1. CALIFICĂRI, UNITĂȚI ȘI PUNCTE DE CREDIT

În Recomandarea Europeană ECVET, rezultatele învățării înseamnă declarații despre ceea ce un cursant știe, înțelege și este capabil să facă după încheierea unui proces de învățare și care sunt definite în termeni de cunoștințe, aptitudini și competențe „.Potrivit Cedefop (2004), rezultatele învățării reprezintă un „set de cunoștințe, aptitudini și / sau competențe pe care un individ le-a dobândit și / sau poate demonstra după încheierea unui proces de învățare”. Această definiție se concentrează asupra dimensiunii rezultatelor învățării obținute în perspectiva ocupării forței de muncă și a pieței forței de muncă. Acesta poate fi diferențiat de rezultatele de învățare așteptate sau anticipate, bazate pe un program de studiu VET dat sau pe un proces de educație și formare.Potrivit Tissot (2004) 2, rezultatele învățării reprezintă o precizare exactă a ceea ce poate face elevul după ce creditele au fost obținute cu succes.

Rezultatele învățării pot fi considerate (și sunt considerate într-o tradiție anglo-saxonă) ca ancorate într-un cadru al calificării care definește nivelurile:

– Ar putea fi adecvată ancorarea creditelor sau a unui număr minim de credite la anumite niveluri în cadrul unei anumite de calificări.

-Aceasta ar însemna ca creditele să fie ancorate la nivele și să aibă consecințe directe asupra regulilor de acumulare a creditelor, introducând astfel o nouă dimensiune calitativă (nivel) în definiția creditului.

În 2005, raportul Grupului de lucru tehnic pentru transferul creditelor a menționat că „un sistem de credit contribuie la îmbunătățirea calității proceselor de validare și mai ales la validarea formării profesionale. Un astfel de sistem consolidează legăturile dintre sistemul de calificare și piața forței de muncă. De asemenea, permite evaluarea și validarea rezultatelor învățării non-formale.’[1]

„Creditele sunt destinate în primul rând măsurării cantitative a părților dintr-un întreg.Conform definiției Comisiei Europene,[2], un sistem de credite reprezintă o metodă sistematică de descriere a unui program educațional, prin acordarea de credite componentelor sale.Un program de curs este caracterizat de un anumit număr de resurse investit și calculat pe baza volumului de lucru al cursantului. În abordarea de bază ECVET, accentul se pune pe VET un sistem de credite reprezintă o metodă sistematică de descriere a unui program educațional, prin acordarea de credite componentelor sale.Un program de curs este caracterizat de un anumit număr de resurse investit și calculat pe baza volumului de lucru al cursantului. În abordarea de bază ECVET, accentul se pune pe VET. Creditul pentru „rezultatele învățării (adică creditul) desemnează rezultatele învățării individuale care au fost evaluate și care pot fi acumulate spre o calificare sau transferate altor programe de învățare sau calificări”[3].

Punctele de credit reprezintă una dintre specificațiile tehnice ECVET care contribuie la implementarea ECVET la nivel național și european. Punctele de credit sunt utilizate de autorități, furnizori de VET, organisme competente și persoane care învață să sprijine modalitățile de acumulare a recunoașterii rezultatelor învățării către o calificare și pentru mobilitatea transnațională. Punctele de credit sunt alocate calificărilor și, de asemenea, unităților stabilite care constituie o calificare..[4]

Punctele de credit, precum creditul pentru unitățile de rezultate ale învățării, se acordă indiferent de modul de învățare. Punctele de credit sunt acordate:

– în același timp cu unitățile rezultatelor învățării;

– dacă este necesar, după evaluarea rezultatelor învățării care fac parte dintr-o unitate de rezultate de învățare.

Un anumit număr de puncte de credit sunt atribuite unei anumite calificări. Unitățile care alcătuiesc această calificare valorează un anumit număr de puncte de credit, al căror total trebuie să corespundă cu numărul total de puncte de credit din calificare..

Tabelul 1: Exemplu de puncte de credit atribuite unei calificări și unităților sale.

Clificare/unități Puncte de credit
Calificarea 60 puncte
Unitatea 1 20 puncte
Unitatea 2 15 puncte
Unitatea 3 10 puncte
Unitatea 4 15 puncte

(Sursa: adaptat din : European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, p. 13, 2005.)

Credit points are characterized by an EQF-level.

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Punctele de credit se caracterizează printr-un nivel  EQF

Nivel EQF Nivel al punctelor de credit
4 Puncte L4
3 Puncte L3
2 Puncte L2
1 Puncte L1

(Sursa: adaptat din : European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, p. 14, 2005.)

Este o chestiune de principiu ca punctele de credit să poată fi transferate, în anumite limite definite de sistemele naționale, între calificări la diferite niveluri. Astfel, punctele de credit alocate unei calificări pot cuprinde un anumit număr de puncte din diferite niveluri[5].

  1. CUM SĂ ALOCĂȚI PUNCTE DE CREDIT CALIFICĂRILOR ȘI UNITĂȚILOR?

Alocarea punctelor de credit la o calificare se bazează pe utilizarea unui acord conform căruia 60 de puncte sunt alocate rezultatelor de învățare care se așteaptă să fie realizate într-un an de formare profesională formală la timp dețnvățare complet.

După cum se specifică în Recomandarea europeană ECVET, „pentru o anumită calificare, un context formal de învățare este luat ca referință și, pe baza convenției, numărul total de puncte este alocat pentru această calificare. Din acest total, punctele ECVET sunt apoi alocate fiecărei unități, în funcție de ponderea lor relativă în cadrul calificării.[6]

Numărul de puncte de credit exprimă ponderea / semnificația relativă a unei unități de rezultate ale învățării. Conform Recomandării ECVET, alocarea punctelor ECVET face obiectul următoarelor abordări sau o combinație a acestora:

–      diferiți stakeholderi „apreciază” diferitele unități ale rezultatelor învățării care fac parte din calificare, în funcție de importanța relativă a unităților de rezultate ale învățării pentru piața forței de muncă, de avansare spre alte niveluri de calificare sau spre integrare socială;

–      complexitatea, sfera și volumul rezultatelor învățării din unitate (adică complexitatea, amploarea și volumul cunoștințelor) în raport cu rezultatele învățării din calificarea generală. Abilitățile și competențele din cadrul unității sunt evaluate în funcție de ponderea acestora în abilitățile și competențele generale ale întregii calificări;

–      efortul necesar pentru un cursant (estimarea efortului elevilor, a volumului de muncă sau a timpului de învățare necesar) pentru a atinge rezultatele învățării necesare ale unității.

Punctele de credit reprezintă volumul rezultatelor învățării realizate de individ.

Punctele de credit sunt:

–      achiziționate de către persoană în același timp cu unitățile, subunitățile și, dacă este necesar, o parte a unei unități;

–      acumulate în cadrul căii de învățare;

–      utilizate pentru a indica progresul cursanților;

–      utilizate pentru a indica finalizarea unui traseu individual de învățare care să conducă la o calificare.

Punctele de credit pot fi folosite pentru a permite unui cursant:

–      trecerea de la o calificare la alta în cadrul aceluiași nivel al EQF;

–      trecerea de la un nivel de calificare la altul;

–      trecerea de la un sistem de învățare la altul.

Punctele de credit nu sunt recunoscute automat. Recunoașterea este o decizie luată la nivel național de către organismele competente responsabile cu calificarea sau implementarea acesteia (instituții de formare, angajatori, ministere, parteneri sociali, organizații profesionale, camere de comerț …).Dar, punctele de credit legate de nivelurile EQF ar putea spori predictibilitatea deciziilor de recunoaștere. Acestea ar putea facilita încheierea de acorduri individuale de învățare și de recunoaștere colectivă convenții la nivel sectorial, regional, național sau european. Aceste convenții de recunoaștere fac parte din Memorandumul de înțelegere și / sau din acordul individual de învățare ECVET.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

 

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Luxembourg: Office des publications. Cedefop panorama series; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). The development of ECVET in Europe (2011). Luxembourg: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Using learning outcomes: European qualifications framework series: Note 4. Luxembourg: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

REFERINȚE PAGINI WEB

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/learning-outcomes

ANEXA I – FOAIE TECHNICĂ

  1. Acest cadru își propune să ofere:
  2. Descrierea unui sistem de credite;
  3. Metode de alocare a punctelor de credit la calificări și unități.
  4. Acest cadru este destinat să fie utilizat pentru a determina:
  5. Punctele de credit pentru calificările și unitățile rezultatelor învățării.
  6. Acest cadru este destinat utilizării școlilor, a organismelor publice și a altor întreprinderi private care participă la proiecte europene de mobilitate.
  7. Acest cadru este destinat să fie aplicat în contextul implementării ECVET, în special, să recunoască rezultatele învățării dobândite de cursanții VET într-o varietate de contexte de învățare, cum ar fi, atunci când elevii participă la proiectele de mobilitate europene.
  8. Faza și stadiul Circuitului Pedagogic în care  instrumental trebuie folosit:

Faza 1: Inainte de e Mobilitate

Stadiul 2: Pregătire și Proces de  Recunoaștere

[1] European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

[2] Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C 155, 08.07.09, pp. 11-18.

[3] Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C 155, 08.07.09, pp. 11-18.

[4] European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

[5] The competent body, responsible of the qualification, fixes the EQF-level of the qualification regarding criteria and descriptors contained in the EQF specifications.

[6] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).