu, s.14, 2005), Brüksel.)

Kredi puanlarının farklı seviyelerdeki yeterlilikler arasında, ulusal sistemler tarafından tanımlanmış belirli limitler dahilinde transfer edilebilmeleri bir prensip meselesidir. Dolayısıyla, bir yeterliliğe tahsis edilen kredi puanları faklı seviyelerdeki belirli sayıda puanlardan oluşabilir.[7]

 1. YETERLİLİKLERE ve ÜNİTELERE KREDİ PUANLARI NASIL TAHSİS EDİLİR?

Bir yeterliliğe kredi puanlarının tahsisi, Mesleki Eğitime (VET) ait bir tam zamanlı resmi eğitim yılında edinilmesi beklenen öğrenme kazanımlarına 60 puan tahsis edilmesini temel alan bir mutabakatın kullanılmasına dayanır.

ECVET Avrupa Tavsiye Kararında belirtildiği üzere, “Belirli bir yeterlilik için, bir örgün öğrenme ortamı referans olarak alınır ve sözleşmeye dayalı olarak, bu yeterlilik için toplam puan sayısı verilir. Daha sonrasında, bu toplamdan her bir üniteye, yeterlilik içindeki göreceli ağırlığına göre ECVET puanları tahsis edilir.[8]

Kredi puanlarının sayısı, bir öğrenme kazanımı ünitesinin göreceli ağırlığını / önemini ifade eder. ECVET Tavsiyesine göre, ECVET puanlarının tahsisi aşağıdaki yaklaşımlara veya bunların bir kombinasyonuna tabidir:

 • farklı paydaşlar, bir yeterliliğin parçaları olan farklı öğrenme kazanımı ünitelerini, ünitenin işgücü piyasası için veya üst yeterlilik seviyelerine ilerlemek için ya da sosyal entegrasyon için göreceli önemine göre değerlendirirler.
 • Yeterliliğin bütünündeki öğrenme kazanımları ile ilgili olarak ünitedeki öğrenme kazanımlarının karmaşıklığı, kapsamı ve hacmi (yani bilginin karmaşıklığı, kapsamı ve hacmi). Ünitedeki beceri ve yeterliklerin, yeterliliğin bütünündeki beceri ve yeterliklerin içindeki paylarına göre değerlendirilir;
 • Bir öğrencinin ünitedeki istenen öğrenme kazanımlarını elde etmesi için gereken çaba (öğrenci çabasının, iş yükünün veya öğrenme süresinin tahmini).

Kredi puanları birey tarafından edinilen öğrenme kazanımlarının hacmini temsil eder.

Kredi puanları:

 • Birey tarafından ünitelerin, alt ünitelerin ve gerektiğinde bir ünitenin bölümlerinin başarılması ile aynı anda kazanılır;
 • Öğrenim süreci boyunca biriktirilir;
 • Öğrencilerin ilerlemesini göstermek için kullanılır;
 • Bir yeterliliğe giden bireysel bir öğrenme sürecinin tamamlandığını belirtmek için kullanılır.

Kredi puanları öğrencinin aşağıdaki hususları yerine getirebilmesi için de kullanılabilir:

 • Aynı EQF seviyesi içerisinde bir yeterlilikten diğerine geçiş yapabilmek için;
 • Yeterliliğin bir seviyesinden diğer seviyesine geçiş yapabilmek için;
 • Bir öğrenim sisteminden diğerine geçiş yapabilmek için..

Kredi puanları otomatik olarak onaylanmazlar. Onay işlemi yeterlilikten ya da yeterliliğin uygulanmasından sorumlu yetkili merciler tarafından ulusal seviyede alınan bir karardır. (eğitim kurumları, işverenler, bakanlıklar, sosyal ortaklar, profesyonel kuruluşlar, ticaret odaları…)

Ancak, EQF seviyelerine bağlı kredi puanları, onay kararlarının öngörülebilirliğini artırabilir. Sektörel, bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde bireysel öğrenim anlaşmalarının ve toplu onay kurallarının sonucunu kolaylaştırabilirler. Bu tanıma kuralları, Mutabakat Zaptının ve / veya bireysel ECVET Öğrenim Anlaşmasının bir parçasıdır.

BİBLİYOGRAFYA / KAYNAKÇA

 

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Luxembourg: Office des publications. Cedefop panorama series; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). The development of ECVET in Europe (2011). Luxembourg: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Using learning outcomes: European qualifications framework series: Note 4. Luxembourg: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

WEB SİTESİ REFERANSLARI

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/learning-outcomes

EK I – TEKNİK VERİ

 • Bu çerçeve plan aşağıdakileri sağlamayı amaçlar:
  1. Kredi Sisteminin tanımı;
  2. Yeterliliklere ve Ünitelere Kredi Puanı tahsis etme yöntemleri.
 • Bu çerçeve plan aşağıdakilerin belirlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  1. Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımı Üniteleri için Kredi Puanları.
 • Bu çerçeve plan, Avrupa hareketlilik projelerine katılan okullar, kamu kurumları ve özel kurumlarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Bu çerçeve plan, ECVET uygulaması kapsamında ve özellikle öğrencilerin Avrupa hareketlilik projelerine iştirak ettiklerinde olduğu gibi çeşitli öğrenme ortamlarında bulunan Mesleki Eğitim (VET) öğrencilerinin edindikleri öğrenme kazanımlarının onaylanması ve tanınması için uygulanabilir.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:
 1. Aşama: Hareketlilik Öncesi
 2. Basamak – Tanınma-Onaylanma Sürecinin Hazırlanması

[1] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

[2] Cedefop; Tissot, P. (ed.) Terminology of vocational training policy: a multilingual glossary for an enlarged Europe. Luxembourg: Publication Office, 2004.

[3] European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

[4] Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C 155, 08.07.09, pp. 11-18.

[5] Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C 155, 08.07.09, pp. 11-18.

[6] European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

[7] The competent body, responsible of the qualification, fixes the EQF-level of the qualification regarding criteria and descriptors contained in the EQF specifications.

[8] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).