1. ECVET TAŠKAI

2006 m. spalio 31 d. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente, kuriame buvo pateiktas pirmas išsamus Komisijos ECVET dokumentas, „ECVET principai” skelbiama:

 • „ECVET yra metodas, leidžiantis apibūdinti kvalifikacijas per perkeliamus ir kaupiamus kvalifikacinius vienetus (žinios, įgūdžiai ir kompetencijos), kuriems yra priskiriami kreditai;
 • ECVET siekiama palengvinti mokymosi rezultatų perkėlimą ir kaupimą, kuriuos žmonės perkelia iš vieno mokymosi konteksto į kitą, iš vienos kvalifikacijos sistemos į kitą;
 • ECVET bus grindžiamas savanorišku valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimu jų atitinkamose kvalifikacijų sistemose ir profesiniame mokyme;
 • ECVET bus mechanizmas, skatinantis mokymo teikėjų sąveiką teikiant paramą organizacijų partnerių bendradarbiavimui, siekiant perduoti ir kaupti individualius mokymosi kreditus.’[1]

Pagal ECVET Europos rekomendaciją ECVET taškai – tai skaitmeninė mokymosi rezultatų dalis kvalifikacijoje ir santykinė kvalifikacinių vienetų svorio dalis, palyginti su kvalifikacija. „[2]

 1. ECVET TAŠKŲ PRISKYRIMAS KVALIFIKACIJOMS

Remiamasi tam tikros kvalifikacijos vienu formaliu mokymosi kontekstu, priskiriama 60 ECVET taškų per metus.[3]

Kai kuriose Europos šalyse kvalifikacijų aprašymai nepriklauso nuo mokymo programos. Be to, ta pati kvalifikacija gali būti parengta per įvairias programas.

Todėl ECVET kreditai skiriami kvalifikacijoms, o mokymo programoms. Tačiau norint nuspręsti dėl kvalifikacijai suteiktų ECVET taškų skaičiaus, kaip orientyras parenkama viena oficiali mokymo programa. Atsakingos kompetentingos institucijos turi nuspręsti, kuri programa bus pasirinkta kaip atskaitos taškas. Pasirinktos orientacinės programos trukmė kartu su ECVET konvencija dėl ECVET taškų suteiks kvalifikacijai skirtų ECVET taškų skaičių.[4]

Iš visų ECVET kvalifikacijai skirtų taškų, kiekvienam kvalifikaciniam vienetui suteikiama tam tikras ECVET taškų skaičius, atsižvelgiant į jo santykinį svorį kvalifikacijoje. Santykinis vieneto svoris nustatomas naudojant vieną ar kelis šių metodų derinius:

 1. santykinė mokymosi rezultatų, sudarančių kvalifikacinį vienetą, skirtą dalyvauti darbo rinkoje, svarba siekiant pereiti prie kitų kvalifikacijų lygmenų arba socialinei integracijai: šis ECVET taškų paskirstymo metodas grindžiamas tuo, kaip skirtingi subjektai „vertina” skirtingus kvalifikacinius vienetus, kurie yra dalis kvalifikacijos. Pvz., Kai kurie kvalifikaciniai vienetai gali būti pagrindiniai siekiant įgyti kvalifikaciją. Galima nuspręsti, kad tokiems pagrindiniams vienetams būtų suteikiama daugiau ECVET taškų nei kitiems. Taip pat kai kurie vienetai gali leisti pereiti prie kitų kvalifikacijų lygių (pvz., bendros žinios, įgūdžiai ir kompetencija, leidžianti pereiti prie aukštojo mokslo).
 2. mokymosi rezultatų sudėtingumas ir apimtis kvalifikaciniame vienete: šis metodas grindžiamas žinių, įgūdžių ir kompetencijos sudėtingumo ir apimties vertinimu, kvalifikacijos atžvilgiu. Tai gali būti grindžiama tokiais rodikliais kaip mokymosi rezultatų lygis. Pavyzdžiui: techninių, technologinių, mokslinių ir bendrųjų žinių, kurios turi būti mobilizuotos norint įgyvendinti numatomus įgūdžius ir gebėjimus; procedūrų ar metodų skaičių, šių procedūrų ar metodų derinių sudėtingumą; medžiagos ir dokumentacijos išteklių naudojimas.
 3. besimokančiojo pastangos, siekiant įgyti kvalifikaciniam vienetui reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijų: šis ECVET taškų paskirstymo metodas remiasi švietimo ir mokymo programa, naudojama kaip atskaitos taškas ir besimokančiųjų pastangų įvertinimu ( kuris taip pat gali būti darbo krūvis arba sąlyginis mokymosi laikas), kad būtų pasiekti laukiami mokymosi rezultatai.[5]

 

 

 

 

 1. ĮSTAIGOS ĮGALIOTOS SKIRTI ECVET TAŠKUS

Dažniausiai ECVET taškų priskyrimas neatsiejamas sudarant kvalifikacijas arba kvalifikacinius vienetus. Už ECVET taškų priskyrimą atsakingos kompetetingos institucijos kuriančios kvalifikacijas ir įgalintos priskirti ECVET taškus kvalifikacijoms šalyje.

 1. ECVET TAŠKŲ SKYRIMAS MOKINIAMS

ECVET Europos rekomendacijoje nustatyta, kad „sėkmingas kvalifikacijos ar kvalifikacinio vieneto pasiekimas lemia susijusių ECVET taškų priskyrimą, neatsižvelgiant į faktinį jų pasiekimo laiką”.[6]

Tai reiškia, kad kai mokinys pasiekia numatytus mokymosi rezultatus pagal reikalaujamus mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus, tie mokymosi rezultatai yra įvertinami, patvirtinami ir įrašomi, tada priskiriami ECVET taškai.

 1. ECVET TAŠKŲ PERKĖLIMO IR KAUPIMO SISTEMOS

 

Paparastai norint perkelti ir užskaityti  kvalifikacinį vienetą, reikia perkelti ECVET taškus, atsižvelgiant į nacionalines arba regionines taisykles. Prireikus kompetentinga institucija turi persvarstyti ECVET taškus, jei šiam tikslui nustatytos taisyklės ir metodika yra skaidrios ir grindžiamos kokybės užtikrinimo principais.’[7]

Kredito taškų perkėlimas ir kaupimas yra susijęs su kitoje aplinkoje, pavyzdžiui kitoje šalyje, įvertintų mokymosi rezultatų vertinimu ir pripažinimu. Vėliau įrašomi ECVET taškai, bet kreditų perkėlimo ir kaupimo objektas yra įvertinti ir patvirtinti mokymosi rezultatai, o ne ECVET taškai.

Todėl ECVET taškų paskirtis yra suteikti informaciją institucijai, atsakingai už mokymosi rezultatų perkėlimą ir jų pripažinimą apie mokinio jau įgytų kvalifikacinių vienetų / kvalifikacijos santykinį svorį, (ypač kai perkeliami ne pripažinto mobilumo metu įgyti mokymosi rezultatai).

Kai mokinių kreditai yra perkelti ir kaupiami, ECVET taškų skaičius, kartu su mokymosi rezultatų aprašymu ir informacija apie mokinio įgytus mokymosi rezultatus, įrašoma į asmens kompetencijų pažymėjimą.[8]

 

 

 

 

 

 1. ECVET TAŠKŲ PRISKYRIMO METODIKA EURSPACE PROJEKTE

ERURspace pilotiniame projekte reikėjo priskirti ECVET taškus virėjo kvalifikacijai projekto partnernių šalyse.

Pagal Europos konvenciją, formaliajame profesiniame mokyme kiekvienoje šalyje skiriama 60 ECVET taškų per metus ir vėliau apskaičiuojamas bendras ECVET taškų skaičius virėjo kvalifikacijai įgyti.

Šalyse, kuriose jau egzistuoja Europos rekomendacija paremta kreditų sistema, kreditai yra konvertuojami į ECVET taškus.

Ta pati kvalifikacija skirtingose šalyse gali turėti skirtingą ECVET taškų skaičių. Šiame pilotiniame projekte mes lyginame kvalifikacinius vienetus, diežiausią dėmesį skridami mokymosi rezultatams. Lyginant, mažiau dėmesio skiriama, per kiek valandų buvo pasiekti tie patys mokymosi rezultatai.

ECVET taškai priskiriami kvalifikaciniams vienetams, iš kurių susideda kvalifikacija ir kiekvienoje šalyje yra nustatyta kreditų sistema, leidžianti perkelti ir kaupti kvalifikacinių vienetų kreditus, įgytus kitose aplinkose.ECVET Pavyzdžiui, mokinys dalyvauja Erasmus+ mobilumo projekte ir užsienyje įgija mokymosi rezultatus, kurie atitinka siunčiančiosios šalies kvalifikacinius vienetus X ir Y; grįžus iš praktikos užsienyje, įgyti ir įvertinti mokymosi rezultatai yra  patvirtinami ir pripažįstami ir tai leidžia mokiniui kaupti kredito taškus, nes jo įgyti mokymosi rezultatai priskiriami tam tikriems kvalifikaciniams vienetams.

 1. KREDITŲ IR ECVET TAŠKŲ PRISKYRIMO PAVYZDYS EURSPACE PROJEKTE

1 pavydys: Portugalija

Portugalijoje, 2017 m. vasario 1 d. nutarimu nr. 47/2017 buvo sukurta kreditų sistema, kuri kartu su jau egzistuojančių program moduline struktūra leido nuosekliai panaudoti kvalifikacinius vienetus ir padidinti mokymosi būdų mobilumą ir lankstumą. Ši nutarimas reglamentuoja Nacionalinę profesinio mokymo kreditų sistemą, skatina kvalifikacijos įgijimo būdų lankstumą, apjungia individualius mokymosi visą gyvenimą, skatina švietimo sistemos skaidrumą ir pripažinimą tarp įvairių visuomenės atstovų, ypač tarp darbdavių. Kredito taškai yra priskiriami kvalifikacijoms, atsižvelgiant į kvalifikacijos lygį pagal NKS. Vienerių metų formalus profesinis mokymas prilyginamas 60 kredito taškų, kaip siūloma ECVET rekomendacijoje. Programos, turinčios tą patį kvalifikacijos lygį pagal NKS, turi tą patį minimal kredito taškų skaičių. Kredito taškai yra paskirstomi kvalifikaciniams vienetams, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: (a) santykinė mokymosi rezultatų svarba darbo rinkai; b) Siektinų mokymosi rezultatų sudėtingumas; c) Darbo kiekis (valandos) reikalingas įgyti mokymosi rezultatus. Minimalus kredito taškų skaičius priskiriamas 4 EKS lygiui  yra 180: 70 kredito taškų visiemas bendriesiems kvalifikaciniams vienetams; 110 kredito taškų techniniams arba profesiniams kvalifikaciniams vienetams, iš jų 20 skiriama praktikai, jeigu taikoma. Virėjo ir konditerio kvalifikacija, 4 lygio pagal EKS, trunka 3 metus mokantis mokykloje pilną laiką. Taigi, pavyzdžiui, kvalifikaciniam vienetui “Sriubų ruošimas”, skiriama 25 valandos ir 2.25 kredito taškų/ ECVET taškų.

2 pavyzdys: Turkija

Turkija neturi ECVET taškų ir kreditų priskyrimo sistemos ir/ arba gairių profesiame mokyme. ECVET kreditų priskirimas taikomas vadovaujantis bendrąja ECVET rekomendacija, priskiriant 60 ECVET kreditų kiekvieniems metams, reikalingiems kvalifikacijai įgyti. Virėjo kvalifikacija Turkijoje įgijama per 3 metus, įgijamas 4 EKS lygis, iš viso 180 ECVET kreditų. Per 3 metus profesinio mokymo, mokiniai mokosi 4280 valandų kursą, iš kurių 2235 yra techniniai dalykai ir likusios 2045 skiriamos kitiems dalykams. Santykis: 60% techniniams dalykams ir 40% kitiems dalykams:

 ECVET TAŠKAI TECHNINIAMS DALYKAMS % 60 iš 180 108
ECVET TAŠKAI KITIEMS DALYKAMS % 40 iš 180 72

Taigi,

ECVET taškai prilyginami 1 techninio dalyko valandai yra (1×108/2235) 0,048322

Gautas ECVET taškų skaičius apvalinamas iki 2 skaičių po kablelio point (0,048322 apvalinama 0,05).

ECVET taškai skiriami 1 techninio dalyko valandai 0,05

Pavyzdys: ECVET taškų priskyrimas ZMD MTAL mokykloje:

KVALIFIKACINIAI VIENETAI VALANDOS ECVET KREDITAI
Higiena ir sanitarija 16 0,8 (16 x 0,05)
Darbuotojų sveikata ir sauga 8 0,4 (8 x 0,05)
Tarptautinės sriubos 24 1,2 (24 x 0,05)

3 pavyzdys: Ispanija

Ispanijoje kol kas nėra ECVET taškų ir kreditų priskyrimo sistemos ir/ arba gairių profesiame mokyme, tačiau šiuo metu vyksta diskusijos. Pilotiniame projekte buvo remiamasi bandrąja ECVET rekomendacija, priskiriant 60 ECVET taškų vieneriems akademiniams metams. 3 lygio pagal EKS virėjo kvalifikaciją galima įgyti per 2 metus, taiga visai programai skieriam 120 ECVET kreditų. Norėdami priskirti kreditus kiekvienam kvalifikaciniam vienetui mes padalinome bendrą programos kreditų skaičių (120) iš bendro programos valandų skaičiaus (1967), kas reiškia kad kiekviena valanda yra dauginama koeficiento 0.06.  Ispanijoje visi dalykai mokymo programoje yra techniniai, ne taip kaip pavyzdžiui Turkijoje, kur didelę dalį sudaro bendrieji dalkai.

ECVET kreditai kiekvienam kvalifikaciniam vienetui bus apskaičiuojami dauginant:

Valandos skirtos kvalifikaciniam vienetui x 0,06 = ECVET taškai priskirti kvalifikaciniam vienetui

Bendras virėjo programos valandų skaičius yra 1976.

Taigi,

IŠ VISO ECVET TAŠKŲ per 2 metus 120
ECVET taškų skaičius per pirmus metus 60
ECVET taškų skaičius per antrus metus 60
Pavyzdys: ECVET taškų priskyrimas Ispanijoje:
KVALIFIKACINIS VIENETAS VALANDOS KREDITAI 1 VALANDAI ECVET KREDITAI
Verslas ir verslumas 63 0,06 3,84

4 pavyzdys: Italija

Atsižvelgiant į tai, kad Italijoje 3 metų kursui skiriama 3000 valandų ir profesiniame mokyme nėra kreditų sistemos, mes rėmėmės 180 kreditų pagal Europos sistemą. Bendrą valandų skaičių padalinome į 3 pagrindinius komponentus: 1500 valandų profesinėms/ techninėms kompetencijoms; 720 valandų praktikai; 780 valandų bendrosioms kompetencijoms per 3 metus.

Kiekvienam komponentui priskirtas svoris buvo paskirstytas priskiriant 60% techninėms kompetencijoms ir praktikai ir 40% to bendrosioms kompetencijoms. Tada gautą reikšmę mes padauginom iš kiekvieno kvalifikacinio vieneto valandų. Pateikiamas pavyzdys kvalifikacinio vieneto UC03: Maisto produktų ir vynų poreikio planavimas.

Šiam kvalifikaciniam vienetui skiriama 50 valandų (iš bendro 1500 profesinių/ techninių valandų skaičiaus. Priskiriant 60% šio komponento valandoms reišia, kad kiekvienai valandai skiriama 0,06 vertė. Ši vertė dauginama iš valandų skaičiaus (50*0,06) ir gaunamas rezultatas, kad 3 ECVET taškai skiriami šiam kvalifikaciniam vienetui.

5 pavyzdys: Rumunija

ECVET taškų priskyrimo Rumunijos virėjo kvalifikacijai apskaičiavimas:

– 60% viso kurso skiriama techniniams komponentams ir 40% bendriesiems komponentams;

– 1 ECVET taškas skiriamas už 20 valandų mokymo;

– vienam kvalifikaciniam vienetui skiriama  nuo 0.5 iki 2 ECVET taškų.

Lentlėje pateikiamas apskaičiavimo pavyzdys:

METAI VALANDOS PER METUS BENDRIEJI DALYKAI TECHNINIAI DALYKAI
I 1238 valandos 748 valandos 490 valandos
II 1326 valandos 352 valandos 974 valandos
III 1290 valandos 330 valandos 960 valandos
Iš viso 3854 valandos 1430 valandos 2424 valandos

180 ECVET taškų skiriama kvalifikacijai.

ECVET taškai skiriami bendriesiems dalykams: 180 * 0,4 = 72 ECVET taškai

ECVET taškai skiriami techniniams dalykams : 180 * 0,6 = 108 ECVET taškai

ECVET taškų skaičius per valandą, techniniam dalykui: 108 / 2424 = 0,05 ECVET taškai/ h

Pavyzdys:

KVALIFIKACINIS VIENETAS VALANDŲ SKAIČIUS APSKAIČIAVIMAS ECVET TAŠKAI
Užkandžiai 30 30 * 0.05 = 1.5 1.5
Skystieji patiekalai 31 31 * 0.05 = 1.55 1.6

6 pavyzdys: Lietuva

Lietuvoje 2012 m įgyvendintas Europos socialinių fondo ir Lietuvos respublikos vyriausybės finansuotas projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001 “Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas”. Projekto metu Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras parengė modulinių profesinio mokymo program kūrimo metodiką, kuri iki šiol naudojama kaip pagrindinė sistema.

Modulių program kūrimo sistema siūlė naudoti kreditus (ne ECVET taškus). Pirmiausia kreditai priskiriami visoms kvalifikacijoms, tai yra visai mokymo programai, paskui tam tikras skaičius reditų iš bendro skaičiaus yra priskiriama individualioms kompetencijoms, t.y. moduliams, kur kreditų skaičius atspindi kiekvienos kompetencijos svarbą visoje kvalifikacijoje.

Kreditas yra mokymosi apimties vienetas mokymosi rezultatų ir besimokančiojo darbo laiko matavimui.
Vieni akademiniai profesinio mokymo metai, sudaryti iš 1600 valandų, atitinka 60 kreditų.

LT ECVET kredito taškai: 1600 valandų / 60 = 27 valandos

Taigi, 1 ECVET taškas yra priskiriamas 27 profesinio mokymo valandoms.

Pavyzdys:

KVALIFIKACINIS VIENETAS VALANDŲ SKAIČIUS APSKAIČIAVIMAS ECVET TAŠKAI
Darbo vietos paruošimas 108 1 * 108 / 27 = 4 4
Salotų paruošimas, patiekimas ir kokybės nustatymas 81 1 * 81 / 27 = 3 3

7 pavyzdys: Prancūzija

ECVET taškų priskyrimo virėjo kvalifikacijos kvalifikaciniams vienetams Prancūzijoje apskaičiavimas:

– 4 EKS lygio virėjo kvalifikacija apima 3 metų kursą, sudarantį 4700 valandų profesinio mokymo, taiga tai atitinka 180 ECVET taškų;

– profesiniai/ techniniai dalykams skirta 1236 valandų;

– 60% skiriama profesiniams/ techniniams dalykams ir 40% bendriesiems dalykams;

– 108 ECVET taškai skiriami techniniams dalykams: 180 * 0,6 = 108 ECVET taškai;

– 72 ECVET taškai skiriami bendriesiems dalykams: 180 * 0,4 = 72 ECVET taškai;

– 0,09 ECVET taškų yra priskiriama 1 techninio dalyko valandai:

108 / 1236 = 0,09 ECVET taškų/ h;

– 1 ECVET taškas skiriamas 11 valandų profesinių/ techninių dalykų mokymo.

Pavyzdys:

KVALIFIKACINIS VIENETAS VALANDŲ SKAIČIUS APSKAIČIAVIMAS ECVET TAŠKAI
Pirminis žaliavų apdorojimas 20 1 * 20 / 11 = 1.8 1.8
Sriubų ruošimas 30 1 * 30 / 11 = 2.7 2.7

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Luxembourg: Office des publications. Cedefop panorama series; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). The development of ECVET in Europe (2011). Luxembourg: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Using learning outcomes: European qualifications framework series: Note 4. Luxembourg: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNETINĖS NUORODOS

 

http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1809/CP/duplacertificacao/811183_RefCP

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/04/1001930a.pdf

http://megep.meb.gov.tr/dokumanlar/Ders%20Bilgi%20Formlar%C4%B1/Eski%20Alanlar/Y%C4%B0YECEK%20%C4%B0%C3%87ECEK%20H%C4%B0ZMETLER%C4%B0_DBF.rar

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

http://tvet.ro/Anexe/OMECTS/OMECTS%203646%20din%2004.02.2011.zip

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1675#Baccalaureat-Professionnel-Cuisine

http://www.regione.umbria.it/documents/18/7460982/2016.07.18_Revisione+S.P.+Cuoco/09199634-7b58-4e7b-bb7e-2c144409c74d

 

 

I PRIEDAS – TECHNINIS LAPAS

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. ECVET taškų apibrėžimas;
  2. ECVET taškų priskyrimo kvalifikacijoms ir kvalifikaciniams vienetams metodika;
  3. ECVET taškų priskyrimo pavyzdžiai.
 • Šis aprašas bus naudojamas norint apibrėžti:
  1. ECVET taškų priskyrimą kvalifikaciniams vienetams.
 • Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • Šiuo aprašu galės naudotis įgyvendinant ECVET, ypač patvirtinant ir pripažįstant mokymosi rezultatus, kuriuos profesinio rengimo mokiniai įgyja įvairiuose mokymosi kontekstuose, kaip pavyzdžiui dalyvaudami Europos mobilumo projektuose.
 • Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

1 etapas: prieš mobilumą

2 žingsnis: Pasiruošimas pripažinimo ir patvirtinimo procesui

[1] Commission of the European Communities (2006). European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. Brussels, 31.10.2006, SEC(2006) 143, p. 3. Available from Internet: https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en

[2] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[3]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0180

[4] www.cedefop.europa.eu/files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf

[5] www.cedefop.europa.eu/files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf

[6] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[7] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[8] www.cedefop.europa.eu/files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf