1. GİRİŞ

Eurspace Projesinin amaçlarının genel bir tanımları olan mesleki eğitim ve öğretimde sınırların kaldırılması, yurtdışında edinilen öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesi ve tanınması hususlarında şeffaflığın sağlanması ve bu sayede eğitimin ulusal düzeyden Avrupa düzeyine çıkarılması; esas itibarıyla her bir katılımcı için ortak bir zemin oluşturmayı gerektirmektedir. Bu sebeple, sınırların kaldırılması, şeffaflığın teşkil edilmesi ve en nihayetinde tanıma, onaylama ve kredilerin tahsisi yolu ile Avrupa düzeyine çıkılması bütün katılımcılara hitap eden Öğrenme Kazanımları üzerine inşa edilmelidir –ki bu durum her bir katılımcı için ortak Öğrenme Kazanımlarının oluşturulması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda, Öğrenme Kazanımları hususunda ortak bir zemine ulaşmak için aşağıdaki başlıkların iyi bir şekilde tesis edilmesi gerekmektedir:

 • Öğrenme Kazanımları: Öğrenme Kazanımları bir öğrencinin öğrenme süreci sonunda bildikleri, anladıkları ve yapabildiklerinin ifade edilmesidir. Öğrenme Kazanımları bilgi, beceri ve yeterlik açılarından tanımlanır.
 • Öğrenme Kazanımı Üniteleri: Bir Öğrenme Kazanımı Ünitesi (“ünite” veya “modül” de denilebilir) birbiriyle tutarlı, değerlendirilebilir ve doğrulanabilir bilgi, beceri, ve yeterlikler bütününden oluşan bir yeterlilik bileşenidir. Bu, Öğrenme Kazanımı Ünitelerinin kapsamlı ve mantıklı bir şekilde yapılandırılmalarını ve denetlenebilmelerini gerektirir. Öğrenme Kazanımı Üniteleri tek bir yeterliliğe yönelik olabilir ya da birkaç yeterlilik için müşterek olacak şekilde yapılandırılabilir ve örgün yeterliliklerin ya da müfredatın parçası olmayan bir nevi ilave yeterlilikleri de tanımlayabilir.

 

 1. ORTAK ÖĞRENME KAZANIMLARININ TANIMLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Öğrenme Kazanımlarının temel koşulu her bir muhatap için anlaşılabilir ve böylelikle “yönetilebilir” bir biçimde formüle edilmeleri gereğidir. Bir sonraki adım ise “müşterek” olmalarıdır. Bu ifade, paydaşların belirli bir Öğrenme Kazanımına ait bilgi, beceri ve yeterlikleri bütün muhataplar tarafından kabul edilebilecek bir şekilde tanımlamaları anlamına gelmektedir.

 • Bütün muhataplar tarafından kabul görmüş mesleki nitelikler biçimindeki değerlendirilebilir mesleki yeterlikler.
 • Öğrenme Kazanımlarının birbirine uyumlu kısımlarını eşleştirebilmek için her bir paydaş kurumda veya ülkede uygulanan genel eğitim planları, müfredat ya da yeterlilik profilleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bütün muhataplar tarafından doğrulanabilir ve değerlendirilebilir olmalı; ortak Öğrenme Kazanımlarına uygulanabilir bir Ölçme-Değerlendirme Çerçeve Planı ile uyumlu olmalıdır.
 • Öğrenme Kazanımlarının bütün paydaşlar tarafından ortak olarak kabul edilebilmeleri için bilgi, beceri ve yeterlikler aynı çıktıya ulaşmalıdırlar.
 • “Ortak” olarak tanımlanan Öğrenme Kazanımları katılımcı paydaşın müfredatı ve diğer eğitim unsurları ile çelişmemelidir.
 1. EURSPACE PROJESİ’NDE ORTAK ÖĞRENME KAZANIMLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN METODOLOJİ

 

Pilot Proje sayesinde odak noktası Otel ve Restoran Yönetimi alanı dâhilinde Aşçılık dersleri olacak şekilde Avrupa çapında Pilot Projeye iştirak etmek isteyen ve edebilecek olan bütün ülkelerde Öğrenme Kazanımlarının tanınması, onaylanması ve belgelendirilmesine bir standart getirilmesi amaçlanmaktadır. Buna uygun olarak, bir Eşleştirme Metodolojisi geliştirilmiştir. Bu metodolojide ortak Öğrenme Kazanımlarını belirlemek için aşağıdaki adımlar izlenmiştir:

 1. Paydaş kurumlar kendi Aşçılık Derslerine ait Öğrenme Kazanımları ile bu Öğrenme Kazanımlarına ait unsurlar olan bilgi, beceri ve yeterlikleri ortak bir şablon üzerine çıkarmışlardır.
 • Tablo 1 – Her bir ortak ülke için Öğrenme Kazanımları ve alt unsurları
ORTAK ÜLKE: …………  (PT, ES, IT, FR, LT, RO, TR)
EĞİTİM ALANI: …………….. (AŞÇILIK, PASTACILIK)
ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTESİ TEMEL MESLEKİ KAZANIM BİLGİ BECERİ YETERLİLİK
ÜNİTE ADI 1 TEMEL MESLEKİ KAZANIM 1
TEMEL MESLEKİ KAZANIM 2
TEMEL MESLEKİ KAZANIM 3
ÜNİTE ADI 2 TEMEL MESLEKİ KAZANIM 1
TEMEL MESLEKİ KAZANIM 2
 1. Paydaş kurumlar diğer paydaşlardan gelen Öğrenme Kazanımlarını karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir.
 2. Sunulan ünite ve modüllere ait eşleşen Öğrenme Kazanımları belirlenmiştir.
 • Tablo 2 – Eşleşen Öğrenme Kazanımlarının Belirlenmesi
EŞLEŞEN ÖĞRENME KAZANIMLARI
EĞİTİM ALANI: ……………..
ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTESİ TEMEL MESLEKİ KAZANIM EŞLEŞEN ÜLKELER (PT, ES, IT, FR, LT, RO, TR)
ÜNİTE ADI 1 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
Temel Mesleki Kazanım 3
ÜNİTE ADI 2 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
ÜNİTE ADI 3 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
Temel Mesleki Kazanım 3
Temel Mesleki Kazanım 4
U ÜNİTE ADI 4 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
Temel Mesleki Kazanım 3
ÜNİTE ADI 5 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
U ÜNİTE ADI 6 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
Temel Mesleki Kazanım 3
Temel Mesleki Kazanım 4
 • Tablo 3 – Belirli bir ünite ve ünitenin alt unsurları ile birlikte Öğrenme Kazanımı
EĞİTİM ALANI: AŞÇILIK
ÜNİTE/ MODÜL TEMEL MESLEKİ KAZANIM BİLGİ BECERİ YETERLİK
ULUSLARARASI ÇORBALAR

 

Uluslararası çorbaları hazırlar.  

Öğrenci aşağıdaki konuları bilir ve anlar;

– Uluslararası farklı aşçılık kültürü

– Farklı kültürlere ait çorba yapımı

– Uluslararası çorbaların özellikleri

– Farklı kültürlere ait uluslararası çorba çeşitleri

– Uluslararası çorbaları özgün halleri ile pişirme, garnitürlerini hazırlama ve servis etme

 

Öğrenci aşağıdakileri yapabilir;

– Uluslararası çorbaları pişirme

– Garnitür hazırlama

– Ürünlerin servise hazırlanması

 

Öğrenci;

– Uluslararası çorbalar için gerekli gereçleri ve malzemeleri hazırlar

– Uluslararası çorbaları özeliklerine ve türlerine göre pişirir

– Uluslararası çorbaların özelliklerine ve türlerine göre garnitür hazırlar

– Uluslararası çorbaları servis edilmek üzere hazırlar

– Sağlık, güvenlik ve hijyen prosedürlerini takip eder

 1. ORTAK ÖĞRENME KAZANIMLARININ BELİRLENMESİ İÇİN ŞABLON
 • Şablon 1 – Her bir ortak ülke için Öğrenme Kazanımları ve alt unsurları
ORTAK ÜLKE   : …………………
EĞİTİM ALANI  : …………………
ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTESİ TEMEL MESLEKİ KAZANIM BİLGİ BECERİ YETERLİK
ÜNİTE ADI 1
ÜNİTE ADI 2
ÜNİTE ADI 3
 • Şablon 2 – Eşleşen Öğrenme Kazanımlarının Belirlenmesi
EŞLEŞEN ÖĞRENME KAZANIMLARI
EĞİTİM ALANI: ……………..
ÖĞRENME KAZANIMI ÜNİTESİ TEMEL MESLEKİ KAZANIM EŞLEŞEN ÜLKELER
ÜNİTE ADI 1 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
Temel Mesleki Kazanım 3
ÜNİTE ADI 2 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
ÜNİTE ADI 3 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
Temel Mesleki Kazanım 3
Temel Mesleki Kazanım 4
ÜNİTE ADI 4 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
Temel Mesleki Kazanım 3
ÜNİTE ADI 5 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
ÜNİTE ADI 6 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
Temel Mesleki Kazanım 3
Temel Mesleki Kazanım 4
ÜNİTE ADI 7 Temel Mesleki Kazanım 1
Temel Mesleki Kazanım 2
 • Şablon 3 – Ortak bir yapıda yeniden düzenlenen Öğrenme Kazanımları
EĞİTİM ALANI  : …………………
ÜNİTE/ MODÜL TEMEL MESLEKİ KAZANIM BİLGİ BECERİ YETERLİK
ÜNİTE ADI    

Öğrenci aşağıdaki konuları bilir ve anlar;

 

 

 

 

 

Öğrenci aşağıdakileri yapabilir;

 

 

 

 

Öğrenci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİBLİYOGRAFYA / KAYNAKÇA

 

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

Office for Official Publications of the European Communities (2008). The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2011). Referencing National Qualifications Levels to the EQF, European Qualifications Framework Series: Note 3. Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2011). Using Learning Outcomes, European Qualifications Framework Series: Note 4. Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2017). Defining, writing and applying learning outcomes, A European handbook. Luxembourg.

EK I – TEKNİK VERİ

 

 • Bu çerçeve plan aşağıdakileri sağlamayı amaçlar:
  1. Öğrenme Kazanımı’nın tanımı;
  2. Öğrenme Kazanımı Ünitelerinin tanımı;
  3. Ortak Öğrenme Kazanımları’nın belirlenmesi;
  4. Ortak Öğrenme Kazanımları’nı belirlerken Eurspace Projesi’nde kullanılan Metodoloji;
   1. Ortak kurumlar için Öğrenme Kazanımları şablonu
   2. Eşleşen Öğrenme Kazanımları’nı belirlemek için şablon;
 • Öğrenme Kazanımlarının ortak bir yapıda olması için şablon.
 • Bu çerçeve plan aşağıdakilerin belirlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  1. Bir mesleğin (yeterliliğin) mesleki profilinin tanımlanması;
  2. Katılımcı kurumlar için, belirli bir eğitim alanındaki Öğrenme Kazanımı Üniteleri, Temel Mesleki Kazanımlar, Bilgi, Beceri ve Yeterlik’lerin belirlenmesi;
  3. Her katılımcı kurum için belirli bir eğitim alanındaki Öğrenme Kazanımları’nın eşleştirilmesi.
 • Bu çerçeve plan, hareketlilik projelerine katılan okullar, kamu kurumları ve özel kurumlarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Bu çerçeve plan, katılımcı kurumlardan gelen hareketlilik öğrencilerine, edinmeleri beklenen Öğrenme Kazanımlarını belirlemek için uygulanabilir.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:
 1. Aşama: Hareketlilik Öncesi
 2. Basamak: Edinilmesi Beklenen Öğrenme Kazanımlarının Belirlenmesi