1. KREDİ PUANLARININ TAHSİS EDİLMESİ

ECVET Avrupa Tavsiye Kararına[1] göre, öğrenme kazanımları için kredi ‘bir bireyin değerlendirilebilen ve bir yeterlilik doğrultusunda biriktirilen ya da başka öğrenme programlarına ya da yeterliliklere transfer edilebilen öğrenme kazanımları kümesi demektir.’

Avrupa düzeyinde, ECVET uygulaması için, bir kredi transfer sisteminin temel bileşenleri “ünite” olarak tanımlanmıştır. Üniteler, bir müfredatın temel (ya da en küçük) parçaları olarak düşünülmüştür ve kazanım-odaklıdırlar.

Kredi puanları her bir Öğrenme Kazanımı Ünitesi dâhilindeki Öğrenme Kazanımlarının hacmini belirtir ve başka alanlarda edinilen Öğrenme Kazanımlarının onaylanmasını sağlar ya da bir yeterliliğin elde edilmesi bakımından öğrenme kazanımlarının biriktirilmesini ve transfer edilmesini mümkün kılar.

Bir yeterliliğe kredi puanlarının tahsisi, Mesleki Eğitime (VET) ait bir tam zamanlı resmi eğitim yılında edinilmesi beklenen öğrenme kazanımlarına 60 puan tahsis edilmesini temel alan bir mutabakatın kullanılmasına dayanır.

ECVET Avrupa Tavsiye Kararında belirtildiği üzere, “Belirli bir yeterlilik için, bir örgün öğrenme ortamı referans olarak alınır ve sözleşmeye dayalı olarak, bu yeterlilik için toplam puan sayısı verilir. Daha sonrasında, bu toplamdan her bir üniteye, yeterlilik içindeki göreceli ağırlığına göre ECVET puanları tahsis edilir.[2]

 

 1. KREDİ TRANSFERİ

Kredi Transferi “bir ortamda elde edilen öğrenme kazanımlarının başka bir ortamda değerlendirilebileceği süreçtir. Kredi transferi, değerlendirme, doğrulama ve onaylama süreçlerine dayanır” [3].

Bir öğrenim anlaşmasının yerine getirildiği organize edilmiş bir Avrupa hareketliliği bağlamında, öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi olumlu ise, kredi onaylanmalı ve otomatik olarak tanınmalıdır.

Ünitelerin kredi transferi, farklı VET (Mesleki Eğitim) sistemleri içinde veya arasında, bireysel öğrenme süreçleri hareketlilik dönemlerini ihtiva ettiğinde oluşabilir. Kredisi aktarılan üniteler, mutabakat zaptında belirtilmelidir.

‘ECVET’e dayalı ve örgün öğrenim bağlamında edinilen öğrenme kazanımlarına uygulanan kredi transferi her biri kendi çapında yeterlilik ya da ünite tanzim etme veya edinilen öğrenme kazanımlarının transferi ve tasdik edilmesi için kredi verme yetkisi ile donatılmış kurum ve kuruluşları da kapsayan ortaklıklar ve ağlar kurulması yolu ile kolaylaştırılmalıdır.’[4]

Resim 1: Öğrenme kazanımları ve kredi tahsisinin doğrulanması, onaylanması ve biriktirilmesi.

 1. KREDİLERİN BİRİKTİRİLMESİ

Kredi birikimi, öğrencilerin kredileri toplayabilmeleri ve aşamalı olarak yeterlilik kazanmalarını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, öğrenme kazanımları ünitelerinin birbirini takip eden değerlendirmesini, onaylanmasını ve tanınmasını gerektirir. Yeterlilik sistemleri hangi öğrenme kazanımlarının hangi yeterlilik doğrultusunda toplanabileceğini ve öğrenme kazanımlarının nasıl değerlendirilip onaylanacağını tanımlar. Belirli bir yeterlilik başka bir yeterlilik ile ortak öğrenme kazanımı ünitelerine sahip olabilir fakat ünitenin kredi puanları farklı yeterlilikler arasında değişiklikler gösterebilir.

Aynı öğrenme kazanımları farklı öğrenme süreçlerinde edinilebileceği için, kredi biriktirme ilkesi mantıklıdır.

Kredilerin birikimi, yeterliliğin verilmesinden sorumlu yetkili kurum tarafından belirlenir. Öğrenci gerekli krediyi biriktirdiğinde ve yeterliliğin verilmesi için gereken bütün şartlar oluştuğunda öğrenciye bu yeterlilik verilir.

Her bir öğrenme kazanımı ünitesinin değerlendirilmesi ile ünitelerin biriktirilmesi basamaklarının son bir değerlendirme işlemi ile birbirine bağlanması mümkündür. Bu şekildeki bir son değerlendirmenin rolü öğrencilerin karmaşık görevleri yapmaları ya da ürün / proje geliştirmeleri açısından farklı ünitelerde edindikleri öğrenme kazanımlarını birleştirebileceklerini doğrulamaktır.[5]

Ünitelerin öğrenciler tarafından başarıldıkları düşünüldüğünde, önceden elde edilmiş öğrenme kazanımı ünitelerine ait krediler gerekli yeterliliğin verilmesi doğrultusunda kayıt altına alınabilir ve biriktirilip, toplama eklenebilir.

Bireyin (mümkün olan durumlarda) tam ya da kısmi yeterlilik kazanımı için gereken kredileri kullanabileceği üniteler için belirlenen onaylama periyodunu oluşturmak için şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar yeterlilik ya da bu yeterliliğin yürürlüğe koyulmasından sorumlu yetkili merci tarafından belirlenir.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİBLİYOGRAFYA / KAYNAKÇA

 

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Luxembourg: Office des publications. Cedefop panorama series; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). The development of ECVET in Europe (2011). Luxembourg: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Using learning outcomes: European qualifications framework series: Note 4. Luxembourg: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

WEB SİTESİ REFERANSLARI

 

http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I – TEKNİK VERİ

 • Bu çerçeve plan aşağıdakileri sağlamayı amaçlar:
  1. Kredi sisteminin tanımı;
  2. Yeterlilik ve Ünitelere Kredi Puanlarının tahsisi hususunda bilgi
  3. Kredi transferi hususunda bilgi;
  4. Kredi biriktirilmesi hususunda bilgi.
 • Bu çerçeve plan aşağıdakilerin belirlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  1. Yeterlilik ve Öğrenme Kazanımı Ünitelerine Kredi Puanı verilmesi, kredi transferi ve biriktirilmesi.
 • Bu çerçeve plan, Avrupa hareketlilik projelerine katılan okullar, kamu kurumları ve özel kurumlarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Bu çerçeve plan, ECVET uygulaması kapsamında ve özellikle öğrencilerin Avrupa hareketlilik projelerine iştirak ettiklerinde olduğu gibi çeşitli öğrenme ortamlarında bulunan Mesleki Eğitim (VET) öğrencilerinin edindikleri öğrenme kazanımlarının onaylanması ve tanınması için uygulanabilir.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:
 1. Aşama: Hareketlilik Öncesi
 2. Basamak – Tanınma-Onaylanma Sürecinin Hazırlanması

[1] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

[2] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

[3] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

[4] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[5] http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

[6] European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.