1. KVALIFIKACIJOS, KVALIFIKACINIAI VIENETAI IR KREDITO TAŠKAI

Pagal Europos Rekomendaciją[1] dėl ECVET, mokymosi rezultatai – tai teiginiai apie tai, ką mokinys žino, supranta ir sugeba baigęs mokymosi procesą. Mokymosi rezultatai yra apibrėžiami žinių, įgūdžių ir kompetencijų požiūriu.

Remiantis Cedefop (2004 m.), mokymosi rezultatai yra „žinių, gebėjimų ir (arba) kompetencijų rinkinys, kurį įgyja ir / arba gali įrodyti asmuo, baigęs mokymosi procesą”[2]. Šiame apibrėžime daugiausia dėmesio skiriama pasiektiems mokymosi rezultatams, atsižvelgiant į įsidarbinimo galimybes ir darbo rinką. Jis gali būti diferencijuotas nuo tikėtinų ar numatomų mokymosi rezultatų, pagrįstų konkrečia profesinio mokymo studijų programa arba švietimo ir mokymo procesu.

Tissot (2004)2 teigimu, mokymosi rezultatai yra tikslūs teiginiai apie tai, ką besimokantysis gali atlikti, kai kreditai sėkmingai įgyti.

Studijų rezultatai gali būti vertinami, kaip numatyta kvalifikacijų sistemoje, kuri apibrėžia lygius:

– Tuomet būtų tikslinga priskirti kreditus arba minimalų kreditų skaičių tam tikram lygiui pagal konkrečią kvalifikacijų sistemą.

– Tai reikštų, kad kreditai yra nustatyti pagal lygius ir turi būti laikomasi kreditų kaupimo taisyklių, kartu įtraukiant kredito apibrėžimą į naują kokybinę (lygmens) dimensiją.

2005 m. Kreditų perkėlimo darbo grupės ataskaitoje paminėta, kad „kredito sistema padeda gerinti patvirtinimo procesų kokybę, ypač profesiniame mokyme. Tokia sistema sustiprina švietimo sistemos ir darbo rinkos ryšius. Tai taip pat leidžia įvertinti ir patvirtinti neformaliojo mokymosi rezultatus”.[3]

Kreditai pirmiausia yra skirti kiekybiniam dalių matavimui.

Pagal Europos Komisijos[4] apibrėžimą kreditų sistema yra sistemingas mokymo programos apibūdinimo būdas, priskiriant kreditus prie jos komponentų.

Mokymo programai būdingas tam tikras skaičius išteklių, investuotų ir apskaičiuotų pagal besimokančiojo darbo krūvį. Pagrindinis ECVET principas yra profesinio rengimo programos mokymo rezultatus skirstyti į žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

“Mokymosi rezultatų kreditas reiškia asmens mokymosi rezultatus, kurie buvo įvertinti ir kurie gali būti kaupiami kvalifikacijai įgyti arba perkeliami į kitas mokymosi programas ar kvalifikacijas „[5].

Kredito taškai yra viena iš ECVET techninių specifikacijų, kurios padeda ECVET įgyvendinti nacionaliniu ir Europos lygiu. Kredito taškus naudoja valdžios institucijos, profesinio mokymo paslaugų teikėjai, kompetentingos įstaigos ir besimokantieji kaip mokymosi pasiekimų ir tarptautinio mobilumo pripažinimo kaupimo priemonė. Kredito taškai priskiriami kvalifikacijoms, taip pat kvalifikaciniams vienetams, kurie sudaro kvalifikaciją.[6]

Kredito taškai, kaip ir kvalifikacinių vienetų kreditai, suteikiami už įvairius mokymosi būdus.

Kredito taškai yra skiriami:

 • Tuo pačiu metu kaip ir kvalifikaciniai vienetai;
 • Jeigu būtina, po mokymosi rezultatų, kurie yra kvalifikacinio vieneto dalis, vertinimo.

Tam tikras kredito taškų skaičius priskiriamas tam tikrai kvalifikacijai. Kvalifikaciniai vienetai, kurie sudaro šią kvalifikaciją yra verti tam tikro skaičiaus kredito taškų, kurių visuma turi atitikti bendrą visos kvalifikacijos kredito taškų skaičių.

1 lentelė: Kredito taškų priskyrimo kvalifikacijai ir jos kvalifikaciniams vienetams pavyzdys.

Kvalifikacija/kvalifikaciniai vienetai Kredito taškai
Kvalifikacija 60 taškų
1 Kvalifikacinis vienetas 20 taškų
2 Kvalifikacinis vienetas 15 taškų
3 Kvalifikacinis vienetas 10 taškų
4 Kvalifikacinis vienetas 15 taškų

(Source: adapted from the European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, p. 13, 2005.)

Credit points are characterized by an EQF-level.

 

 

2 lentelė: Kredito taškų priskyrimo kvalifikacijai pagal EKS pavyzdys.

EKS lygiai Kredito taškų lygiai
4 Taškai L4
3 Taškai L3
2 Taškai L2
1 Taškai L1

(Source: adapted from the European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, p. 14, 2005.)

Iš esmės kreditų taškai gali būti perkelti į tam tikras nacionalinių sistemų apibrėžtas ribas tarp įvairių lygių kvalifikacijų. Taigi kvalifikacijai priskiriami kreditai gali sudaryti tam tikrą taškų skaičių iš skirtingų lygių.[7]

 1. KAIP PRISKIRTI KREDITO TAŠKUS KVALIFIKACIJOMS IR KVALIFIKACINIAMS VIENETAMS?

Kredito taškų priskyrimas kvalifikacijai grindžiamas susitarimu, pagal kurį 60 taškų skiriama tiems mokymosi rezultatams, kurie, kaip tikimasi, bus pasiekti per vienerius dieninių studijų metus.

Kaip nurodyta ECVET Europos rekomendacijoje, „tam tikros kvalifikacijos atveju, remiantis konvencija bendras taškų skaičius priskiriamas šiai kvalifikacijai. Iš šios sumos ECVET taškai paskirstomi kiekvienam vienetui pagal jų santykinį svorį pagal kvalifikaciją.[8]

Kredito taškų skaičius išreiškia santykinį mokymosi rezultatų vieneto svorį / reikšmę. Pagal ECVET rekomendaciją ECVET taškų paskirstymui taikomi šie metodai arba jų derinys:

 • skirtingi suinteresuotieji asmenys „vertina” skirtingus kvalifikacinius vienetus, kurie yra kvalifikacijos dalis, atsižvelgiant į santykinę kvalifikacinių vienetų reikšmę darbo rinkai, pažangą į kitus kvalifikacijos lygmenis arba socialinę integraciją;
 • mokymosi rezultatų sudėtingumas ir apimtis kvalifikaciniame vienete susijęs su visos kvalifikacijos mokymosi rezultatais. Kvalifikacinio vieneto įgūdžiai ir gebėjimai vertinami atsižvelgiant į jų bendrą kvalifikacijos ir gebėjimų dalį;
 • besimokančiajam reikalingos pastangos (mokinių pastangų, darbo krūvio arba mokymosi laiko nustatymas), kad būtų pasiekti reikalingi kvalifikacinio vieneto mokymosi rezultatai.

Kredito taškai atspindi asmens mokymosi pasiekimų apimtį.
Kredito taškai yra:
– įgytą asmens tuo pačiu metu kaip ir kvalifikaciniai vienetai arba jų dalys;
– sukaupti per mokymosi kelią/ laikotarpį;
– naudojami besimokančiųjų pažangai parodyti;
– naudojami norint įrodyti, kad baigtas individualus mokymosi kelias, leidžiantis įgyti kvalifikaciją.

Kredito taškai gali būti naudojami mokiniams:
– pereiti nuo vienos kvalifikacijos į kitą tame pačiame EKS lygyje;
– pereiti nuo vieno kvalifikacijos lygio į kitą;
– pereiti iš vienos mokymosi sistemos į kitą.

Kredito taškai automatiškai nepripažįstami. Pripažinimas yra nacionaliniu lygmeniu priimtas kompetentingų institucijų, atsakingų už kvalifikaciją ar jo įgyvendinimą, sprendimas (mokymo institucijos, darbdaviai, ministerijos, socialiniai partneriai, profesinės organizacijos, prekybos rūmai …).

Tačiau kredito taškai, susiję su EKS lygiais, gali padidinti pripažinimo sprendimų nuspėjamumą. Jie galėtų palengvinti atskirų mokymosi susitarimų sudarymą ir kolektyvinio pripažinimo konvencijas sektorių, regionų, nacionaliniu ar Europos lygiu. Šios pripažinimo konvencijos yra Supratimo memorandumo ir (arba) individualios ECVET mokymosi sutarties dalis.

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

 

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Luxembourg: Office des publications. Cedefop panorama series; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). The development of ECVET in Europe (2011). Luxembourg: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Using learning outcomes: European qualifications framework series: Note 4. Luxembourg: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

INTERNETINĖS NUORODOS

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/learning-outcomes

I PRIEDAS – TECHNINIS LAPAS

 1. Šiame apraše pateikiama:
  1. Kreditų sistemos aprašymas;
  2. Kredito taškų priskyrimo kvalifikaciniams vienetams metodai.
 2. Šis aprašas bus naudojamas norint apibrėžti:
  1. Kvalifikacijų ir kvalifikacinių vienetų kredito taškus.
 3. Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 4. Šis aprašas galės būti naudojamas įgyvendinant ECVET, ypač pripažįstant mokymosi rezultatus, kuriuos įgyja profesinio rengimo mokiniai įvairiuose mokymo kontekstuose, pvz. dalyvaudami Europos mobilumo projektuose.
 5. Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

1 etapas: prieš mobilumą

2 žingsnis: Pasiruošimas pripažinimo ir patvirtinimo procesui

[1] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

[2] Cedefop; Tissot, P. (ed.) Terminology of vocational training policy: a multilingual glossary for an enlarged Europe. Luxembourg: Publication Office, 2004.

[3] European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

[4] Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C 155, 08.07.09, pp. 11-18.

[5] Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C 155, 08.07.09, pp. 11-18.

[6] European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

[7] The competent body, responsible of the qualification, fixes the EQF-level of the qualification regarding criteria and descriptors contained in the EQF specifications.

[8] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).